Technické vzdělání u koordinátorů BOZP na stavbě

Technické vzdělání u koordinátorů BOZP na stavbě

Asi před půl rokem jsme zaznamenali pozoruhodné názory od držitelů akreditace oprávněných podle NV č. 592/2006 Sb., v PZ, k vykonání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti uznávání vzdělání technického zaměření podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., v PZ, ust. §10:

(2) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) je

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření.

Chápu snahu držitelů akreditace o získání co možná nejvyššího počtu uchazečů o zkoušku odborné způsobilosti, ale … Byly snahy, aby koordinátora BOZP na staveništi mohly vykonávat osoby bez středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou, které by technické zaměření nahradily dlouholetou praxí na stavbě a maturitní zkoušku by vykonaly z 1, slovy jednoho, technického předmětu na některé spřátelené střední škole. Postupně se názory díkybohu ustálily na požadavku minimálně střední školy s maturitou a vykonání 1 maturitní zkoušky z odborného předmětu na technické střední škole.

V současné době rozhoduje o uznání středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření odborná zkušební komise držitele akreditace až před zahájením zkoušky. Z logiky věci, „vyhodí“ vás zkušební komise od zkoušky až před jejím zahájením? Asi ne, že?

NV č. 592/2006 Sb., v PZ, § 6

(1) Žadatelem o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") může být fyzická osoba splňující předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 10 odst. 2 písm. a) a b) zákona, která podá přihlášku k provedení zkoušky (dále jen "uchazeč"). Splnění uvedených předpokladů ověří odborná zkušební komise s ohledem na předmět zkoušky před zahájením zkoušky.

Aby bylo jasno i v této oblasti, oslovili jsme s dotazem MPSV ČR. Obdrželi jsme odpověď, která byla konzultována i s MŠMT ČR, viz příloha. Názor obou ministerstev se ustálil na závěru, že skutečně postačí ke splnění podmínky středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou vykonat 1 maturitní zkoušku z technického předmětu. Velkým pozitivem je, že tato maturitní zkouška by měla být vykonána na technických školách stavebního zaměření.

Ale víme, jak to v našem státě chodí…, obejít nebo přivřít 1 nebo 2 oči nad čímkoliv, se stává jakýmsi pravidlem. Snad si i budoucí koordinátoři BOZP na staveništi uvědomují, jakou na sebe přebírají trestně právní odpovědnost za BOZP na stavbě.

Přidejte komentář