Posouzení požárního nebezpečí

Legislativní požadavek

  • § 29, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
  • povinné pro právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti s vysokým požární nebezpečím.

 

Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

  • údaj  o firmě,  jménu nebo  názvu, sídle  nebo místu  podnikání provozovatele   činnosti   s    vysokým   požárním   nebezpečím a identifikačním čísle;  u osoby zapsané  v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci  též údaj o tomto zápisu;  u právnické osoby její statutární  orgán (jméno, funkce,  eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního  orgánu),  u  podnikající  fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,
  • určení  provozovaných  činností  s  přiřazením  charakteristik, kterými jsou definovány činnosti  s vysokým požárním nebezpečím (§ 4,  odst. 3 zákona), identifikace  místa, kde právnické osoby nebo  podnikající   fyzické  osoby  tyto   činnosti  provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s  vysokým požárním nebezpečím,  resp., kdy byla  tato činnost  zahájena  v  případě,  že  se  tak  stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy,
  • jméno  a příjmení  zpracovatele posouzení  požárního nebezpečí, je-li  zpracovatelem podnikatel,  pak též  údaj o  firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo  místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané  v obchodním rejstříku  nebo jiné evidenci  též údaj  o tomto  zápisu; prohlášení  zpracovatele o  jeho odborné způsobilosti  s  uvedením  čísla,  popřípadě  jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se na  zpracování posouzení  požárního nebezpečí  podílí 2  a více zpracovatelů, pak se uvedou  stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí  a osoba, která odpovídá  za věcné a funkční sestavení dokumentu jako celku,
  • rozpracování požadavků stanovených v §  6, odst. 2, zákona podle postupu uvedeného v § 16, této vyhlášky,
  • přesné uvedení podkladů, ze  kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu.

Cena zpracování

  • pro klienty bez paušálu od 50.000,- Kč podle složitosti provozovaných činností, hodinová sazba je od 1.500,-Kč
  • pro klienty s paušální smlouvou  – 10% sleva.
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.