Kvalita v BOZP a PO z pohledu soudního znalce

Cedulka_kvalita-cena

Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci nebo služby. Pojem kvality se tak přenesl do běžného života, do obchodu a marketingu, kde dnes znamená praktické ocenění dobrého ("kvalitního") zboží nebo služby. Oproti označení ?dobrý? budí slovo ?kvalitní? dojem hodnocení jaksi objektivního a samo o sobě často znamená vysokou jakost (?kvalitní výrobek nebo službu?).

V moderním řízení výroby nebo služeb se pak často hovoří o systémech řízení jakosti nebo kvality (angl. quality control, někdy nesprávně překládané jako ?kontrola? kvality), čímž se míní nejen průběžná kontrola výrobků a služeb, ale také odstraňování zjištěných nedostatků, vylepšování výrobků i motivace zaměstnanců, aby si kvalitu kontrolovali. Souborem mezinárodních norem (ČSN EN ISO 9000...) je jakost, jejímž synonymem v českém jazyce je slovo kvalita, definována jako stupeň splnění požadavků množstvím inherentních znaků.

Když jsem přes vánoční svátky popisovala ve svém příspěvku ?Byznys v BOZP z pohledu soudního znalce?, neměla jsem ještě k dispozici údaje od státních orgánů o množství odebraných osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik a požární ochraně. Nicméně nyní ho mám a výsledek mě vůbec nepřekvapil, protože jsem ho očekávala.

Pokud si čtenář myslí, že je oblast BOZP a PO zajištěna nejlepšími z nejlepších v oboru, a proto se nemusí obávat o bezpečnost svou, svých blízkých a nebo zaměstnanců, je na velkém omylu. Tak nějak pominu při svém hodnocení ztráty na majetku, protože ty jsou vesměs nahraditelné.

V prosinci roku 2013 jsme oslovili s žádostí o poskytnutí informací SÚIP v Opavě a GŘ HZS ČR v Praze. Obou vrcholovým státním orgánům byly položeny následující otázky:

 1. Kolika OZO v PR nebo v PO jste od roku 2007/2000 odebrali osvědčení o odborné způsobilosti a z jakých důvodů?
 2. Otázka pouze pro GŘ HZS ČR - Kolik osvědčení bylo v PO typu ?Z? (absolvent pouze jednoduché zkoušky bez příslušného vzdělání v PO) a ?Š? (absolvent VŠ nebo SŠ požární ochrany)?
 3. Jak závažné pochybení musíte u OZO v PR nebo PO zjistit, abyste mohli osvědčení odebrat?
 4. Provádíte zpětnou kontrolu, zda bylo osvědčení legálně vydáno z důvodu falsifikátů? A kolik jste takových kontrol provedli?
 5. Kolik podnětů a jaká na zlepšení stavu v oblasti BOZP a PO u odborně způsobilých osob jste podali do legislativní rady vlády?

Odpovědi od obou státních orgánů přišly shodně ve stejný den. Nejdříve uvedu závěry SÚIP, protože jsem se dozvěděla o legislativním paskvilu našich zákonodárců a jejich odborně zdatných poradců, který mě doslova vyrazil dech, tak tedy:

Odpovědi SÚIP

 1. SÚIP není oprávněn odebírat osvědčení o odborné způsobilosti, protože neexistuje žádný právní předpis, který by mu to umožňoval.
 2. Netýká se BOZP, ale PO.
 3. Povinnosti na úseku BOZP jsou stanoveny zaměstnavateli podle právních předpisů vztahujících se k BOZP, OZO v PR nemá zodpovědnost za BOZP. Akreditaci akreditovaným osobám vydává MPSV, které může tyto akreditované osoby kontrolovat, a při zjištění pochybení může akreditaci pozastavit nebo zrušit.
 4. Na otázku nebylo odpovězeno.
 5. SÚIP je zastoupen prostřednictvím generálního inspektora v Radě vlády pro BOZP, na předkládaných návrzích a připomínkách se podílejí i další zaměstnanci SÚIP nebo OIP, v roce 2013 byla ustavena při MPSV pracovní skupina, která se zabývá novelou zákona č. 309/2006 Sb.

Odpovědi GŘ HZS ČR

 1. Žádné osvědčení nebylo odebráno.
 2. Žádné osvědčení nebylo odebráno.
 3. Dle interní metodiky se jedná o ? pochybení při ohrožení života většího počtu osob ve shromažďovacích prostorách, opakované pochybení v téže věci u více subjektů ? například špatně zpracované požární poplachové směrnice,  nebo opakované chyby i přes upozornění státních orgánů ? například neplnění nápravných opatření.
 4. Platnost vydaného osvědčení si je možné ověřit v databázi SOŠ PO ve Frýdku-Místku. HZS platnost kontrolovaných osvědčení neověřuje.
 5. Na tuto otázku nebylo odpovězeno, protože se jedná údajně o složitější zjišťování informací, které jsou zpoplatněny.

Co k tomu dodat? Zákon o bezpečnosti práce se připravoval několik desítek let a vytvářeli ho údajní odborníci. Co z něho nakonec vyšlo? Paskvil, a stát opět čeká, co ten paskvil udělá v praxi, aby ho mohli další údajní odborníci připomínkovat, aktualizovat a vykazovat nadstandartní aktivitu, za kterou budou brát mimořádné ministerské odměny. Je neuvěřitelné, že je státem stanovena povinnost, kterou vlastně nikdo kompetentní nekontroluje a nevymáhá. Dovolím si ještě připomenout, že zaměstnavatel, byť má povinnost mít BOZP zajištěnou prostřednictvím OZO v PR, vlastně nemá v žádném právním předpise uloženou sankci za neplnění zákona o bezpečnosti práce. Tedy žádnou OZO v PR nepotřebuje.

No a požární ochrana? Nevycházím z údivu, copak kontrolní orgány nevidí pochybení techniků PO nebo OZO v PO? Nedostatečně zpracované požární poplachové směrnice, které svým obsahem zcela neodpovídají požadavkům §32, vyhlášky č. 246/2001 Sb., mají např. v největším energetickém podniku. A tak bych mohla pokračovat i u dalších podnikajících fyzických či právnických osob, kde nacházím taková pochybení již v dokumentaci, že bych odebírala osvědčení o odborné způsobilosti přímo na místě. Ale ono je vlastně podle státního požárního dozoru všechno v pořádku, když nebylo odebráno žádné osvědčení, že?

V jakém státě to žijeme? To mají státní kontrolní orgány strach řádně vykonávat svou práci? Nebo chtějí široké veřejnosti namluvit, že desítky tisících odborně způsobilých osob jsou špičkově kvalitní a nechybují? Směšné!

Pro dokreslení situace v oblasti PO, kdy nám GŘ HZS ČR sdělilo, že odebírá osvědčení za chybně vypracovanou dokumentaci PO ve shromažďovacích prostorách, jsme oslovili supermarkety v Jihočeském kraji (situace by byla stejná v celé ČR, protože nám odpovídali zástupci celorepublikového vedení), kde jsme je na konkrétním pochybení ve veřejně dostupné a běžně viditelné dokumentaci PO a BOZP upozornili, a sdělili jim, kde mají z hlediska požadavků PO nebo BOZP nedostatky nebo jak by mohli zlepšit úroveň BOZP a PO ve svých prodejních prostorách. Jednalo se o řetězce PENNY, BILLA, LIDL, KAUFLAND a JEDNOTA.

Zde jsou jejich odpovědi, cituji:

 1. PENNY ? Vážíme si Vašeho poznatku k zajištění bezpečnosti zákazníku. Společnost Penny Market má zájem na zvyšování požární bezpečnosti jednotlivých prodejen, proto změnila s účinností od 1.11.2013 systém jejího zajišťování. Úprava dokumentace PO v souladu s požadavky právní úpravy požární ochrany v ČR na jednotlivých prodejnách je jeho součástí. Domníváme se, že stávající podoba dokumentace je v souladu s platnou legislativou, a i při enormních počtech kontrol ze strany dozorových orgánu (HZS,OPI atd) nebyla nikdy po formální stránce stávající dokumentace zpochybněna.  Společnost Penny Market má zájem na zvyšování požární bezpečnosti jednotlivých prodejen, proto jak jsme již avizovali došlo s učinností od 1.11.2013 ke změně systému jejího zajišťování včetně poradenské firmy.
 2. BILLA ? nereagovala vůbec!
 3. LIDL - Dobrý den, vážíme si toho, že jste naším stálým zákazníkem, a zároveň je nám líto, že se v naší prodejně necítíte být zcela v bezpečí. Jsem proto ráda, že vás mohu ujistit, že naše prodejny bezpečné jsou a vaše obavy o bezpečí zákazníků jsou bezpředmětné. Dokumentace požární ochrany, jejíž součástí je i požární evakuační plán,  je zpracována odborně způsobilou osobou v oboru požární ochrany v souladu s národní legislativou. Dodržování zásad požární ochrany na našich prodejnách je kontrolováno nad rámec požadavku zákona a ani kontroly ze strany HZS neprokázaly v souvislosti se zpracováním požárních evakuačních plánů žádné pochybení. 
 4. KAUFLAND - Požární evakuační plán (PEP), textová a grafická část, je součástí zpracované a schválené dokumentace PO dle § 27 vyhlášky MV č. 246 /2001 Sb., o požární prevenci. Tato dokumentace je uložena u vedoucího obchodního domu na filiálce. Textová část PEP obsahuje všechny náležitosti uvedené ve vyhlášce MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 33 a § 40.
  S umístěním dokumentace PO jsou seznámeny všechny odpovědné osoby OD Kaufland České Budějovice. Seznámení s dokumentací PO je zařazeno do Tematického plánu školení zaměstnanců o PO a odborné přípravy preventivních požárních hlídek. V rámci pravidelného školení PO a rovněž v rámci odborné přípravy požárních hlídek jsou zaměstnanci seznámeni s obsahem PEP a s rozmístěním grafické části PEP na objektu. V rámci těchto školení jsou zaměstnanci rovněž seznámeni s místem, kde se evakuované osoby budou soustřeďovat (shromaždiště osob).
  V grafické části PEP jsou vyznačeny všechny únikové cesty a únikové východy z objektu. Zakreslení únikových cest je v souladu se schválenou projektovou dokumentací - PBŘ. Grafické znázornění směru únikových cest je srozumitelné a je umístěno v souladu s vyhl. č.246/2001 Sb., o požární prevenci, na dobře viditelných a trvale přístupných místech.Poté, co v r. 2011 vstoupila ČSN ISO 23601 v platnost, byla její závaznost a nutnost zapracování do stávajících platných evakuačních plánů konzultována s územními odbory HZS napříč celou ČR, přičemž obecný závěr je, že při zpracování požárního evakuačního plánu se v prvé řadě vždy postupuje podle ustanovení zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci uvedených shora. Komplexní a tematické kontroly HZS, které proběhly od r. 2011 na filiálkách v ČR, dle dostupných informací ani v jednom případě neupozornily na nesoulad ve zpracování a velikosti PEP formou zjištěné závady a uděleného opatření v zápise z kontroly. Konkrétně v případě filiálky České Budějovice byly vyvěšené evakuační plány v loňském roce schváleny příslušným HZS při kolaudaci po přestavbě. Věříme, že výše uvedené informace jsou pro Vás dostatečné.
 5. JEDNOTA - Vážíme si Vašeho podnětu, nicméně v naší prodejně v Trhových Svinech neprovozujeme činnosti s vysokým požárním nebezpečím a ani se nejedná o objekt a prostor ve kterém jsou složité podmínky pro zásah ve smyslu §18 vyhlášky č.246/2001 Sb. a ani toto nebylo stanoveno dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti. (Poznámka: K §18 - definici staveb pro obchod, která v současnosti není v legislativě šťastně řešená máme stanovisko Ministerstva vnitra, GŘ HZS). Vězte proto prosím, že jsme vámi zmiňovaný evakuační plán, který byl zpracován ještě před platností zmiňované ČSN odstranili a nový tam dávat nebudeme.

Co k tomu dodat? Já bych v těchto případech již odebírala osvědčení o odborné způsobilosti. Požadavky uloženými zaměstnavateli v § 349, zákona č. 262/2006 Sb., v PZ, se žádný z oslovených řetězců, mimo PENNY, nehodlá zabývat!

Citace §349, zákoníku práce

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

V našem právním systému rozhodně není problém projít jakoukoli kontrolou od HZS nebo OIP, ovšem ta nezaručí v případě mimořádné události to, že nebudete s orgány činnými v trestním řízení nebo s pojišťovnami muset, jako vedoucí zaměstnanci, řešit za asistence právního zástupce, kritickou otázku odpovědnosti v rámci všech zákonných povinností mezi které patří, i plnění ustanovení §3, odstavce 3, pís. f), NV č. 101/2005 Sb., cituji: "Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních právních předpisů." Těmito zvláštními právními předpisy jsou například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v PZ, který se odkazuje na minimální normové hodnoty. A minimální normovou hodnotou rozhodně není miniaturní nákres požárního evakuačního plánu formátu A4 nebo požární poplachové směrnice, do kterých zpracovatel ještě vměstná i textovou část požárního evakuačního plánu.

Jsme národ v oblasti BOZP a PO líný a závistivý, který než by provedl o jeden úkon navíc a zlepšil tím stav bezpečnosti, bude raději z tepla kanceláře vypisovat a kopírovat litanie textu o tom, že má vše v naprostém pořádku a chlubit se tím, že má ?kvalitu? posvěcenou státními kontrolami.

A jak je to tedy s tou ?kvalitou?, kterou se všichni tak ohání?

6 komentářů ke článku “Kvalita v BOZP a PO z pohledu soudního znalce”

 1. Několik doplnění - Tomáš Neugebauer napsal:

  Pane Valto, máte samozřejmě pravdu, avšak má to své „ale“.

  Kontrolní orgán nemůže takto postupovat. To si právě může dovolit soud, nikoliv kontrolní orgán (jedno zda SPD či SÚIP nebo orgán ochrany veřejného zdraví neb orgán odborové organizace). A už vůbec není možné z tohoto důvodu odebírat osvědčení, jak je v článku naznačeno. Žádný závazný právní předpis nepožaduje, aby ve vztahu ke grafické části požárního evakuačního plánu byly dodrženy normové hodnoty (tato povinnost neplatí obecně).

  Ono upřijmně řečeno, požadavky v normě nejsou zcela bez chyby a já osobně bych nedoporučil se jimi do detailu řídit. Mám na mysli především zelené šipky, resp. bezpečnostní značky, vyznačující směr úniku na zeleném pozadí vyznačující únikovou cestu a způsob označení místa „Jste zde“.

  A ještě jedna poznámka. Bylo naznačeno, že by mělo být odebíráno osvědčení za nevhodně zpracovanou dokumentaci. Chci jen upozornit, že u mnohé dokumentace není OZO zpracovatelem výsledného obsahu dokumentace, ale pouze jejího návrhu, který potom absolvuje připomínkové řízení, na jehož základě je vytvořena konečná podoba. U grafické části požárního evakuačního plánu toto asi nepřipadá v úvahu, avšak již u jeho textové části ano (u řídicí dokumentace je to samozřejmost, neboť na ní působí např. požadavky řízené dokumentace, požadavky odboru kvality atd.). Odpovědný je zaměstnavatel, ten má právo rozhodnout o konečném obsahu. OZO s ním může buď souhlasit nebo nesouhlasit a podle toho se zachovat (uchovat si doklady o návrhu a vypořádání připomínek až po odepření dokument podepsat, případně až po ukončení spolupráce s tímto zaměstnavatelem [pokud úroveň zajištění BOZP či PO klesne pod jím akceptovatelnou úroveň]). Další možností je zpracovat dvojí dokumentaci – pro kontrolní orgán a pro interní potřebu zaměstnavatele. Tedy není možné dávat rovnítko mezi kvalitu dokumentace BOZP, resp. PO (asi vyjma grafické části pož. evak. plánu, ale ne již PPS, o požárním řádu ani nemluvě) a kvalitu OZO, i když o mnohém napovídá.

  Na závěr jen krátká reakce na Vaše nechápání chování řetězců vůči zákazníkům. Je to velice jednoduché. Míra rizika, kterou oni vnímají je pro ně pod křivkou akceptovatelnosti rizika, tzn., že riziko je pro ně přijatelné. Proč tomu tak je, je na hlubší rozbor. Jen jeden příklad z praxe. Když jsem prováděl školení vedoucích zaměstnanců v jedné nejmenované bance, tak mi bylo řečeno, že se ho někteří vedoucí zaměstnanci nezúčastní z toho důvodu, že výkon jejich práce je pro banku natolik výnosný, že ztráta způsobená účastní na školení by byla větší, než ztráta, která může vzniknout z jejich neznalosti bezpečnostních předpisů. Můžete namítnout, že se jedná o banku, kde rizika nejsou tak významná a přitom se jedná o bohatý subjekt. Samozřejmě máte pravdu, avšak jistou odpověď na Vaše dilema to dává.

  Inu, praxe je o něčem jiném, než krásná teorie. A v zemi, kde národní uvědomnění vzniklo na nedodržování předpisů a nařízení je to obvzlášť těžké.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Neugebauere,
   na Vaši odpověď jsem původně nechtěl ani reagovat, protože „Vy o koze a my o voze“ 😀

   Nicméně mi to nedalo a pro tu legraci, která s Vámi „Zetkaři“ je, jsem se rozhodl reagovat, respektive Vás vyzvat k odpovědi na pár drobných dotazů:

   1) Prosím specifikujte proč se nemůže správní orgán odvolávat na minimální normovou hodnotu ČSN ISO 23601, zvláště v konsekvenci se stanoviskem GŘ HZS zde.

   2) Specifikujte prosím v čem konkrétně Vám vadí ČSN ISO 23601, pro mne jsou tmavě zelené šipky na světle zeleném podkladu naprosto srozumitelné grafické znázornění směru evakuace, protože nejde o značky ve smyslu NV č. 11/2002 Sb., ani nechápu co Vám vadí na způsobu označení místa “Jste zde”, které je opět mezinárodně respektované a jedná se tedy o celosvětově uznávaný „uzus“.

   3) Byl by jste prosím tak moc hodný a uvedl konkrétní ustanovení konkrétního právního předpisu, které definuje Vámi uvedený postup při vypracování dokumentace PO: cituji: „že u mnohé dokumentace není OZO zpracovatelem výsledného obsahu dokumentace, ale pouze jejího návrhu, který potom absolvuje připomínkové řízení, na jehož základě je vytvořena konečná podoba“… zde jsem se opravdu zasmál, protože Vaše koza na náš vůz opravdu mečí 😀 … Popisujete tu zřejmě zavedený postup z Vašeho zaměstnání a paní doktorka Maturová ustálené postupy, s kterými se setkala napříč celou naší milou republikou… 😀

   4) Jak si prosím vysvětlujete odpovědnost OZO v PO v konsekvenci s ustanovením odstavce (5) §15 vyhlášky č. 246/2001 Sb.? Protože podle Vašeho názoru nemá OZO v PO žádnou odpovědnost, ale jen jakýsi poradní hlas… cituji vyhlášku:
   (5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel (osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek stanovených normativními požadavky.

   5) Co je podle Vás normativním požadavkem pro zpracování dokumentace PO? Není to náhodou také ČSN ISO 23601 v konsekvenci vypracování požárních evakuačních plánů, když se na vyhlášku norma ČSN ISO 23601 přímo odkazuje?

   6) Byl by jste prosím tak moc hodný a vysvětlil mi, jak jste jako vedoucí zaměstnanec Útvaru BOZP a PO, VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, mohl školit zaměstnance bank, když, podle mého průzkumu, nemáte živnostenské oprávnění k provádění činností v požární ochraně? Viz. žívnostenské oprávnění, které zaniklo v roce 2001.

   Těším se na Vaše odpovědi 😀

   Přeji pěkný zbytek dne

   S úctou Miroslav Valta

 2. Několik doplnění - Tomáš Neugebauer napsal:

  Mám dojem, že komentář č. 2 patří pod nějaký jiný článek.

  Ke komentáři č. 1 osobně si nevzpomínám, že by v 90. letech se hovořilo o osobách, kterým byla osvědčení odebrána. To však neznamená, že tomu tak nebylo. Já bych spíše připomněl, že v té době získat osvědčení bylo značně náročné, neboť zkoušky byly přísné, a to natolik, že vznikla obava, zda bude dostatek kvalifikovaných lidí, neboť se říkalo, že zkoušky úspěšně absolvuje jen několik procent žadatelů (zkouškami neprošli ani někteří hasiči). Součástí zkoušky byla i obhajoba zpracované dokumentace PO. Proto následně došlo k zmírnění požadavků. Což však neznamenalo, že to udělal každý (když jsem je dělal já [1998], tak jsem byl jediný z osmi, který je udělal). V požárničině to bylo opravdu něco jiného, než v bezpečařině.

  Osobně též považuji grafické části požárních evakuačních plánu v řetězcích za více než tragické (a nejen je a nejen tam). Avšak na druhou stranu je nutné uvést, že požadavky ČSN ISO 23601:2011 jsou nezávazné, a proto kontrolními orgány nevymahatelné. Tedy pokud je grafická část požárního evakuačního plánu na papíře formátu A4, je to nenapadnutelné, neboť z ustanovení § 349 nevyplývá povinnost zpracovat evakuační plán podle uvedené normy (norma tímto ustanovením není závazná). K tomu by mohlo dojít například jejím zařazením do přílohy vyhlášky č. 23/2008 Sb.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Neugebauere,
   „nezávaznost“ norem, deklarovaná v zákoně č. 22/1997 Sb., je využívána zejména při kontrolní činnosti státních orgánů, tedy v případě, kdy v podstatě o nic nejde. Tím nic mám na mysli to, že jde „jen“ o pokutu.

   V případech, kdy o něco začíná jít, tedy v případě mimořádné události, když dojdou k úhoně zákazníci obchodních center a statutární orgány budou čelit obvinění z obecného ohrožení nebo například finančního plnění náhrady škody dle NOZ, protože jimi poskytnuté pokyny nebyly v parametrech minimální normové hodnoty, což bude muset ve znaleckém posudku soudní znalec zhodnotit, se nezávazná norma stane relevantní minimální normovou hodnotou, která nebyla respektována. V tomto případě bude rozhodnutí statutárního orgánu obchodního řetězce, potažmo vedoucích zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení, podrobeno přezkumu soudní mocí, která jak je všeobecně známo je nezávislá a může, nebo nemusí, přihlédnout k tomuto přitěžujícímu faktoru v obžalobě konkrétních osob.

   V případě řetězců a jejich obrovské odpovědnosti vůči zákazníkům vůbec nechápu nepřiměřené riziko „právní nehody“, kterému se odpovědní zaměstnanci dobrovolně vystavují.

   Přeji krásný zbytek dne všem

   Miroslav VALTA

 3. Odebírat osvědčení napsal:

  Přečetl jsem si všechny příspěvky a mám z toho husí kůži. Takový „schweinerein“ je jen ve slavném Česku. Vzpomínám si na 90. léta, že se osvědčení v PO odebírala a veřejně se o debraných mluvilo. Při běžném zhlédnutí, kdo se BOZP nebo PO živí, je mi smutno. Každý kdo se nikde neuplatní je OZO. Je jedno, že plete svetry , leští mince nebo navlíká korálky, všichni jsou OZO a vydávají se za specialisty. To se nikdo z inspektorů nechytí za noc a nezačne s tím něco dělat? Jjjjjj, pohodlnější je mít klid a stálý plat. A dost, nejde to tak dál trpět!

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezkou neděli, pane kolego, to jste opravdu šikovný, že se Vám pojištění podařilo sjednat. Mě volal pan Ing. B., který má pojištění u Generali a vyplatili mu náhradu za škodu uražených dveří na myčce. To je přesně to, o čem jsem psala, tyto škody se hradí běžně, ale profesní pojištění pochybení v BOZP nebo PO, asi až na Vaši výjimečnou pojišťovnu, nikdo nehradí. Snad ho nebudete muset potřebovat, JM

Přidejte komentář