Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

 • výkon  odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • metodická, organizační, řídící a konzultační činnost a pomoc organizacím podle platných právních předpisů,
 • zastupování organizací při plnění povinností na úseku BOZP, při jednání s inspektoráty práce, pomoc při vedení správního řízení na úseku BOZP,
 • provádění pravidelných kontrol a prohlídek včetně navržení opatření ke zlepšení závadného stavu, posuzování staveb a technologií z hlediska bezpečné práce,
 • zpracovávání veškeré nezbytné dokumentace v oblasti BOZP (směrnice, metodické pokyny, místní provozní bezpečností předpisy, místní řády skladů, systém bezpečné práce, dopravní řády, řídící dokumenty, tematické plány a časové rozvrhy pro školení apod.),
 • zavedení účinného systému na vyhledávání, identifikaci a hodnocení rizik,
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP a zajištění speciálních školení,
 • pomoc při šetření, hlášení a vyřizování pracovních úrazů (upozorňujeme na aktualizaci NV č. 201/2010 Sb., účinnou od 1.1.2015),
 • zařazování prací do kategorií pro poskytovatele pracovnělékařských služeb a hygienických stanic,
 • vybavování technicko bezpečnostními zařízeními, bezpečnostními tabulkami a bezpečnostním značením,
 • soudní znalectví v oboru BOZP se specializacemi,
 • zpracování bezpečnostního auditu BOZP,
 • zpracování plánu BOZP na staveništi podle požadavků NV č. 591/2006 Sb.,
 • zajištění staveb službami koordinátora BOZP na staveništi.