Ing. Bc. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA

člen Komory soudních znalců ČR, ve firmě PYROKONTROL působí jako soudní znalec v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany, jako odborník na technická zařízení z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a prevence závažných havárií, pro klienty provádí  revize vyhrazených elektrických zařízení (bližší informace v sekcích technická zařízení a revize elektro).
 • středoškolské vzdělání získal na tehdejší Integrované střední škole energetické v Chomutově (Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace), kde nejprve absolvoval učební obor "Elektromechanik rozvodných zařízení" a maturoval v nástavbovém studiu oboru "Podnikání v oboru elektro",
 • od prvního ročníku střední školy pracoval ve firmě ELEKTROINSTAL Valta patřící jeho otci, kde získával hlubší odborné znalosti v oboru vyhrazených elektrických zařízení i v době studia na vysoké škole,
 • akademicko vědecký titul "Bakalář" získal absolvováním oboru "Ženijní a stavební stroje" na Vojenské Akademii v Brně, (dnes Univerzita obrany) bakalářskou práci na téma "Modernizace hydraulického systému mostního tanku" obhájil na výtečnou, a státní zkoušku završil jako nejlepší v oboru,
 • po dokončení studia na VA Brno nastoupil do funkce "Náčelník ubytovací služby a požární ochrany" u 4. brigády rychlého nasazení,
 • po předčasném ukončení závazku, z důvodu zamítnutí žádostí o pokračování studia a přeložení k záchrannému praporu jeho nadřízenými, se přihlásil ke kombinovanému dálkovému studiu oboru "Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu", na fakultě bezpečnostního inženýrství (stránky FBI,) který jej z hlediska jeho profesního růstu zajímal nejvíce,
 • absolvoval studium MBA - management bezpečnostních sborů a krizového řízení pro rozšíření manažerskýc a právních dovedností na Central European Management Institut London, plně akreditovaným členem IADL (International Association for Distance Learning), členem EADL (European Association for Distance Learning), členem AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních podniků) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace) (více informací zde), pro další rozvoj kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti soudního znalce čekatele na jemnování,
 • od roku 2006 působil jako externí pracovník firmy PYROKONTROL v oblastech technických zařízení a prohluboval si znalosti získanými zkušenostmi v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce,
 • v mezidobí složil zkoušky před odbornými komisemi a získal
  • osvědčení  odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
  •  odborně způsobilé osoby v požární ochraně (jelikož ještě neměl ukončené studium na FBI, získal osvědčení kurzisty, tzv. označení "Z"),
  • osvědčení revizního technika vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu E2/A,
 • v roce 2009 obhájil na výtečnou svou diplomovou práci na téma "Studium problematiky skladování armádní munice" a státní zkoušku ukončil s vyznamenáním, jako nejlepší z ročníku (včetně studentů denního studia) a tím získal odbornou způsobilost v požární ochraně - tzv.  osvědčení "Š" jako absolvent příslušné školy,
 • v roce 2011 a 2016 složil zkoušku odborné způsobilosti pro plnění úkolů ve smyslu §§14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. pro koordinaci BOZP na staveništi,
 • v roce 2015 byl jmenován, ve smyslu §3 zákona č. 36/1967 Sb., soudním znalcem v oborech bezpečnosti práce a požární ochrany,
 • v roce 2018 úspěšně obhájil dizertační (doktorskou) práci, a byl mu udělen titul Ph.D., v oblasti ERP systémů pro potřeby bezpečnosti jaderné energetiky,
 • pro klienty firmy PYROKONTROL:
  • vypracovává dokumentaci k provozu technických zařízení,
   • například místní provozní bezpečnostní předpisy,
   • metodické pokyny,
   • identifikaci a hodnocení pracovních rizik,
   • bezpečnostní pokyny pro práci na zařízeních,
   • zpracovává posudky k bezpečnosti technických zařízení,
   • revizní zprávy vyhrazených elektrických zařízení,
  • dokumentaci požární ochrany,
  • dokumentaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • služby koordinátora BOZP na staveništi.

Osvědčení a další doklady dosažené kvalifikace ve formě CV-EUROPASS zašleme na vyžádání.

Vážený pane Neugebauere,
i já musím konstatovat, že se ve Vašich závěrech mýlíte. Uvádíte pojem "moderní pojetí BOZP", čehož je podle Vás důkazem právě vyhláška č. 73/2010 Sb., která se zabývá výhradně zaváděním VEZ do provozu, protože je jejich provoz stanoven v jiných předpisech.Názor, že na VTZ se vztahuje legislativa pro ostatní technická zařízení, plus specifická legislativa pro VTZ, je opravdu logický, nicméně v mé praxi se s tímto výkladem inspektorů OIP rozhodně nesetkávám.Poslední konfrontaci těchto názorů jsem absolvoval při kontrole našeho klienta, kdy se inspektor OIP vyjádřil právě termínem "obcházení" vyhlášky č. 73/2010 Sb., protože VTZ jsou specifické od A-Z a nelze na ně právě "bez vší pochybnosti" použít postup platný na ostatní technická zařízení. Jde o právní termíny, které poté bude šikovný právník skloňovat a inspektoři OIP by měli poměrně slušnou šanci spor o udělené pokutě prohrát, pokud by vyžadovali pravidelné revize v periodicitách například podle ČSN 33 1500 nebo ČSN 33 1600.Já, jakožto revizní technik vyhrazených elektrických zařízení se tímto problémem samozřejmě intenzivně zabývám. Netvrdím nic jiného, než to, že periodicitu si může nyní provozovatel určit "podle svého nejlepšího vědomí a svědomí", což je právnický obrat pro tzv. "dobrou víru".Proto se již dnes stává, že provozovatelé využívají tohoto vakua, které nastalo v tomto přechodném období, kdy se do "nového kabátku" v pojetí "moderní BOZP" překlonila pouze část legislativy a většina zůstává stará, poplatná době svého vzniku, nicméně stále platná.Takže při sporu by provozovatel VEZ, který si stanoví periodicity revizí v MPBP například 1x 10 let, nebyl "bez vší pochybnosti" postižitelný, protože legislativa pro VEZ mu nepřikazuje ani nedoporučuje periodicitu kratší, vzhledem k faktu, že se nikde neodkazuje na žádnou prováděcí normu.Opět upozorňuji, že s tímto výkladem jako revizní technik nesouhlasím, pouze konstatuji stav, kam jsme se dostali prací našich zákonodárců.Typickým příkladem pro rozporuplnost legislativy v oblasti VEZ je spor kolem revizí elektrických spotřebičů a nářadí, který vznikl po účinnosti změn norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 v roce 2007. Zde byly vypuštěny tzv. "informativní přílohy", které povolovaly provádění revizních úkonů i provozními elektrikáři, právě kvůli požadavku zákona č. 309/2006 Sb., že revize mohou provádět pouze revizní technici.K tomu vydal SUIP v únoru 2008 stanovisko, že není důvod, aby se zvyšovala finanční a administrativní zátěž provozovatelů elektrických spotřebičů a revize mohou stále provádět i provozní elektrikáři.Tento precedent je příkladem toho, že vyšší právní předpis, jakým je zákon č. 309/2006 Sb. není vždy brán jako určující pro vyhrazená elektrická zařízení, takže Vaše dedukce, které musím říci jsou mi velice sympatické, jsou bohužel pouze jedním z dalších právních názorů ve velice nemoderním a spletitém právním základu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jehož jsou, tentokráte podle mého právního názoru, revize vyhrazených elektrických nedílnou součástí.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.