Značení ovládacích tlačítek

Při jedné z pravidelných kontrol výrobního závodu našeho klienta jsme mimo jiné upozornili na fakt, že ovládací prvky strojů nejsou v jazyce českém tak, jak předepisuje naše legislativa.

Nicméně reviznímu technikovi našeho klienta se toto naše doporučení nelíbilo a tvrdil řediteli závodu, že v jakési normě četl, že pro ovládací prvky nouzových spínačů a dalších ovládacích prvků lze ponechat tzv. všeobecně známé výrazy. Příklad: pro spínač nouzového zastavení - "EMERGENCY", pro ovládání pohybu - "RECHT", "RIGHT" nebo "LINKS", "LEFT".

V reakci na tento názor jsem provedl rozsáhlou rešerši všech relevantních předpisů a norem. S jejími výsledky se s Vámi nyní rád podělím:

V této otázce je třeba rozlišit legislativní požadavky, plynoucí z našich zákonů a požadavky norem, které jsou v hierarchii platnosti pod zákony, nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev.
Vyhláška o požární prevenci, č. 246/2001 Sb. v odstavci 7)  §40 praví:  "Průvodní dokumentace  a dokumentace  požární ochrany  se zpracovává,  vede, popřípadě  předkládá orgánu  státního požárního dozoru ke schválení, kontrole nebo k posouzení v jazyce českém."
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v odstavci e) §2 definuje průvodní dokumentaci jako soubor dokumentů  obsahujících návod výrobce  pro   montáž,  manipulaci,  opravy,   údržbu,  výchozí a následné  pravidelné   kontroly  a  revize   zařízení,  jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení. Právě kombinací požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 378/2001 Sb. je dán požadavek kontrolních orgánů na označení ovládacích prvků pracovních strojů v jazyce českém, jakožto součástí průvodní dokumentace stroje.

Nicméně udělal jsem si hlubší rešerši, dle mého názoru, všech relevantních ČSN, vztahujících se k dané problematice:

 • ČSN 33 0172 - Elektrotechnické předpisy. Označování a tvary ovládacích tlačítek,
 • ČSN EN 50110-1 ed. 2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních,
 • ČSN EN 60073 ed. 2  - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů,
 • ČSN EN 60204-1 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1 Všeobecné požadavky,
 • ČSN EN 60447 ed. 2 - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání,
 • ČSN EN 61175 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Označování signálů,
 • ČSN EN 61346-1 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1 Základní pravidla.

V žádné z výše uvedených norem není zpochybněn legislativní požadavek ČR o popisech ovládacích prvků výhradně v jazyce českém. Vždy je v nich zmínka, že provozovatel zařízení musí provést veškerá opatření k minimalizaci rizik, plynoucích z jejich užívání. Tento požadavek je mimo jiné i začleněn v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), odstavci 1) §101: "Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika")."

Pokud by tedy stroj, jehož ovládací prvky nejsou v jazyce českém byl příčinou nehody, tak při následném šetření by se zaměstnavatel (provozovatel zařízení) vystavoval nebezpečí sankcí za nesplnění požadavků zákoníku práce a dalších předpisů ve směru k identifikaci hrozících rizik, vedoucích k možnému ohrožení života a zdraví zaměstnanců, kteří nemusí pokynům v jiném než jazyce českém rozumět.

4 komentářů ke článku “Značení ovládacích tlačítek”

 1. L.P. napsal:

  Dobrý den,
  v článku krásně rozebíráte něco, co není naprosto nutné rozebírat, jelikož požadavek na informace a výstrahy na strojním zařízení je jasně dán nařízením vlády č.176/2008 Sb., o technických poždavcích na výrobky. Tedy přednostní uvedení symbolů a piktokgramů a teprve poté podáním písemných informací a výstrah v úředním jazyce členského státu EU, popř, doplněním verzí jazyka, kterému obsluha rozumí.

  S pozdravem L.P.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane neznámý L.P.,
   v článku „krásně rozebíráme“ rerum vera vocabula – skutečný stav věci. Bohužel, NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v kterém vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., bližší požadavky na strojní zařízení, nelze v tomto konkrétním případě bohužel použít. Toto NV se vymezuje v §4 pouze na uvádění nového stroje na trh členské země EU nebo na jeho uvádění do provozu.
   Vzhledem k faktu, že i před účinností tohoto nařízení vlády, tedy před 29. prosincem roku 2009, byla po celé ČR strojní zařízení uváděna do provozu, vzniká zde množina zařízení, na která se toto nařízení zkrátka nevztahuje.
   Na tyto strojní zařízení, mimo jiné, platí právní rozklad viz. článek.
   Na nové stroje (uvedené do provozu po 29.12.2009) tento výklad platí rovněž, protože se v NV č. 176/2008 Sb. nehovoří o provozu strojních zařízení. Pokud je tedy při kolaudaci toto uvedeno do provozu bez popisu ovládacích a bezpečnostních prvků v jazyce českém, nelze pro právní rozklad zjištěné závady při provozu použít ustanovení přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb., konkrétně odstavce 1.7.1. – Informace a výstrahy na strojním zařízení.

   Shrnutí


   Pokud je již strojní zařízení jednou uvedeno do provozu, nelze na něj ustanovení NV č. 176/2008 Sb., bohužel, použít.

   Děkuji za Váš čas, který jste věnoval naší webové prezentaci.

   Miroslav VALTA

 2. Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

  Hezký den, pane Pokorný,
  děkuji za komentář, s názory jak si co ulehčit a zjednodušit se potýkáme denně. Něco lze a něco zase ne. Naší prací je klienta vést tak, aby dodržoval základní legislativní a normativní předpisy, týkající se jím provozovaných činností. My ovšem můžeme pouze doporučovat, rozhodnutí je vždy na zaměstnavateli.
  Zajisté s tím máte ze své praxe bohaté zkušenosti.

  Přeji pěkný zbytek dne

 3. Pavel Pokorný napsal:

  Díky, jsme stejného názoru, někteří si opravdu všechno vykládají po svém a pak z toho plynou jenom problémy. Nejhorší jsou snad právníci, kteří dokáží ještě všechno zamotat tak, že zaměstnavatel neví, čemu má věřit. PP

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.