KURZ PRO OBSLUHU BIOPLYNOVÝCH STANIC

První úspěšné školení obsluhy bioplynových stanic podle požadavků NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, jsme provedli pro zájemce v měsíci listopadu 2012 ve východočeském kraji v Litomyšli. Protože bylo školení přijato posluchači, kteří získali i osvědčení pro tuto činnost, velmi kladně, budeme pokračovat v Kurzech pro obsluhu BPS i v příštím roce. Hlavním lektorem kurzu je Ing. Bc. Miroslav Valta, který se problematikou BPS z hlediska prevence výbuchů, zařízení elektro, prevence rizik a požární ochrany zabývá již od r. 2007.

V letech 2011 a 2012  bylo v ČR instalováno přibližně 140 nových bioplynových jednotek. Zatímco pro rok 2011 počítal Národní akční plán s výkonem 147 megawattů, skutečnost je překročila  zhruba o sto megawattů. Bylo tedy na místě zamyslet se nad bezpečností provozů bioplynových stanic, a to zejména z hlediska ohrožení obyvatel výbuchem produkovaného bioplynu.

Zaměstnavatelé mají za povinnost zejména podle §103, odst. 2 a 3, zákona č. 262/2006 Sb., v PZ:
(2) zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále:

    a)  při změně
         1.  pracovního zařazení,
         2.  druhu práce,
     b)  při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
     c)  v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Obdobně je tomu i podle zákona č. 133/1985 Sb., v PZ, zákona o PO. Absolvováním kurzu tedy splníte zákonnou povinnost a tento kurz vám můžeme zorganizovat přímo na míru vaší BPS. Kurzu se zúčastňuje zpravidla obsluha BPS sestávající z tří a více zaměstnanců.

Pro objednávku použijte prosím kontaktní formulář.

Přidejte komentář