Chemické látky

Oblast nakládání s chemickými látkami a směsmi zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

  • výkon odpovědného zástupce dle požadavků zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů o živnostenském podnikání a odborně způsobilé osoby pro nakládání s CHLaS podle Zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • soudní znalectví na úseku chemických látek a směsí,
  • metodická, organizační a řídící činnost podle platných právních předpisů na úseku chemických látek a směsí,
  • vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro zaškolení osob, které provádí manipulaci a pracují s chemickými látkami a směsmi,
  • vypracování „Bezpečnostních karet“ pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pokud je klient požaduje ke zjednodušení přehledu údajů v bezpečnostních listech,
  • školení osob/zaměstnanců nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami, které mají přiřazenou třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008,
  • sledování a vyhodnocování expozičních limitů při práci s NCHLaS,
  • pravidelné kontroly a sledování, zda zařízení používaná k nakládání s chemickými látkami a směsmi splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost a požární ochranu, včetně navržení opatření ke zlepší závadného stavu,
  • vypracování havarijních plánů jako prevence před závažnými haváriemi (ochrana vod a půdy),
  • součinnost se zadavatelem poskytování informací dozorovým a kontrolním orgánům o výkonu odborné činnosti s CHLaS.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.