Služby

Firma PYROKONTROL trading & consulting zastoupená Dr. Ing. Janou Maturovou je členem profesní komory požární ochrany a České společnosti pro jakost a zajišťuje komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizace pro nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi a odpadového hospodářství a revizí vyhrazených elektrických zařízení.

Základní informace o činnostech:

  1. provádíme komplexní zajištění podnikajících fyzických, právnických a soukromých osob na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce, chemických látek a chemických směsí a odpadového hospodářství a to již od r. 1991,
  2. pro naše klienty máme zřízený nepřetržitý servis služeb 24 hodin denně v případě požáru, havárie, pracovních úrazů apod.,
  3. výše uvedené činnosti zajišťujeme pracovníky odborně způsobilými v PO podle ust. § 11, zákona č. 133/1985 Sb., o PO, v aktuálním znění, osobami odborně způsobilými v BOZP - prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., v aktuálním znění, autorizovanými osobami - odborně způsobilými v plném rozsahu podle zákona
    č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v aktuálním znění, a pověřenými MŽP a MZd k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, rovněž tak poskytujeme služby soudního znalce v oblastech PO, BOZP a CHL
  4. zajišťujeme profesní koučing vedoucích zaměstnanců zaměřený na rozvoj dovedností vztahujících se k prevenci rizik
  5. působíme po celé České republice, našimi klienty jsou významné české i zahraniční firmy.