Chemické látky

Oblast nakládání s chemickými látkami a směsmi zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

 • výkon odpovědného zástupce dle požadavků zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání a odborně způsobilé osoby pro nakládání s CHLaS podle Zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • soudní znalectví na úseku chemických látek a směsí,
 • metodická, organizační a řídící činnost podle platných právních předpisů na úseku chemických látek a směsí,
 • vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro zaškolení osob, které provádí manipulaci a pracují s chemickými látkami a směsmi,
 • vypracování „Bezpečnostních karet“ pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pokud je klient požaduje ke zjednodušení přehledu údajů v bezpečnostních listech,
 • školení osob/zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami, které mají přiřazenou třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008,
 • sledování a vyhodnocování expozičních limitů při práci s NCHLaS,
 • pravidelné kontroly a sledování, zda zařízení používaná k nakládání s chemickými látkami a směsmi splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost a požární ochranu, včetně navržení opatření ke zlepší závadného stavu,
 • vypracování havarijních plánů jako prevence před závažnými haváriemi (ochrana vod a půdy),
 • součinnost se zadavatelem poskytování informací dozorovým a kontrolním orgánům o výkonu odborné činnosti s CHLaS.

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.