Požární ochrana

Požární ochrana

Oblast požární ochrany zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

 • výkon osoby odborně způsobilé v PO podle ust. § 11, zákona o PO,
 • zastupování organizací při plnění povinností podle ust. § 5, zákona o PO vůči hasičskému záchrannému sboru,
 • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek včetně navržení opatření ke zlepší požárně závadného stavu,
 • zpracovávání veškeré nezbytné dokumentace požární ochrany (začlenění do kategorie činností, organizační zajištění PO, požární poplachové směrnice, požární řády, požární a únikové evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, propočet potřeby hasicích přístrojů apod.),
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO, odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů PO,
 • posuzování staveb a technologií – zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby včetně schválení hasičským záchranným sborem,
 • soudní znalectví v oboru PO se specializacemi,
 • zpracování bezpečnostního auditu PO,
 • vybavování organizací požární technikou a bezpečnostními tabulkami,
 • provádění kontrol požárně-bezpečnostního zařízení a věcných prostředků požární ochrany (požární vodovody, hasící přístroje, nouzové osvětlení, protipožární nástřiky, evakuační rozhlas, požární dveře, požární sklo, autonomní hlásiče požáru a další),
 • zastupování organizací při jednání se státním požárním dozorem a vedení správního řízení na úseku PO,
 • metodická, organizační, řídící a konzultační pomoc organizacím podle platných právních předpisů a pokynů hasičských záchranných sborů.