Kontroly regálů

Bezpečnostního technika společnosti, pro kterou zajišťujeme služby v prevenci rizik, kontaktoval nedávno manager údržby s tím, že žádná vyhláška, předpis či norma nenařizuje zavedení evidence regálů (jejich číslování) a vytvoření protokolu o zatěžkávací zkoušce. Jen štítek, kde je napsána nosnost a počet polic. Požaduje vysvětlení, proč by se tím měli zabývat, z jeho pohledu je to nadstandard a zbytečné.

Základním právním předpisem pro kontrolu regálů je NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Toto nařízení, které zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí, konkrétně stanovuje v této věci povinnosti zaměstnavatele a v § 3 odstavci 4) uvádí:

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 1. stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce, způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,

 2. dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění

 3. aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Z odstavce 4c), §3 NV č. 101/2005 Sb. plyne povinnost zaměstnavatele vést dokumentaci takovým způsobem, aby byly k dispozici kontrolním orgánům v takovém rozsahu, aby bylo možné prokázat, že kontrola jednotlivého regálu byla provedena a to podle doporučení výrobce, které je u nových regálů dodáváno v průvodní dokumentaci ve smyslu odstavce e), §2 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Bez průvodní a provozní dokumentace není možné jakékoli technické zařízení legálně užívat.

Pokud průvodní dokumentace od výrobce k regálu není, ať z důvodu jeho stáří, neexistence subjektu výrobce nebo je regál vlastní výroby, je důležité prokázat, že údaj o nosnosti buňky je relevantní. K tomuto účelu slouží právě protokol o zátěžové zkoušce, který supluje předepsanou průvodní dokumentaci od výrobce.

Provozní dokumentací regálu provozovatele ve smyslu odstavce f), §2 NV č. 378/2001 Sb., je zápis o provedení pravidelné kontroly, kdy periodicita provádění kontrol je stanovena v NV č. 378/2001 Sb., na 12 měsíců.

Tedy, jak prokáže manažer úseku údržby provedení kontroly nejen konkrétního regálu, ale rovněž konkrétních strojů, technických zařízení a přístrojů, bez systematického zápisu o provedení kontroly ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., tedy bez jednoznačné identifikace technického zařízení v prostoru? K tomuto je použita právě metoda očíslování a vyhotovení soupisu, jako cesta nejmenšího odporu. Druhou cestou je vyhotovení jednotlivých zápisů z ročních kontrol pro každý regál zvlášť.

Upozornili jsme proto bezpečnostního technika, že důkazní břemeno o plnění zákonných požadavků je na straně zaměstnavatele, resp. provozovatele zařízení a bez prokazatelně provedeného zápisu, který by jednoznačně dokázal, že zaměstnavatel (v tomto případě jeho pověřený vedoucí zaměstnanec ve smyslu § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) splnil své povinnosti při kontrole jednotlivých regálů, zařízení, strojů atd., se tímto vystavuje nebezpečí sankcí ze strany OIP a to až do výše 2.000.000 Kč.

Pokud chce zaměstnavatel pověřit vlastní zaměstnance prováděním pravidelných úkonů inspekcí nebo zátěžových zkoušek regálů, je povinen zajistit pro ně školení o právních a ostatních předpisech, které doplňují jejich odborné předpoklady pro tento specifický pracovní úkon, ve smyslu ustanovení odstavce 2) § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a toto školení opakovat v periodicitě běžných školení, tedy 2 let.

K proškolení vlastních zaměstnanců o právních a ostatních předpisech může zaměstnavatel využít náš odborný kurz.

50 komentářů ke článku “Kontroly regálů”

 1. Jan Palata napsal:

  Dobrý den,
  obracím se za Vámi s prosbou o radu. Jak by měly být správně označovány regály či police nosností v uzavíratelných skříní? Je to upraveno NV či nějakým §?

  Děkuji za odpověď, s pozdravem

  Jan Palata

  • Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA napsal:

   Hezký den, pane Palato.
   Povinnost označení nosnosti a počtu buněk se vztahuje výhradně k regálům. Pokud tedy v průvodní dokumentaci od vaší „uzavíratelné skříně“ není uvedeno, že se jedná o regál nebo dodatečná povinnost k označení nad rámec právních a ostatních předpisů, není pro značení každé police na květiny nebo skříně legislativní opora.
   Nicméně pokud zaměstnavatel ve svém vnitřním předpisu tuto povinnost definuje, bude závazná.

   Přeji hlavně zdraví a ať se Vám vše jen daří
   S úctou Miroslav VALTA

 2. Chvátal Richard napsal:

  Dobrý den,

  kdo může na regál montovat zarážky, když je regál u zdi aby nedošlo při zavážení palet k poškození zdi. Může montovat údržba a nebo jen firma, která regály staví.
  Chvátal

  • Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA napsal:

   Hezký den, pane Chvátale,
   při pověření specifickým odborným úkonem, kterým instalace regálových systémů a jejich částí, mezi které zarážky rozhodně patří, musí zaměstnavatel doložit předání informaci formou školení, definovaného v §103 zákoníku práce v platném znění, ze všech právních a ostatních předpisů, které se k tomuto úkonu vztahují, například účastí na odborném profesním kurzu, na který se můžete přihlásit ZDE.
   V rámci výkladu společně s účastníky probíráme všechny dotazy, vztahující se k jejich konkrétním pracovištím a jako jediní v tomto oboru na trhu nabízíme také 1/2 roční bezplatné poradenství soudních znalců k tématu kurzu, což je pro účastníky jedinečná možnost pro upevnění všech probíraných informací.
   Přeji pěkný zbytek dne.
   S úctou Miroslav VALTA

 3. Eva Machová napsal:

  Dobrý den,
  vztahuje se povinnost kontrol regálů (označení štítkem, pravidelné revize 1x za rok..) také na regály, které slouží k ukládání spisů ve spisovnách a archivech (např. v kancelářích, na úřadech)?

  děkuji za odpověď Eva M.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M. napsal:

   Vážená paní Machová, ano, tato povinnost se týká i regálů ve spisovnách nebo archivech, či regálů umístěných např. v kancelářských prostorech. Označeny musí být podle minimálních požadavků NV č. 101/2005 Sb., a norem souvisejících, a kontrolovány včetně řádného prokazatelného záznamu nejméně 1x za 12 měsíců podle průvodní dokumentace výrobce či vlastního místního provozního bezpečnostního pokynu a místního řádu skladu. Obdobná povinnost se týká také žebříků nebo schůdků či manipulačních prostředků jako jsou např. ručně vedené vozíky, které se mohou v těchto prostorách rovněž vyskytovat.

   S pozdravem Jana Maturová

 4. Jiří napsal:

  Dobrý den, mám v prodejně nakoupené regály na zboží od překupníka regálů, ale nemám možnost zjistit nosnost a nemám od nich žádnou dokumentaci. Můj první dotaz 1.) je, zda je nutné v obchodě – v prodejně, mít nalepené štítky s nosností a nebo zda to platí jen pro sklady. …. Můj druhý dotaz 2.) je, zda si mohu třeba odhadem napsat nějaké hodnoty, o kterých vím, že regál snese tuto hmotnost a mám to vyzkoušené – mám jen lehké zboží. A TŘETÍ DOTAZ 3.) je, že mám vyrobené police v prodejně, které jsem si vyrobil já … tak zda je nutné na ně také něco lepit a zase, zda to mohu dle zkušenosti odhadnout. Děkuji za informaci. Jirka

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA napsal:

   Hezký den, pane Jiří,
   co se týče označení regálů, tak je jedno, jestli jsou umístěné ve skladu nebo na prodejně. Pro všechny regály bez vyjímky platí ustanovení článku 10.2 NV č. 101/2005 Sb., kdy tyto musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci, to je ad 1).

   Ad 2) údaj o nosnosti buňky vychází z průvodní dokumentace od výrobce, která pokud není k dispozici, musí být nahrazena místním provozním bezpečnostním předpisem zaměstnavatele (dále jen MPBP). Veškeré údaje, které uvedete do MPBP musí být zpětně prokazatelné, tedy musíte doložit, jak jste k těmto údajům dospěl. K tomu slouží například zátěžová zkouška, jejíž náležitosti, mimo jiné, probíráme na našem odborném kurzu pro inspekční techniky regálů, který pravidelně pořádáme.

   Ad 3) viz. řešení u bodu 2)

   Přeji pěkný zbytek dne a těším se na shledání na našem odborném kurzu.
   S úctou Miroslav VALTA

   • Patrik napsal:

    Dobrý den,

    není na regály v obchodech nějaká výjimka? Ve skladech jsou regály většínou značeny a kontrolovány, ale když příjdu do obchodu, tak se snad nikde značení nosností nevede. Například ,když jsem se teď v jednom nadnárodním supermarketu podíval na regály, tak nic nebylo značeno. Tím pádem jsem si říkal, že když to taková obrovská společnost může nedodržovat, tak tam bude určitě nějaká výjimka, protože tím obchodem projdou tisícovky lidí denně, takže určitě i spousta lidí z oboru a určitě by se to dřive nebo později začalo řešit.

    Opravdu tam nic takového není?

    • Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA napsal:

     Hezký den,
     nikdo nemá výjimku z objektivní odpovědnosti a ano, máte pravdu, že velké řetězce své povinnosti při provozu regálů nezřídka objektivně neplní a pokud nejsou regály kdekoli označeny, jde jednoznačně o tento případ.

     Přeji pěkný zbytek dne a ať se Vám vše jen daří
     S úctou Miroslav VALTA

 5. Vychodilová napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych poprosit o radu. Mám obchod s drobnými dekoracemi a ty jsou vystaveny ve starých renovovaných skříních. Slyšela jsem, že je nutné kontrolu stavu a nosnosti provádět i tady. Žádné dokumenty od výrobce nemám, vůbec netuším kolik by mohla mít skříň nosnost. Jakým způsobem to mám zjistit a jak kontrolu zaevidovat.
  Děkuji za odpověď

 6. Láďa T napsal:

  kdyby si ti z***i z inspektorátu práce chtěli třeba raději najít práci..

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Láďo,
   nejde jen o hrozící pokutu, ale také o likvidaci pojistných událostí, kdy v případě kolapsu regálů likvidátoři jdou po každé nesrovnalosti v rámci platné legislativy, za které je možné krátit pojistné plnění. Takže situace je mnohem vážnější a příště se prosím v komentářích vyvarujte vulgarismů. Děkuji za pochopení.

   S pozdravem Miroslav Valta

 7. Radim napsal:

  Dobrý den,
  Chtěl jsem se zeptat, je pro výrobu pozinkovaných policových regálu nějaká norma ?

 8. Zdeněk Mrvka napsal:

  Dobrý den, máme ve skladu šest vedle sebe stojících regálů, všechny mají stejnou výšku a nosnot. Musí být každý zvlášť označen nosností atd. nebo stačí jen ev.č? Děkuji

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Mrvko,
   bohužel, i když jsou všechny regály stejné, musíte každý z nich označit podle NV č. 101/2005 Sb. minimálně informací o nosnosti buňky a počtu buněk ve sloupci. Pokud je v rámci jednoho regálu různý počet buněk ve sloupci, musíte označit i tyto sloupce samostatně, takže se může stát, že v rámci jednoho regálu se třemi sloupci, kde je prostřední sloupec se 3mi a krajní sloupce se 4mi buňkami, musí na takovém regálu být 3 štítky minimálně s označením počtu buněk v každém sloupci, ale doporučujeme i tyto sloupce označit nosností buněk a zaevidovat jej pod samostatným evidenčním číslem.

   Pokud si nejste jisti, nabízíme Vám zavedení systematiky provádění vlastních kontrol technického stavu regálů, včetně označení, záznamníku kontrol a případných zátěžových zkoušek.

   Přeji mnoho úspěchů a těšíme se na případnou spolupráci

   S pozdravem Miroslav VALTA

 9. Vitoslav Pur napsal:

  Dobry den,
  mam dotaz. v praci nam kontrolor řekl, ze vrchni dil policového regalu není urcen pro odkladani (skladovani) věci. Pry to vychazi z CSN normy. Je tomu tak?

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Pure,
   o žádném obdobném ustanovení ČSN nevím. Doporučuji Vašeho „kontrolora“ vyzvat k tomu, ať Vám doloží konkrétní článek konkrétní ČSN. Poslední police pouze není buňkou, protože ta musí být ohraničena „ze všech stran“, ale to neznamená, že se poslední police regálu nesmí naskladňovat, pokud to tedy není uvedeno v průvodní dokumentaci od výrobce konkrétního regálu.

   To a mnohem více informací k provozu a kontrole technického stavu regálů se dozví účastníci našeho odborného kurzu „Kontrola technického stavu regálů – provedení vlastním zaškoleným zaměstnancem“

   Rádi Vás nebo Vašeho kolegu „kontrolora“ na našem kurzu uvítáme.

   Přeji pěkný zbytek dne

   S pozdravem Miroslav VALTA

   • Vitoslav Pur napsal:

    Dobry den,
    dekuji. predlozil mi CSN 269505 ze které podle nej vyplyva,ze se nejedna o bunku a tudíž se nasmi naskladňovat.

    • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

     Hezký den, pane Pure,
     ČSN 26 9505 – Regály – Názvosloví a rozdělení, neobsahuje žádné pokyny pro provoz nebo používání regálů. Obsahuje jen definice. Váš pan kontrolor si bohužel svévolně vykládá pojem „buňka“ jako jediný možný ukládací prostor. Horní police, pokud ji tak výrobce nazve a určí ji k naskladňování, je možné použít pro naskladňování podle průvodní dokumentace od výrobce, která je pro provoz každého konkrétního regálu směrodatná. Pokud nemáte k dispozici průvodní dokumentaci od výrobce, zaměstnavatel určí v místním provozním bezpečnostním předpise specifikace použití konkrétních regálů včetně nosnosti buněk a případného využití horní police regálů.

     Platí princip, pokud není něco konkrétně zakázáno, je to povoleno. České technické normy navíc udávají minimální požadavky, které je možné plnit odchylně za předpokladu dodržení minimální úrovně dané normou, které musí být však jednoznačně deklarovány, což v tomto případě nejsou.

     Přeji pěkný zbytek dne a těším se na případnou spolupráci

     S úctou Miroslav VALTA

 10. Kontrola regálů napsal:

  Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Je možné zapisovat do protokolu o kontrole regálů provedenou kontrolu kompletně za sklad, např. sklad č. 1 – 8 ks regálů a pod., z důvodu většího počtu menších skladů a nebo pokud nemáme regály označené evidenčním číslem? nebo musí mít každý regál vlastní protokol?
  Je prosím možné při stanovování nosnosti vycházet z návodů obdobných regálů, ze stejných materiálů, pokud nemáme původní návody?
  Děkuji.
  Přeji příjemný den.
  Ing. Zdenka Šafránková

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, paní inženýrko,
   provádění hromadných záznamů, byť není jejich forma ničím nařízena, je problematické z hlediska prokazatelnosti provedení úkonu na konkrétním kusu regálu. Například bude nový regál, který byl koupen v mezidobí a ten zkontrolovaný mít nebudete nebo dojde k přesunům atd… ale jak jsem uvedl, nikde toto není uvedeno a jediné, čeho bych se osobně obával při této formě zápisu je to, že v případě kontroly OIP nebo posouzení soudním znalcem by takový zápis pro jeho nejednoznačnost nebyl uznán jako relevantní. Určitá nejistota platí, jen pokud budete mít alespoň označeny regály identifikačními čísly. Pokud nebudou mít regály ani čísla, pak je jisté, že takové zápisy jsou nedostatečné.

   U stanovování nosnosti buněk podle průvodní dokumentace jiných výrobců se dostáváte do obdobného problému z hlediska neprůkaznosti takového určení nosnosti, protože dva výrobci mohou vyrábět podobné regály, ale ocel nemusí být například stejné třídy pevnosti a při posouzení zejména soudními znalci v případě mimořádné události (inspektoři OIP nejsou většinou tak odborně zdatní, aby to byli schopni rozpoznat) je velká pravděpodobnost toho, že takové určení nosnosti by bylo s úspěchem vyvráceno, respektive že by jste ho neměli jak obhájit.

   Všechny náležitosti provádění kontrol technického stavu regálů jsou obsahem našeho kurzu, který je mezi zaměstnavateli a OZO v PR rok od roku vyhledávanější (ODKAZ NA ČLÁNEK). Pokud by jste měla zájem, můžeme domluvit i individuální termín.

   Přeji pěkný zbytek dne a jen dobré

   S úctou Miroslav VALTA

 11. kovové regály napsal:

  Ony se dělají kontroly regálu ze zákona? Když mám kovové tak tam snad není potřeba provádět proti požární kontroly ne? Není to trošku byrokracie? Bohužel jsme o takové povinnosti neslyšel…

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den,
   ano kontroly regálů se musí provádět pravidelně 1×12 měsíců, nicméně ne na základě předpisů k PO, ale k BOZP (viz. výše).

   Přeji pěkný zbytek dne

   S pozdravem Miroslav VALTA

 12. Certifikace napsal:

  Dobrý den,
  zabývám se přestavbou logistických procesů a potřebuji vždy
  přesunout a „legálně zprovoznit“.
  Jaké školení a certifikaci musím mít abych splnil literu zákona? A kdy budete kurz realizovat?
  Děkuji a přeji všem vše nej do roku 2015.
  SE

 13. stanovení nosnosti regálů napsal:

  Dobrý den,

  při kontrole BOZP nám bylo doporučeno opatřit regály ve skladu štítky s jejich nosností. Regály byly vyráběny již před lety na zakázku a bohužel žádné podobné údaje o nosnosti k dispozici nemáme. Je v rámci BOZP nutné mít regály opatřené štítky s údaji o jejich nosnosti? Pokud ano, kdo provádí zátěžové zkoušky a popřípadě kolik taková zkouška stojí?

  Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem

  Mgr. Mašková

  děkuji za

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, paní magistro,
   děkuji za Váš dotaz, který slýcháváme při námi lektorovaných kurzech poměrně často.

   Povinnosti pro provozovatele regálů jsou uvedeny v jediném právním předpisu, kterým je NV č. 101/2005 Sb., kde konkrétně v článku 5.1.2 jeho přílohy je zakotvena také povinnost trvalého označení regálů štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Tyto dva údaje jsou taxativně vymahatelné.

   Další standardy jsou uvedeny v ČSN EN 15 635, mimo jiné také vzor bezpečnostní tabulky s upozorněním na specifické rizikové faktory.

   Před samotným označením je nutné údaje o nosnosti, pokud nemáme k dispozici průvodní dokumentaci, zjistit prokazatelným způsobem. Pro naše klienty provádíme statické zátěžové zkoušky regálových buněk, na základě místního provozního bezpečnostního předpisu námi zpracovaného pro konstrukce konkrétních regálů provozovaných klienty.

   Pro konkrétní cenovou nabídku můžete zaslat poptávku buď přeš naše webové rozhraní nebo mailem.

 14. spádové paletové regály napsal:

  Dobrý den,

  pročetl jsem si komentáře ohledně kontrol regálových systémů a chtěl by jsem se zeptat jak je to se spádovými regály na palety(válečkové regály). Je potřeba při roční kontrole také nějakým způsobem kontrolovat válečky a brzdné válečky nebo stačí pouze vizuální prohlídka na případná mechanická poškození válečků popř. která normá či vyhláška se kontrolou válečkových regálů zabývá. Předem Vám děkuji za odpověď.

  P.S. Velmi děkuji za tento článek a odpovědi ke komentářům, je plný cenných informací.

  David M.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den,
   spádové „válečkové“ regály, stejně jako speciální archivní pojezdové regály nejsou statickými skladovacími systémy ve smyslu výše uvedených ČSN. Jde o kombinaci statického a dynamického systému, který je nutné kontrolovat primárně vždy podle průvodní dokumentace od výrobce, nicméně pokud tato není, bude muset provozovatel vyhotovit místní provozní bezpečnostní předpis ve smyslu NV č. 378/2001 Sb., kde stanoví konkrétní podmínky pro provoz těchto technických zařízení včetně pravidelných kontrol jejich technického stavu.
   Pokud se jedná o motoricky poháněný systém, je možné aplikovat ČSN EN 15095+A1 – Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy – Bezpečnostní požadavky, nicméně pokud se jedná o ručně poháněný systém, není možné apriori využít specifikaci danou v konkrétní ČSN a veškerá odpovědnost je v tomto smyslu přenesena na provozovatele. Pro naše klienty vypracováváme konkrétní předpisy pro provádění kontrol technického stavu tak, aby se při kontrole na nic nezapomnělo.
   Pokud budete mít o toto řešení zájem, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvíme se na konkrétní realizaci.

   Přeji pěkný zbytek dne a jen dobré

   S úctou Miroslav VALTA

 15. Větvička napsal:

  Dobrý den, no my to řešili ve firmě taky. Máme tam staré regály a dělali jsme nov regály. Firma c nám stavěla ty nové (odkaz_zablokován)nedconsales.cz/vjezdove-regaly.html, tak nám udělali revizi těch starých regálů včetně nosnosti atd.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Větvičko,
   webovou prezentaci firmy Nedconsales jsem prostudoval a nalezl jsem několik chyb v terminologii, kterých by se odborník v oboru, za kterého se firma vydává, nemohl dopustit.

   Například nic takového, jako „revize regálů“ podle platné legislativy neexistuje. Existuje pouze kontrola technického stavu podle §4 NV č. 378/2001 Sb. a ve smyslu normové hodnoty dle ČSN EN 15 635 lze použít termínu „inspekce“. Takže doklady, které máte od této firmy nemusí splňovat základní legislativní požadavky na objektivní odpovědnost, kterou zaměstnavatel má, čímž pro Vás mohou mít takové dokumenty v případě mimořádné události při přezkumu soudním znalcem menší cenu než prázdné papíry.

   Doporučuji zástupcům firmy Nedconsales opravdu kvalitní kurz od skutečných odborníků.

   Takové kurzy pořádáme i my a to lektory s nejvyšší možnou kvalifikací v oboru.

   Pokud budete mít zájem, je možné provést kurz i ve Vašich prostorách.

   Těšíme se na shledání.

   Miroslav VALTA

 16. Minimální hloubka regálu napsal:

  Dobrý den, chtěl bych vědět jestli je možné zúžit regál (zmenšit hloubku). nebo je minimální rozměr, aby nemusel být regýl ukotven. jedná se o staré stavebnicové regály KOVO

 17. J. Bartoníčková napsal:

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak mám odhadnou nosnost regálu. Přeci jenom, každý má jiný odhad.

  Děkuji za odpověď.

 18. Jiří Samec napsal:

  Hezký den,
  pane inženýre děkuji Vám za Vaši informaci,mohl bych využít tohoto protokolu? Nevíte náhodou z čeho zde
  uvedené tolerance vycházejí?
  Děkuji,Jiří Samec,BT

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane kolego,
   protokol, který máte k dispozici je bohužel, jako většina dokumentů z tohoto zdroje, nepřesná a já bych ji rozhodně v této formě nepoužil. Tolerance průhybů, které jsou zde uvedeny, jsou „vycucány z prstu“. Podle našich zkušenností tato firma kopíruje dokumenty od různých firem. Naše dokumenty, které pokradli u našich klientů, také prodávali pod svou hlavičkou.

   Další normu, kterou můžete použít, a kterou Vám při Vaší odborné přípravě doporučuji prostudovat je ČSN EN 15635 – Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení.

   Nicméně postup pro zátěžovou zkoušku zde nenajdete. Doporučuji Vám vytvoření vlastního formuláře pro provedení zátěžové zkoušky, nejlépe na základě místního provozního předpisu pro jejich provádění, kde bude lépe popsána metoda, kterou jste se rozhodl použít. Jde hlavně o to, aby jste v něm zhodnotil mimo horizontální stability (průhyb) také vertikální stabilitu, stav spojů a další aspekty, které naleznete v ČSN EN 15635.

   Pro naše klienty provádíme i statické výpočty a dynamické simulace, ale cena těchto zátěžových zkoušek je poměrně vysoká, takže se většina rozhodne pro koupi nových regálů s průvodní dokumentací od výrobce, pokud tedy chtějí mít vše „tak jak má být“ a pořizovací cena nových regálů je pro ně výhodnější.

   Přeji pěkný zbytek dne

 19. Jiří Samec napsal:

  Dobrý den,pane inženýre
  potřeboval bych poradit k problematice neoznačených regálů:jak prosím přesně provést zkoušku nosnosti,případně v jaké normě je to uvedeno?Dostal jsem to za úkol to prakticky provést.
  Děkuji,J.Samec,bezpečnostní technik,FTNsP Praha

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Samče,
   provádění zkoušek nosnosti jsem věnoval komentář č. 10 pod článkem viz. zde : https://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/kontroly-regalu/#top3

   Žádná norma se přímo nevěnuje provedení zátěžových zkoušek nosnosti, nicméně jako výchozí podklady pro vlastní postup (spíše než postup zde naleznete popis jak by regál toho či onoho druhu měl vypadat) provádění zkoušek nosnosti můžete, při absenci průvodní dokumentace od výrobce použít následující normy:
   ČSN 26 9505 – Regály Názvosloví a rozdělení
   ČSN EN 15512 – Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce

   Pro naše klienty zpracováváme na místní podmínky metodický pokyn pro provádění kontrol regálů, Vám ve Vaší práci doporučuji totéž. Tedy zpracovat metodický pokyn, nechat ho schválit statutárním orgánem a poté se můžete v případě neshod na tento dokument odvolávat.

   Snad jsem Vám pomohl….

   MV

 20. Protokol o zátěžové zkoušce napsal:

  Dobrý den,
  velice mě zaujal Váš článek o revizích regálů, rád bych sám využil vaše rady. Byl jsem ve firmě „jmenován“ regálovým technikem jen s tím, že umím s počítačem, však prý to nějak zvládnu. Do této chvíle jsem neviděl ani normu, která se regály obecně zabývá, veškeré informace sháním ve volném času na internetu. Z toho plyne, musí být „revizní technik“ proškolen někým specializovaným, nebo mu stačí „selský rozum“?
  Můj předchúdce nosnosti regálu neřešil,“koukni na to a něco tam napiš…“. Mě osobně zaujala zmínka o protokolu o zátěžové zkoušce.
  Zajímá mě, jestli si tento protokol mohu někde stáhnout nebo najít, popř. jestli samotnou zkoušku mohu provést sám za pomocí zavaží ke zkouškám na jeřáby? Nebo ji musí vykonat někdo specializovaný?
  Dále by mě zajímalo, zda máte za dobu Vaší praxe třeba již nějaké statické protokoly k nejpoužívanějším typům regálů hotové? A zda by bylo možné se o ně nějakým způsobem „podělit“.
  A na závěr mám ještě jeden dotaz a to takový, když zaměstnanec vykonává revize na regálech může čekat nějaké postihy či sankce při nějaké nehodě s regálem? (myšleno, že regál na někoho spadne, třeba půl roku po kontrole.)
  Omlouvám se za tak rozsáhlý dotaz.
  Za vaši odpověď děkuji
  Lorenc

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Lorenci,
   děkujeme za Váš „tak rozsáhlý dotaz“ 😀

   Zaměstnanec, pověřený zaměstnavatelem k zavedení evidence a provádění pravidelných kontrol regálů, musí mít základní technické předpoklady pro výkon této funkce. To v praxi znamená někdo s výučním oborem nebo průmyslovou školou v technických oborech. Proškolen by měl být prokazatelně statutárním orgánem zaměstnavatele nebo jeho pověřeným zástupcem především ze zpracovaného místního provozního bezpečnostního předpisu pro provádění těchto kontrol. V něm by měly být zhodnoceny postupy všech výrobců používaných regálů a také obecný postup k zhodnocení stavu tzv. „NO NAME“ regálů, kde budou uvedena rozhodná kritéria, která bude muset pověřený zaměstnanec při kontrole zhodnotit. Zejména zda není regál přetěžován, zda jsou zachovány všechny statické parametry regálu (vertikální i horizontální souměrnost) a také stav rozebíratelných i nerozebíratelných spojů.

   Zátěžová zkouška je postup, kdy při absenci průvodní dokumentace musíte ověřit, na jakou nosnost lze regál bezpečně zatížit. To provedete tak, že zatížíte každou buňku zkoušeného regálu předpokládanou zátěží, kterou je regál podle odhadu schopen vydržet. Tuto zátěž po 24h vyhodnotíte a pokud regál nejeví známky mechanických poškození či narušení statiky, lze předpokládat, že regál je to schopen unést. K tomuto účelu můžete použít klidně i závaží na revidování jeřábů.

   Protokol o zátěžové zkoušce musí jednoznačně identifikovat toho kdo zkoušku provedl, jakou zátěž a po jak dlouhou dobu působila na jakém regálu (popis konstrukce regálu). Doporučuji uvádět i identifikační číslo, které je na jeho štítku od Vás přiděleno.

   Postih může čekat na kohokoli, kdo dělá cokoli. Jde o obecnou odpovědnost za odvedenou práci. Pokud se však po Vámi provedené kontrole stane nehoda, která nebude mít souvislost se staticko mechanickými zatíženími regálu, například chybou obsluhy manipulační techniky, chyba to Vaše nebude. Nicméně pokud svou práci neodvedete odpovědně, zejména pokud kontrolu neprovedete vůbec, protože když se na vadný nebo přetěžovaný regál podíváte „selským rozumem“ jistě snadno odhalíte závažné nedostatky, které by bránily bezpečnému provozování činností. Nicméně vyžadovat po Vás odstupné po půl roce po kontrole je prakticky nemožné, vzhledem k tomu, že by Vám museli pochybení prokázat a to je téměř nemožné.

   Snad jsem Vám pomohl.

   Děkuji za přízeň našemu webu.

   Miroslav VALTA

 21. Zuzana Barešová napsal:

  Dobrý den,

  náš bezpečnostní technik tvrdí, že kontrolu regálu musí vykonávat jen on jako odborně způsobilá osoba. Dle vašeho článku jsem pochopila, že to může vykonávat i zaměstnavatel sám.

  Děkuji za info,
  Zuzana Barešová

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, paní Barešová,
   pochopila jste situaci správně. Jak uvádíme ve článku, kontrolou regálů může být pověřen zaměstnanec provozovatele regálů, pokud tento má k tomuto úkolu základní technické předpoklady. Tím je míněno, že je schopen posoudit podle průvodní dokumentace od výrobce nebo na základě písemných pokynů, že je regál ve stavu, který je v rozporu s jeho bezpečným užíváním.
   Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik může toto pro Vás samozřejmě provádět také, nicméně odborná způsobilost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. není, podle platné legislativy, podmínkou pro posouzení technického stavu ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

   Děkuji za příspěvek.

   Pokud by měl Váš pan „bezpečnostní technik“ jiný názor, můžete jej odkázat na náš web.

   Přeji mnoho úspěchů

   Miroslav VALTA

 22. Petr Cerveny napsal:

  Dobrý den,

  v diskuzi k článku Kontrola regálů uvádíte možnost zavedení celé technické dokumentace dle NV č.378/2001 Sb. uvádíte, že provádíte zavedení technické dokumentace. Jakým způsobem toto funguje? V naší firmě dávám momentálně dohromady seznam regálů, včetně jejich uváděné nosnosti a případné dokumentace. Kontrola momentálně nefunguje zcela korektně. V současné době odhaduji, že dokumentace je zde pro minimum námi používaných regálů a ani neodpovídá systém značení. Proto bych chtěl znát Váš názor na tuto problematiku a případně i zpracovat cenovou nabídku na řešení celé situace.

  S pozdravem,
  Petr Cerveny
  M.I.S. Technician
  Supply Chain Starobrno – Engineering dept.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Červený,
   kontroly technického stavu regálů a žebříků provádíme pro naše smluvní klienty v rámci paušálních úkonů.

   Ve Vašem případě bych nejprve zhodnotil, co je a co není regál (ve smyslu předchozích komentářů).
   Dalším úkonem pak bude kontrola průvodní dokumentace od výrobce (výrobců) regálu (regálů).
   Pokud budeme mít k dispozici údaje k nosnosti buňky a počtu sloupců, máme vyhráno.
   Nicméně u zbytku regálů stále neznáme požadovanou nosnost buňky. Tuto nosnost určíme zátěžovou zkouškou, jejímž výsledkem je protokol, který supluje neexistující údaje z průvodní dokumentace od výrobce.
   Jakmile máme všechny nosnosti buněk všech regálů, můžeme vypracovat záznamník kontrol, který slouží pro doložení splnění požadavků NV č. 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb. a máme také všechny údaje pro jejich označení. Tímto celý proces končí.

   Tyto úkony provádíme pro naše smluvní klienty při zavádění a provádění ustanovení legislativních požadavků.
   Věřím, že Vám informace načerpané na našich stránkách pomohly v dalším řešení Vašeho problému.

   Přeji pěkný zbytek dne

   Miroslav VALTA

 23. Co je a není regál? napsal:

  Dobrý den,

  z formulací mi není jasné, jak se vlastně definuje regál? Jedná se mi zejména o nábytek, který může být považovaný za regál, případně naopak. Jak tedy jednoznačně určit hranici mezi regálem a nábytkem?

  Petr Červený

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Použité formulace jsou takové, jaké jsou použity v legislativě. To, zda „kus nábytku“ je či není regál musí být uvedeno v průvodní dokumentaci od výrobce. Pokud dokumentaci nemáte a výrobce už neexistuje, je na provozovateli, aby ve svém místním provozním bezpečnostním předpise pro skladování uvedl, jaké prostředky jsou ke skladování použity. Zde potom uvést o jaký druh prostředku se jedná, například o „policový systém“ či další označení opisující nežádané slůvko „regál“, jehož bližší požadavky na provoz jsou uvedeny v NV č. 101/2005 Sb.

   Přeji mnoho úspěchů v oboru. Pokud by jste měl dotaz více konkretizovaný na Vaše podmínky, můžete využít naši hlavní mailovou bránu, kterou naleznete v sekci kontakty.

   Miroslav VALTA

 24. I.Henychová napsal:

  Dobrý den,
  ať hledám, jak hledám, nikde jsem se se neodečetla o tom, jakým relevantním způsobem mám prokázat provedení kontroly konkrétního regálu (dejme tomu 10 let starého,označeného výrobními štítky s udanou nosností,bez průvodní dokumentace) Provedení kontroly ve smyslu NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., stačí jen vizuální a zapsané v protokolu, který je ke každému regálu? Děkuji za odpověď.I.Henychová

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, paní Henychová,
   děkuji za komentář k našemu článku. Jak je uvedeno v článku, pokud máte regál starý 10let, bez průvodní dokumentace od výrobce podle NV č. 378/2001 Sb., musíte stanovit maximální únosnost buňky, například protokolem o zátěžové zkoušce, která se provede před uvedením regálu do provozu a bude suplovat průvodní dokumentaci od výrobce.

   Provozovatel regálu (resp. jakéhokoli technického zařízení) má dále povinnost stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, popřípadě termínů údržby či oprav.

   K tomuto účelu slouží dokument, který se nazývá místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP), ve kterém si tyto postupy a také systém evidence sami určíte (pokud nemáte návod k obsluze a údržbě od výrobce).

   Postup kontroly regálu je závislý na jeho konstrukci, umístění v prostoru (upevnění ke stavebním konstrukcím) a také jeho využitím. Zpravidla se jedná o vizuální kontrolu stavu, kdy se zaměříte zejména na průhyb buněk a statickou stabilitu regálu.

   O této kontrole, která by se měla podle NV č. 378/2001 Sb. provádět alespoň 1x ročně, provedete zápis do záznamníku, který si vytvoříte. Ze záznamů musí být jednoznačně jasné, který regál jste kontrolovala a s jakým výsledkem.

   Pokud by jste měla zájem, jsme schopni Vám zavést celou technickou dokumentaci nejen ke kontrole regálů.

   Přeji pěkný zbytek dne.

   Miroslav VALTA

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.