Výstupní zdravotní prohlídky

Koncem minulého roku jsem zastupovala našeho klienta při auditu podle normy OHSAS 18002 (bezpečnost práce). Jedním z bodů kontroly byly i výstupní zdravotní prohlídky, které musí zaměstnanec absolvovat při ukončení pracovního poměru. Auditor uložil jako jedno z doporučení zjištění, jaký výklad mají státní orgány k situaci, kdy se zaměstnanec výstupní prohlídce nepodrobí nebo se odmítne podrobit, a jaké právní následky z toho plynou pro zaměstnavatele.

Naším běžným pracovním postupem je požádat o vyjádření státní orgány. V tomto případě to byly inspektoráty práce. Obvykle se obracím na OIP v Českých Budějovicích a OIP v Ostravě, kde máme své provozovny a na SUIP jako jejich nadřízený a k tomu příslušný nejvyšší orgán. Oba OIP i SUIP potvrdily námi zavedenou praxi, že pokud se zaměstnanec výstupní prohlídky u lékaře závodní preventivní péče nepodrobí, byť je k tomu zaměstnavatelem vyzván, nebo se odmítne podrobit, provede zaměstnavatel o této skutečnosti záznam, který založí do dokumentace o zaměstnanci. Ale všechny tři oslovení se vyhnuly otázce právních následků. SUIP mě odkázal na orgán ochrany veřejného zdraví, který posuzuje zařazení prací do kategorií, viz. příloha.

Stanovisko SUIP

Stanovisko SUIP

Obrátila jsem se tedy na KHS v Českých Budějovicích a na KHS v Ostravě. Za KHS v Českých Budějovicích mi odpověděla velmi stručně MUDr. Zánová:

Dobrý den, k Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Souhlasíme s postupem, navrženým vám SUIP. V případě, když se zaměstnanec odmítne podrobit výstupní lékařské prohlídce doporučujeme, aby zaměstnavatel měl prokazatelný doklad, tj. v písemné podobě, že zaměstnanci tuto povinnost uložil a že ji zaměstnanec nesplnil.

Nashledanou,

MUDr.Zdeňka Zánová

Vedoucí odboru hygiena práce

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích

Za KHS v Ostravě se mnou, jak je to obvyklé, prokonzultoval problém nejprve telefonicky Ing. Václav Kopecký, vedoucí oddělení hygieny práce, který mi následně, po poradě s právním oddělením zaslal písemné stanovisko, viz příloha, za které mu velmi děkuji. Z jeho vyjádření tedy vyplývá, že KHS nemá žádný právní nástroj jak určit zaměstnanvateli postup při organizování lékařských preventivních podmínek, a to vč. výstupních.

Stanovisko KHS

Stanovisko KHS

Přidejte komentář