Kontroly regálů

Bezpečnostního technika společnosti, pro kterou zajišťujeme služby v prevenci rizik, kontaktoval nedávno manager údržby s tím, že žádná vyhláška, předpis či norma nenařizuje zavedení evidence regálů (jejich číslování) a vytvoření protokolu o zatěžkávací zkoušce. Jen štítek, kde je napsána nosnost a počet polic. Požaduje vysvětlení, proč by se tím měli zabývat, z jeho pohledu je to nadstandard a zbytečné.

Základním právním předpisem pro kontrolu regálů je NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Toto nařízení, které zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí, konkrétně stanovuje v této věci povinnosti zaměstnavatele a v § 3 odstavci 4) uvádí:

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 1. stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce, způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

 2. dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění

 3. aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Z odstavce 4c), §3 NV č. 101/2005 Sb. plyne povinnost zaměstnavatele vést dokumentaci takovým způsobem, aby byly k dispozici kontrolním orgánům v takovém rozsahu, aby bylo možné prokázat, že kontrola jednotlivého regálu byla provedena a to podle doporučení výrobce, které je u nových regálů dodáváno v průvodní dokumentaci ve smyslu odstavce e), §2 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Bez průvodní a provozní dokumentace není možné jakékoli technické zařízení legálně užívat.

Pokud průvodní dokumentace od výrobce k regálu není, ať z důvodu jeho stáří, neexistence subjektu výrobce nebo je regál vlastní výroby, je důležité prokázat, že údaj o nosnosti buňky je relevantní. K tomuto účelu slouží právě protokol o zátěžové zkoušce, který supluje předepsanou průvodní dokumentaci od výrobce.

Provozní dokumentací regálu provozovatele ve smyslu odstavce f), §2 NV č. 378/2001 Sb., je zápis o provedení pravidelné kontroly, kdy periodicita provádění kontrol je stanovena v NV č. 378/2001 Sb., na 12 měsíců.

Tedy, jak prokáže manažer úseku údržby provedení kontroly nejen konkrétního regálu, ale rovněž konkrétních strojů, technických zařízení a přístrojů, bez systematického zápisu o provedení kontroly ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., tedy bez jednoznačné identifikace technického zařízení v prostoru? K tomuto je použita právě metoda očíslování a vyhotovení soupisu, jako cesta nejmenšího odporu. Druhou cestou je vyhotovení jednotlivých zápisů z ročních kontrol pro každý regál zvlášť.

Upozornili jsme proto bezpečnostního technika, že důkazní břemeno o plnění zákonných požadavků je na straně zaměstnavatele, resp. provozovatele zařízení a bez prokazatelně provedeného zápisu, který by jednoznačně dokázal, že zaměstnavatel (v tomto případě jeho pověřený vedoucí zaměstnanec ve smyslu § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) splnil své povinnosti při kontrole jednotlivých regálů, zařízení, strojů atd., se tímto vystavuje nebezpečí sankcí ze strany OIP a to až do výše 2.000.000 Kč.

Pokud chce zaměstnavatel pověřit vlastní zaměstnance prováděním pravidelných úkonů inspekcí nebo zátěžových zkoušek regálů, je povinen zajistit pro ně školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují jejich odborné předpoklady pro tento specifický pracovní úkon, ve smyslu ustanovení odstavce 2) § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a toto školení opakovat v periodicitě běžných školení, tedy 2 let.

K proškolení vlastních zaměstnanců o právních a ostatních předpisech může zaměstnavatel využít náš odborný kurz.

45 komentářů ke článku “Kontroly regálů”

 1. Eva Machová napsal:

  Dobrý den,
  vztahuje se povinnost kontrol regálů (označení štítkem, pravidelné revize 1x za rok..) také na regály, které slouží k ukládání spisů ve spisovnách a archivech (např. v kancelářích, na úřadech)?

  děkuji za odpověď Eva M.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M. napsal:

   Vážená paní Machová, ano, tato povinnost se týká i regálů ve spisovnách nebo archivech, či regálů umístěných např. v kancelářských prostorech. Označeny musí být podle minimálních požadavků NV č. 101/2005 Sb., a norem souvisejících, a kontrolovány včetně řádného prokazatelného záznamu nejméně 1x za 12 měsíců podle průvodní dokumentace výrobce či vlastního místního provozního bezpečnostního pokynu a místního řádu skladu. Obdobná povinnost se týká také žebříků nebo schůdků či manipulačních prostředků jako jsou např. ručně vedené vozíky, které se mohou v těchto prostorách rovněž vyskytovat.

   S pozdravem Jana Maturová

 2. Jiří napsal:

  Dobrý den, mám v prodejně nakoupené regály na zboží od překupníka regálů, ale nemám možnost zjistit nosnost a nemám od nich žádnou dokumentaci. Můj první dotaz 1.) je, zda je nutné v obchodě – v prodejně, mít nalepené štítky s nosností a nebo zda to platí jen pro sklady. …. Můj druhý dotaz 2.) je, zda si mohu třeba odhadem napsat nějaké hodnoty, o kterých vím, že regál snese tuto hmotnost a mám to vyzkoušené – mám jen lehké zboží. A TŘETÍ DOTAZ 3.) je, že mám vyrobené police v prodejně, které jsem si vyrobil já … tak zda je nutné na ně také něco lepit a zase, zda to mohu dle zkušenosti odhadnout. Děkuji za informaci. Jirka

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA napsal:

   Hezký den, pane Jiří,
   co se týče označení regálů, tak je jedno, jestli jsou umístěné ve skladu nebo na prodejně. Pro všechny regály bez vyjímky platí ustanovení článku 10.2 NV č. 101/2005 Sb., kdy tyto musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci, to je ad 1).

   Ad 2) údaj o nosnosti buňky vychází z průvodní dokumentace od výrobce, která pokud není k dispozici, musí být nahrazena místním provozním bezpečnostním předpisem zaměstnavatele (dále jen MPBP). Veškeré údaje, které uvedete do MPBP musí být zpětně prokazatelné, tedy musíte doložit, jak jste k těmto údajům dospěl. K tomu slouží například zátěžová zkouška, jejíž náležitosti, mimo jiné, probíráme na našem odborném kurzu pro inspekční techniky regálů, který pravidelně pořádáme.

   Ad 3) viz. řešení u bodu 2)

   Přeji pěkný zbytek dne a těším se na shledání na našem odborném kurzu.
   S úctou Miroslav VALTA

   • Patrik napsal:

    Dobrý den,

    není na regály v obchodech nějaká výjimka? Ve skladech jsou regály většínou značeny a kontrolovány, ale když příjdu do obchodu, tak se snad nikde značení nosností nevede. Například ,když jsem se teď v jednom nadnárodním supermarketu podíval na regály, tak nic nebylo značeno. Tím pádem jsem si říkal, že když to taková obrovská společnost může nedodržovat, tak tam bude určitě nějaká výjimka, protože tím obchodem projdou tisícovky lidí denně, takže určitě i spousta lidí z oboru a určitě by se to dřive nebo později začalo řešit.

    Opravdu tam nic takového není?

    • Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA napsal:

     Hezký den,
     nikdo nemá výjimku z objektivní odpovědnosti a ano, máte pravdu, že velké řetězce své povinnosti při provozu regálů nezřídka objektivně neplní a pokud nejsou regály kdekoli označeny, jde jednoznačně o tento případ.

     Přeji pěkný zbytek dne a ať se Vám vše jen daří
     S úctou Miroslav VALTA

 3. Láďa T napsal:

  kdyby si ti z***i z inspektorátu práce chtěli třeba raději najít práci..

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Láďo,
   nejde jen o hrozící pokutu, ale také o likvidaci pojistných událostí, kdy v případě kolapsu regálů likvidátoři jdou po každé nesrovnalosti v rámci platné legislativy, za které je možné krátit pojistné plnění. Takže situace je mnohem vážnější a příště se prosím v komentářích vyvarujte vulgarismů. Děkuji za pochopení.

   S pozdravem Miroslav Valta

 4. Radim napsal:

  Dobrý den,
  Chtěl jsem se zeptat, je pro výrobu pozinkovaných policových regálu nějaká norma ?