Havarijní plány a prevence závažných havárií

Vypracujeme pro Vás havarijní plán a dokumentaci o prevenci závažných havárií (zařazení či nezařazení do skupiny A nebo B)

pro účely splnění ustanovení §39, odst. 2, písmene a), zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, který musí být zpracován a uživatelem závadných látek ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové a podzemní vody a schválen příslušným vodoprávním úřadem. Na tento dokument navazuje i další dokumentace podle zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Havarijní plán je zpracován ve smyslu ustanovení §5, vyhlášky č. 450/2005 Sb., jako předpis pro nakládání se závadnými látkami, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování škodlivých následků, které jsou uskladněny nebo přechodně shromážděny v areálu společnosti se zaměřením na všechna shromaždiště těchto látek, s kterými mohou manipulovat pouze pověření odpovědní zaměstnanci nebo pověřená podnikající fyzická či právnická osoba, oprávněná k nakládání s odpady za účelem jejich likvidace.

Náležitosti havarijního plánu

§5, vyhlášky č. 450/2005 Sb.:

 • (1) Havarijní plán obsahuje vymezení uceleného provozního území, pro které je zpracován, a údaje o uživateli závadných látek (jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě adresu místa pobytu4), jde-li o fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, a obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu). V případě, že uživatel závadné látky není totožný s vlastníkem nebo vlastníky uceleného provozního území nebo zařízení, uvedou se tyto údaje i o vlastníkovi nebo vlastnících, popřípadě i o nájemci nebo nájemcích uceleného provozního území nebo jednotlivých zařízení.
 • (2) Ustanovení týkající se uvádění údajů o vlastníkovi či vlastnících provozního území neplatí pro havarijní plán určený pro ucelené provozní území obsahující místa určená k uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím. Místa určená k uložení hnojiv se schematicky zakreslují do mapových podkladů evidence využití půdy vedené podle zvláštního právního předpisu21), pokud je uživatel závadných látek do této evidence zařazen.
 • (3) Dále havarijní plán obsahuje tyto náležitosti:
  • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a telefonické spojení na autora havarijního plánu, jméno, popřípadě jména a příjmení statutárního zástupce uživatele závadných látek a kontaktní spojení na něj, jde-li o právnickou osobu, jména, popřípadě druhá jména, příjmení a funkční zařazení osob, určených uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu a telefonické spojení na ně,
  • b) seznam závadných látek, se kterými uživatel zachází, identifikační údaje a bezpečnostní list nebo identifikační list nebezpečného odpadu; v případě, že není bezpečnostní list ani identifikační list nebezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlastnosti těchto látek podle přílohy č. 2 a průměrné a nejvyšší množství závadných látek, se kterými se nakládá,
  • c) seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami, včetně přehledného schematického zakreslení jednotlivých zařízení, jejich technických parametrů a popisu kanalizace; dokumentace zahrnuje popis cesty odtoku odpadní vody od jejího vzniku v zařízení až po výpust odpadní vody do povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro veřejnou potřebu, a dále popis cesty odtoku srážkových vod oddílnou dešťovou kanalizací až po její výpust,
  • d) výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a z toho vyplývajících ohrožených objektů, včetně horninového prostředí, podzemních zařízení (zejména kolektorů, technologických kanálů a kanalizací) a povrchových a podzemních vod jako pravděpodobných koncových recipientů uniklých závadných látek; v případě uložení tuhých statkových nebo organických hnojiv na zemědělské půdě nebo nouzové aplikaci statkových nebo organických hnojiv v případě havarijní situace v ustájovacích nebo skladovacích objektech se využijí informace o místech určených k uložení nebo k použití výše uvedených hnojiv, získané z evidence využití půdy vedené podle zvláštního právního předpisu21), pokud je uživatel závadných látek do této evidence zařazen,
  • e) výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření, včetně jejich parametrů,
  • f) výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků (druh, množství, účel) využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie, včetně situace s vyznačením místa uložení těchto technických prostředků, popřípadě spojení na smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání,
  • g) popis postupu po vzniku havárie v členění na:
   • 1. bezprostřední odstraňování příčin havárie (§ 9),
   • 2. hlášení havárie (§ 7),
   • 3. zneškodňování havárie (§ 10),
   • 4. odstraňování následků havárie (§ 11),
   • 5. vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie,
  • h) zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci,
  • i) personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie, a to i pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených,
  • j) adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty5) a další zainteresované právnické i fyzické osoby, především na:
   • 1. Hasičský záchranný sbor České republiky,
   • 2. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
   • 3. Policii České republiky,
   • 4. správce povodí, v jehož územní působnosti se ucelené provozní území nachází,
   • 5. místně příslušný vodoprávní úřad,
   • 6. místně příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod,
   • 7. zdravotnickou záchrannou službu,
   • 8. místně příslušný obecní, popřípadě městský úřad,
   • 9. místně příslušný krajský úřad,
   • 10. příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
   • 11. Český inspektorát lázní a zřídel v případě dotčení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod,
   • 12. správce vodního toku, v jehož povodí se ucelené provozní území nachází,
   • 13. vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, pokud je zařízení či ucelené provozní území odkanalizováno,
   • 14. odběratele vody (§ 8 vodního zákona) bezprostředně ohrožené následky havárie,
  • k) postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních,
  • l) kvalifikace a postupy (plány účelových školení a výcviku) zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí ostatních osob, podílejících se na plnění úkolů stanovených havarijním plánem,
  • m) údaje o umístění kopií havarijního plánu, případně výpisů z něho tak, aby byly zajištěny trvalé a bezprostřední informace u jednotlivých zařízení, v nichž se nakládá se závadnými látkami.
 • (4) Součástí havarijního plánu je též popis způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, popis kontrolního systému (§ 3 odst. 2), jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování, podrobnosti o hlášení havárií (§ 7) a další podrobnosti související s plněním povinností uživatele závadných látek podle § 9 až 11, zejména zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.