Není „OZO jako OZO“

Podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., v PZ, ust. §22, odst. 2, se odborná způsobilost (v prevenci rizik) získaná podle dosavadních právních předpisů považuje za splněnou nejdéle po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. A tato lhůta končí právě teď k 31.12.2011. U osob, které úspěšně vykonaly zkoušku odborné způsobilosti za účinnosti původního zákona, končí lhůta k 31.12.2013.

Mezi vánočními svátky jsem se začetla do posledního vydání Poradce BOZP, kde byl vznesen dotaz, co bude po 1.1.2012 s osobami, které nevykonaly zkoušku odborné způsobilosti v prevenci rizik. Na tento dotaz odpověděl odborník, že ten, kdo nesplňuje podmínky citovaného zákona, což je např. středoškolské vzdělání, praxe v oboru minimálně 3 roky nebo vykonání zkoušky odborné způsobilosti, může podnikat v oblasti BOZP – prevence rizik i nadále, pokud si zajistí odpovědného zástupce podle Živnostenského zákona. Musím se přiznat, že jsem na tuto možnost nebyla připravená, neboť jsem stále doufala, že mírným zákonným zpřísněním přístupu k osvědčení o odborné způsobilosti v PR, se situace v oblasti BOZP v naší republice zlepší. Bohužel...

Nicméně jsem pátrala dál a zjistila, že:

 1. Odpovědný zástupce je fyzickou osobou, kterou v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., v PZ, živnostenský zákon, ustanovuje podnikatel jako svého zástupce pro řádný provoz a dodržování právních předpisů při výkonu živnosti, kterou podnikatel vykonává.
 2. Pokud je podnikatel právnickou osobou, je povinen ustanovit odpovědného zástupce vždy, zatímco podnikatel - fyzická osoba tak musí učinit pouze v případě, pokud sám nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Na rozdíl od dřívější úpravy postačí, když je odpovědný zástupce vůči podnikateli ve smluvním vztahu.
 3. Vzhledem k tomu, že odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti, zákon klade na výkon funkce mnoho podmínek – a to jak všeobecných (zejména dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost), tak zvláštních (předložení dokladu o odborné či jiné způsobilosti k provozování živnosti). Zákon dále vyžaduje, aby se odpovědný zástupce opravdu o „svoji“ živnost staral a tudíž umožňuje, aby byl v této funkci ustanoven maximálně pro dva podnikatele.
 4. Konkrétní obsah práv a povinností odpovědného zástupce se v jejich celkovém pojetí odvozuje zejména z povahy konkrétní živnosti. Právem a současně povinností odpovědného zástupce je účastnit se provozu živnosti, a to v takovém rozsahu, aby svou účastí v něm odpovídající provoz živnosti zabezpečil. Rozsah takové účasti je vždy závislý nejen na povaze živnosti, ale i na podmínkách jejího provozování.
 5. Povaha odpovědného zástupce signalizuje, že jde o výrazně odbornou funkci s příslušnými řídícími, kontrolními, iniciativními a poradními pravomocemi, přičemž rozsahu a zaměření těchto povinností musí odpovídat oprávnění odpovědného zástupce umožňující plnění předmětných povinností. Odpovědný zástupce je z titulu své funkce povinen a současně oprávněn nejen usměrňovat činnost pracovníků podnikatele, ale i upozorňovat řídící orgány podnikatelského subjektu na zjištěné nedostatky, jakož i navrhovat a činit příslušná opatření k jejich odstranění.
 6. Konkrétní řešení povinností odpovědného zástupce k náhradě škody podnikatele je závislé na tom, jaký konkrétní právní vztah existuje mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem.
 7. Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z živnostenského zákona, pokutu až do výše 50 000,-Kč.

Podle NV č. 278/2008 Sb., přílohy č. 2, jsou obsahovou náplní vázané činnosti „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“:

Služby spojené se zabezpečením úkolů vyplývajících z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví, předpisů stanovujících pracovní podmínky a základní požadavky na pracovní prostředí a ochranu zdraví při práci, zejména činnosti spojené s prevencí rizik, včetně navrhování opatření na minimalizaci a odstraňování rizik u jejich zdrojů, podávání odborných stanovisek k bezpečnostně technické úrovni strojů a technických zařízení při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách a údržbě. Činnosti spojené se zaváděním a realizací prvků v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v daném objektu. Provádění školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ověřování znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poradenská a organizační činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomoc při šetření pracovních úrazů. Zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě stavby a při její realizaci.

Velmi zajímavé je, že živnostenské úřady nepožadují k vydání živnostenského oprávnění pro poskytování služeb v oblasti BOZP doklad o úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti – osvědčení. Zajímavé je, že před mnoha lety jsme osvědčení odborné způsobilosti museli dokládat živnostenskému úřadu v oblasti PO. Neméně zajímavé je i to, že podnikající právnické nebo fyzické osoby, které nejsou sami odborně způsobilé, většinou po smluvních OZO v PR nevyžadují k doložení živnostenský list a ani osvědčení. Nyní hovořím z vlastních zkušeností.

A co dodat na závěr? Jak jsem psala již ve svých minulých příspěvcích, zase tu máme český Kocourkov. Každý právní předpis se dá v našem státě šikovně obejít. Proč se tvrdě připravovat ke zkouškám odborné způsobilosti a platit nemalou částku za přípravu a vykonanou zkoušku? To budeme raději dál nějak „mastit“ tu svoji starou osvědčenou rutinu za pár korun, hlavně když to bude výhodné jak pro „bezpečáka“ tak pro podnikatele, který si ho najal :). Na druhou stranu bych odpovědného zástupce já sama v oblasti PR nikomu nedělala. Rozhodně bych na sebe takovou odpovědnost nepřevzala.

No a já jdu kontaktovat své kamarádky lékařky, zda by mi některá nedělala odpovědného zástupce. Po léčení jsem vždy velmi toužila. Mám 10 let VŠ studia, 25 let praxe, a chuť to zkusit. Jen nevím, zda se mám rozhodnout pro psychiatrii, kardiochirurgii, internu, anesteziologii nebo zůstat v klidu obvoďákem u nás na vesnici :D

4 komentáře ke článku “Není „OZO jako OZO“”

 1. Dobrý den, na Vsetíně se k tomu živnostentský úřad postavil jednoznačně tak že potvrzení o složení zkoušky chtěl. Na druhou stranu nechtěl poptvrzení o praxi a opis maturitního vysvědčení což je dle mě správně protože to jsou věci které musíte splňovat pro připuštění ke zkoušce. A manželka nemusí mít ŽL. Může manželovi bezplatně vypomáhat na jeho jméno. Pokud by Měla Ž tak by to naopak manžel vykonával na jméno manželky. S pozdravem Martin Němeček

 2. spolupracující osoba napsal:

  Dobrý den, mnohokrát Vám děkuji za fundovanou odpověď. Tento problém řeším už nějakou dobu a jste první, kdo skutečně poradil. Doufám, že stejné právní povědomí budou mít i na Živnostenském úřadu. Hezký den.

 3. Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

  Hezký den, pane Tumisi.
  Váš „problém“ je pěkně popsaný ve článku viz. výše.
  Dovolím si provést shrnutí na Vaše podmínky:
  Vaše paní musí mít nejprve k takovéto činnosti živnostenské oprávnění, aby jste se nedostali do hledáčku živnostenského úřadu. Při vytváření ŽL se Vy zavážete plnit v jejím oprávnění funkci „odborného zástupce“.
  Takto jednoduše může dělat kdokoli bez požadovaného vzdělání a zkušenností vysoce odborné činnosti.
  Snad jsem Vám pomohl. Přeji mnoho úspěchů ve Vašem rodinném snažení.
  Miroslav VALTA

 4. Martin Tumis napsal:

  Dobrý den, jsem ozo bozp podle z.309/2006 sb. Může moje manželka, která není ozo, pod mým jménem poskytovat služby v oblasti bozp jako spolupracující osoba? Tedy alespoň u firem do 25-ti zaměstnanců? Mohla by provádět např. „poradenství“, které bych já zastřešoval? Děkuji za odpověď.

Přidejte komentář