Chemické látky

Oblast nakládání s chemickými látkami a směsmi zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

  • výkon odpovědného zástupce dle požadavků zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání a autorizované (odborně způsobilé) osoby,
  • soudní znalectví na úseku chemických látek a směsí,
  • metodická, organizační a řídící činnost podle platných právních předpisů na úseku chemických látek a směsí,
  • vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro zaškolení osob, které provádí pracují s chemickými látkami a směsmi,
  • vypracování “Pravidel” pro zajištění bezpečnosti práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami podle požadavků Zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • pravidelné kontroly a sledování, zda zařízení používaná k nakládání s chemickými látkami a směsmi splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost a požární ochranu, včetně navržení opatření ke zlepší závadného stavu,
  • vypracování havarijních plánů jako prevence před závažnými haváriemi (ochrana vod a půdy),
  • v součinnosti se zadavatelem poskytování informací dozorovým a kontrolním orgánům o výkonu autorizované činnosti.