Ochrana před výbuchem

Ochrana před výbuchem

Dokumentace ochrany před výbuchem (zkráceně DOPV) je vyžadována kontrolami z OIP, HZS ale i ČOI na základě NV č. 406/2004 Sb.:

§ 6

     (1) Písemná dokumentace o ochraně před výbuchem se zpracovává
v návaznosti  na výsledky  posuzování  rizika  výbuchu podle  § 3.
Touto dokumentací se prokazuje vždy
a) provedení   identifikace  nebezpečí   a  specifikace   ohrožení
   a posouzení rizika výbuchu,
b) přijetí preventivních a ochranných opatření,
c) klasifikace prostorů podle § 4 odst. 1 písm. a),
d) určení prostorů a zařízení, u nichž budou uplatňovány požadavky
   podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení,
e) zřízení,  používání a  udržování pracoviště  včetně technického
   vybavení,  stejně jako  instalace, uvedení  do provozu, provoz,
   údržba  zařízení včetně  monitorovacích a  výstražných zařízení
   v souladu se zvláštními právními předpisy9),
f) v případech podle  § 5 stanovení  účelu a pravidel  spolupráce,
   jakož i opatření a postupů k jejich uskutečňování.

     (2)  Písemnou dokumentaci  o ochraně  před výbuchem vypracuje
zaměstnavatel před  zahájením výkonu práce;  při změně pracoviště,
zařízení  nebo organizace  práce, které  jsou významné  z hlediska
zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci, ji aktualizuje.
Přitom  může  využít  i  dokumenty  vypracované  podle  zvláštních
právních předpisů.

     (3)   V   písemné   dokumentaci   o   ochraně  před  výbuchem
zaměstnavatel  uvede,  ve  kterých  prostorech  smějí být činnosti
k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví prováděny  jen v souladu
s jeho písemným pokynem a které činnosti smějí být prováděny pouze
na  základě  písemného  příkazu  k  provedení  prací; rovněž uvede
zaměstnance, kteří jsou oprávněni takový příkaz vydat.
——————————————————————
9) Například zákon  č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích  na
   výrobky a o změně a  doplnění některých zákonů, ve znění zákona
   č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb.,
   zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., nařízení vlády
   č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
   provoz  a  používání  strojů,  technických  zařízení, přístrojů
   a nářadí. 

DOPV můžete získat již od 5000 Kč na jeden prostor (pracoviště) s nebezpečím výbuchu.
Výsledná cena pak závisí na počtu a složitosti těchto prostor (pracovišť).

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.