Zhodnocení ekologické újmy dle zákona č. 167/2008 Sb.

Vypracování zhodnocení ekologické újmy, kdy se jedná o novu povinnost vyplývající ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v PZ, a nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Zákon upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě, a dále výkon státní správy v této oblasti. NV stanovuje způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.

Jsme oprávněni pro Vás vypracovat zhodnocení ekologické újmy tak, aby výsledná cena byla adekvátní rozsahu Vašich činností (provoz je míněno místnost, kde jsou činnosti provozovány):

  • nejjednodušší varianta – zhodnocení jednoho jednoduchého provozu do 2 látek včetně – 2.000 Kč,
  • středně složitá varianta – zhodnocení do tří provozů, s omezením pěti látek na provoz – 1.000 Kč/ provoz a látku – například dva provozy, každý o 3 látkách je výsledná cena 6.000 Kč,
  • nejsložitější varianta –  zhodnocení více než tří provozů, bez omezení počtu látek – 1.000 Kč/ provoz a látku – například pět provozů, každý po 6ti látkách je výsledná cena 35.000 Kč.
Pro přesnou kalkulaci nás prosím kontaktujte zde.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.