Zásady ochrany osobních údajů obchodních partnerů

Děkujeme, že jste navštívili internetové stránky www.pyrokontrol.cz, provozované Dr. Ing. Janou MATUROVOU, se sídlem na adrese uvedené na stránce www.pyrokontrol.cz, IČO: 42068606, dále jen "Provozovatel" nebo "Pyrokontrol trading & consulting®".

K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme se vší vážností a usilujeme o to, abychom vás komplexně informovali o zpracování vašich osobních údajů. Níže uvedená upozornění na ochranu osobních údajů jsou pro vás relevantní v případě, navazujete-li s námi kontakt, jsou-li mezi námi vedena  smluvní vyjednávání a/nebo jsou-li mezi námi uzavřeny smluvní dohody a jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje fyzických osob. Zákonným základem zpracování je zejména Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Jaké údaje jsou konkrétně zpracovávány, se řídí zejména povahou sjednaných služeb. Z tohoto důvodu je možné, že ne všechny části tohoto dokumentu budou pro vás relevantní.

• Osobní údaje / kategorie údajů

• Účel a právní základ zpracování osobních údajů

• Použití osobních údajů

• Archivace osobních údajů

• Poskytnutí osobních údajů

• Předání osobních údajů do třetích zemí

• Vaše práva subjektu údajů

• Správce osobních údajů

• Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje a jaké kategorie osobních údajů používáme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme zásadně u vaší osoby, vaším prostřednictvím.

Může být však rovněž nezbytné, abychom zpracovali osobní údaje, které obdržíme od jiných společností, orgánů, úřadů či jiných třetích osob, např. od obchodních informačních společností (úvěrových agentur), finančních úřadů apod. Mezi tyto informace mohou patřit i osobní informace, které získáme prostřednictvím námi zřízených informačních kanálů za účelem odhalování porušení etických a právních norem s využitím oznamovací pomoci ze strany třetích osob nebo v rámci vlastního šetření.

Relevantními osobními údaji mohou být: nacionále (např. jméno/příjmení, adresa a jiné kontaktní údaje, datum a místo narození a státní příslušnost), legitimační a autentifikační údaje (např. výpisy z obchodních rejstříků, údaje z identifikačních/osobních průkazů, podpisové vzory), údaje v rámci našeho obchodního vztahu  (např. platební údaje, údaje o zakázkách), údaje o bonitě, o struktuře společnosti a o vlastnických vztazích, fotografie a videonahrávky (např. v případě dodávek zboží) a jiné srovnatelné údaje dle uvedených kategorií.

Vždy se můžete rozhodnout, zda-li si přejete komunikovat s námi prostřednictvím e-mailu nebo za využití poštovních služeb. E-mailová komunikace může být z technických důvodů dle okolností nešifrovaná.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů 

Za účelem plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)
Účely zpracování osobních údajů vyplývají z provedení předsmluvních opatření předcházejících smluvně upravenému obchodnímu vztahu a z plnění povinností založených uzavřenou smlouvou.

Za účelem plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR)
Účely zpracování osobních údajů vyplývají v konkrétním případě z požadavků stanovených zákonem. K těmto právním závazkům patří např. plnění archivačních a identifikačních povinností, např. v rámci požadavků kladených na zamezení praní špinavých peněz, daňové kontrolní a ohlašovací/oznamovací povinnosti a zpracování osobních údajů v rámci dotazů/dožádání ze strany orgánů veřejné správy.

Za účelem výkonu oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR)
Může být nezbytné, aby osobní údaje, jež nám poskytnete, byly zpracovány i mimo vlastní plnění smlouvy. Oprávněným zájmem je přitom zejména výběr vhodných obchodních partnerů, uplatnění právních nároků, obrana před nároky ze záruky/odpovědnosti, kontroly přístupu či vstupu, objasnění možných porušení etických a právních norem (compliance), zabránění páchání trestných činů a likvidace škod vyplývajících z obchodního vztahu.

Při uzavření smlouvy shromažďujeme za účelem výkonu shora uvedených oprávněných zájmů ojediněle prostřednictvím obchodních informačních společností (úvěrových agentur) údaje o vaši bonitě. Údaje obchodních informačních společností (úvěrových agentur) ohledně bonity používáme k přezkoumání a ověření kredibility. Obchodní informační společnosti (úvěrové agentury) ukládají údaje, které obdrží např. od bank či obchodních společností. K těmto údajům patří zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a informace o platební morálce. Informace ohledně údajů, jež jsou o vás uloženy, obdržíte přímo u obchodních informačních společností (úvěrových agentur).

Kdo získá vámi poskytnuté osobní údaje?

V rámci naší společnosti obdrží přístup k osobním údajům, jež jste nám poskytli, ty úseky / odborné oblasti, které je potřebují pro plnění smluvních povinností nebo povinností stanovených zákonem nebo za účelem hájení/výkonu oprávněných zájmů. V rámci smluvních vztahů pověřujeme rovněž zpracovatele osobních údajů či poskytovatele služeb, kteří tak mohou mít rovněž případně přístup k Vašim osobním údajům. Dodržení požadavků stanovených předpisy z oblasti ochrany osobních údajů je v takovém případě zajištěno uzavřením příslušné smlouvy.

Osobní údaje mohou být kromě toho předávány za účelem plnění smluvních závazků společnostem a osobám zajišťujícím dodávky služeb pod obchodní značkou Pyrokontrol trading & consulting.

Po jakou dobu jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, po jakou je to nezbytné pro účely plnění shora uvedených účelů. Relevantní jsou v této souvislosti zejména archivační povinnosti stanovené platnými právními předpisy.

Jste povinni poskytnout své osobní údaje?

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro vznik, provedení a ukončení obchodního vztahu a pro splnění s tím souvisejících povinností a k jejichž shromažďování jsme povinni ze zákona nebo k jejichž shromažďování jsme oprávněni na základě oprávněných zájmů. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme schopni navázat s vámi obchodní vztah.

Jsou osobní údaje předávány do třetích zemí?

Pokud bychom předávali osobní údaje příjemcům mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP), dojde k takovému předání pouze tehdy, pokud ohledně příslušné třetí země bylo ze strany Komise Evropské unie vydáno potvrzení o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů, nebo pokud s příjemcem osobních údajů byla sjednána dohoda o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů (např. prostřednictvím standardních smluvních doložek EU) nebo pokud nám v této souvislosti udělíte příslušný souhlas.

Jaká práva subjektu údajů máte?

Máte právo získat na základě vaší žádosti bezplatně informaci o vašich osobních údajích, které jsou u nás ohledně vaší osoby uloženy. Kromě toho máte v souladu s příslušnými ustanoveními zákona právo na opravu a výmaz těchto osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo na omezení zpracování. Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním, máte kdykoli právo tento souhlas s účinky do budoucna odvolat. V těchto případech se, prosím, písemně nebo e-mailem obraťte na kontaktní osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kromě toho můžete vznést u příslušného dozorového orgánu stížnost v případě, nesouhlasíte-li se zpracováním vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je příslušná podnikající fyzická osoba, s níž jste navázali, resp. udržujete obchodní vztah.

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů 

Ing. Bc. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA

E-mail:
pyrokontrol@pyrokontrol.cz

GSM:
+420 777 842 221

Poštovní adresa:
Chvalkov 8
374 01  Čížkrajice

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.