Havarijní plány a prevence závažných havárií

Vypracujeme pro Vás havarijní plán a dokumentaci o prevenci závažných havárií (zařazení či nezařazení do skupiny A nebo B)

pro účely splnění ustanovení §39, odst. 2, písmene a), zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, který musí být zpracován a uživatelem závadných látek ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody a schválen příslušným vodoprávním úřadem. Na tento dokument navazuje i další dokumentace podle zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Havarijní plán je zpracován ve smyslu ustanovení §5, vyhlášky č. 450/2005 Sb., jako předpis pro nakládání se závadnými látkami, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování škodlivých následků, které jsou uskladněny nebo přechodně shromážděny v areálu společnosti se zaměřením na všechna shromaždiště těchto látek, s kterými mohou manipulovat pouze pověření odpovědní zaměstnanci nebo pověřená podnikající fyzická či právnická osoba, oprávněná k nakládání s odpady za účelem jejich likvidace.

Náležitosti havarijního plánu

§5, vyhlášky č. 450/2005 Sb.:

 • (1) Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro které je zpracován, a údaje o uživateli závadných látek (jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu4), jde-li o fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu). V případě, že uživatel závadné látky není totožný s vlastníkem nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení, uvedou se tyto údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo nájemcích uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení.
 • (2) Ustanovení týkající se uvádění údajů o vlastníkovi či vlastnících provozního území neplatí pro havarijní plán určený pro ucelené provozní území obsahující místa určená k uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Místa určená k uložení hnojiv se schematicky zakreslují do mapových podkladů evidence využití půdy vedené podle zvláštního právního předpisu21), pokud je uživatel závadných látek do této evidence zařazen.
 • (3) Dále havarijní plán obsahuje tyto náležitosti:
  • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a telefonické spojení na autora havarijního plánu, jméno, popřípadě jména a příjmení statutárního zástupce uživatele závadných látek a kontaktní spojení na něj, jde-li o právnickou osobu, jména, popřípadě druhá jména, příjmení a funkční zařazení osob, určených uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu a telefonické spojení na ně,
  • b) seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační údaje a bezpečnostní list nebo identifikační list nebezpečného odpadu; v případě, že není bezpečnostní list ani identifikační list nebezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlastnosti těchto látek podle přílohy č. 2 a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá,
  • c) seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami, včetně přehledného schematického zakreslení jednotlivých zařízení, jejich technických parametrů a popisu kanalizace; dokumentace zahrnuje popis cesty odtoku odpadní vody od jejího vzniku v zařízení až po výpust odpadní vody do povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro veřejnou potřebu, a dále popis cesty odtoku srážkových vod oddílnou dešťovou kanalizací až po její výpust,
  • d) výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a z toho vyplývajících ohrožených objektů, včetně horninového prostředí, podzemních zařízení (zejména kolektorů, technologických kanálů a kanalizací) a povrchových a podzemních vod jako pravděpodobných koncových recipientů uniklých závadných látek; v případě uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv na zemědělské půdě nebo nouzové aplikaci statkových nebo organických hnojiv v případě havarijní situace v ustájovacích nebo skladovacích objektech se využijí informace o místech určených k uložení nebo k použití výše uvedených hnojiv, získané z evidence využití půdy vedené podle zvláštního právního předpisu21), pokud je uživatel závadných látek do této evidence zařazen,
  • e) výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření, včetně jejich parametrů,
  • f) výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků (druh, množství, účel) využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením místa uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání,
  • g) popis postupu po vzniku havárie v členění na:
   • 1. bezprostřední odstraňování příčin havárie (§ 9),
   • 2. hlášení havárie (§ 7),
   • 3. zneškodňování havárie (§ 10),
   • 4. odstraňování následků havárie (§ 11),
   • 5. vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie,
  • h) zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci,
  • i) personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie, a to i pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených,
  • j) adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty5) a další zainteresované právnické i fyzické osoby, především na:
   • 1. Hasičský záchranný sbor České republiky,
   • 2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
   • 3. Policii České republiky,
   • 4. správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území nachází,
   • 5. místně příslušný vodoprávní úřad,
   • 6. místně příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod,
   • 7. zdravotnickou záchrannou službu,
   • 8. místně příslušný obecní, popřípadě městský úřad,
   • 9. místně příslušný krajský úřad,
   • 10. příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
   • 11. Český inspektorát lázní a zřídel v případě dotčení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod,
   • 12. správce vodního toku, v jehož povodí se ucelené provozní území nachází,
   • 13. vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, pokud je zařízení či ucelené provozní území odkanalizováno,
   • 14. odběratele vody (§ 8 vodního zákona) bezprostředně ohrožené následky havárie,
  • k) postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních,
  • l) kvalifikace a postupy (plány účelových školení a výcviku) zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí ostatních osob, podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním plánem,
  • m) údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami.
 • (4) Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis kontrolního systému (§ 3 odst. 2), jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování, podrobnosti o hlášení havárií (§ 7) a další podrobnosti související s plněním povinností uživatele závadných látek podle § 9 až 11, zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.