Poučení z tragédie v Omlenicích

Od 2. března t.r. probíhá u Českokrumlovského okresního soudu hlavní líčení, které má objasnit příčinu tragédie zřícení nádrže na kapalné dusíkaté hnojivo a potrestat viníky.

Předvolána jsem byla i já, abych obhájila svůj znalecký posudek z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Opravdu to nebylo jednoduché, protože jsem se musela probírat spisem o případu, kde zemřeli dva lidé a dva zaměstnanci byli vážně zranění.

Přestože se oblastí bezpečnosti práce zabývám již velmi dlouho, byla jsem překvapená, že významné podniky a firmy, které se podílely svým lajdáctvím na tragédii, nemají téměř žádné povědomí o zajištění BOZP při koordinaci prací, tak nebezpečné činnosti, jako bylo provedení zkoušky těsnosti upravované nádrže na kapalné dusíkaté hnojivo o již přečerpaném objemu cca 632 tun. Vůbec již nehovořím o tom, že by si měli zaměstnavatelé mezi sebou vzájemně písemně předat vyhodnocení možných rizik a učinit další bezpečnostní opatření.

Na konci října r. 2008 v odpoledních hodinách došlo v areálu zemědělské společnosti Z v Omlenicích k havárii na dusíkatá hnojiva, která byla uvedený den poprvé, po provedení generální opravy, a navýšení o 2 řady lubů plněna z přistaveného vagonu dusíkatým hnojivem. Jelikož nebyla provedena zkouška těsnosti nádrže po provedení opravy, a tato měla být nahrazena přímo provozní zkouškou při napouštění hnojiva bez zpracovaného pracovního postupu, došlo k poškození nádrže s lavinovitým průběhem a zřícení nádrže do havarijní vany.

V té době pracovali na navýšení havarijní vany pod nádrží 2 zaměstnanci firmy T.

1

2

Dovolím si ocitovat pasáž ze zákoníku práce týkající se povinností zaměstnavatelů

Citace ze zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění:

"ČÁST PÁTÁ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

HLAVA I

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

§ 101

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika”).

(2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

(4) každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,

b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

(6) Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance."

Výše uvedená citace je zaměstnavatelům ve většině případů známá. Já bych se ale ráda zaměřila na povinnosti zaměstnanců, které jimi nejsou tak intenzivně vnímány a dodržovány, jako povinnosti zaměstnavatele nebo povinnosti vedoucích zaměstnanců.

Otázkou tedy je, proč zaměstnanci firmy Z, např. pan JČ a pan RS, přestože věděli podle Provozního řádu firmy Z, jak uvádí ve své výpovědi, že se v okolí nádrže při plnění nesmí pohybovat žádné osoby, na tuto skutečnost ihned neupozornili svého nadřízeného zaměstnance a zaměstnance firmy T, kteří zde prováděli stavební práce na vyzdívání jímky pod právě plněnou nádrží. Podle mne i tyto osoby porušily ustanovení zákoníku práce, a to zejména §106, odst. 2, kdy zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostřední a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance, a dále odst. 4, kdy každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance, následně pís.f) oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení.

Součástí identifikace a hodnocení rizik musí být proto vyhodnocení všech rizikových faktorů, spojených s provozem nádrží, tedy i při jejich plnění. Podle odstavce b), §2, NV č. 378/2001 Sb., je nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví. Nebezpečný prostor byl v případě nádrže na kapalná hnojiva především prostor havarijní jímky a jejího okolí. Nebezpečný prostor nebyl ze strany firmy Z vyhodnocen, vymezen a označen. Z výše uvedeného tedy plyne, že v době běžného provozu se při plnění z vlakové cisterny nemohou v nebezpečném prostoru nádrží pohybovat osoby, které nebyly pověřeny činnostmi spojenými s jejich plněním. Úmyslně jsme zdůraznila „běžný provoz“, neboť první provádění zkoušky těsnosti u rekonstruované nádrže, se za běžný provoz považovat nedá.

Podle mého názoru právě oba zaměstnanci, kteří byli zodpovědní za první plnění rekonstruované nádrže, mohli přímo zabránit tragédii, která se v Omlenicích stala. Zaměstnanci firmy Z se nemohou odvolávat na to, že „jsem jen dělník nebo neznalý zaměstnanec a konám co se mi řekne, víc mě nezajímá, protože to není má starost“.

Poznatky pro čtenáře v oblasti BOZP, které z tohoto tragického případu plynou:

 1. jakoukoli smluvní činnost provádějte prostřednictvím konkrétně pověřených a znalých vedoucích zaměstnanců objednatele, tak i zhotovitele (včetně subdodavatelů),

 2. sjednejte si řádný písemný smluvní vztah, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jedna věta ve smlouvě o dílo „bude dodržována bezpečnost práce a požární ochrana“ je z hlediska požadavků zákoníku práce a zákona o požární ochraně zcela nedostatečná a nekonkrétní,

 3. na pracovišti si stanovte písemně odpovědnou osobu, např. ze strany zhotovitele, která bude koordinovat prováděné práce opět v s souladu s požadavky zákoníku práce, a pokud to vyžaduje legislativa v oblasti stavebnictví, musí investor zřídit funkci koordinátora stavby,

 4. nezapomeňte, že objednatel a zhotovitelé si musí vzájemně písemně nepředat rizika vznikající při jejich práci, nenechejte se ovlivnit právníky, že nejste odborníky v dané oblasti, metodické pokyny ministerstev neexistují a tudíž nemusíte nic zpracovávat, v této oblasti proto spolupracujte s osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, popř. dalšími prokazatelnými odborníky z daného oboru.

 5. pokud je v české legislativě absence některých právních předpisů pro danou oblast (jako příklad uvádím ČSN 75 0905 - zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, která se do 1.6.2006 vztahovala i na zemědělství a zkoušky nádrží), používejte tyto předpisy jako podpůrné pro vypracování Místních provozních bezpečnostních předpisů, Pracovních postupů, Provozních řádů apod., některá ustanovení se mohou zapracovat do požadavků na identifikace a hodnocení rizik, nebo do NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, kde jsou v ustanovení odstavce 1 a), §3 uvedeny minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost Místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

 6. provádějte pravidelné a důsledné kontroly všech zúčastněných stran vč. koordinátora prací nebo stavby a o každém zjištěném nedostatku pořizujte záznam, dbejte na neprodleném odstranění zjištěných závad, v zápisech uvádějte vždy osobu zodpovědnou za odstranění nedostatku a stanovte termín k odstranění nedostatku, provádějte následné kontroly odstranění závad.

Odkazy na tisk:

Dnes je 5. ledna 2011. Marně jsem skoro rok čekala na nějaké další zprávy. Až minulý týden jsem na NETu našla informaci, že další jednání neprobíhá. Důvodem je stále nevypracovaný znalecký posudek z oboru strojírenství, proč se nádrž zřítila. Dva znalci již vypracování posudku odmítli, nyní ho zpracovává znalecký ústav a posudek má být vyhotoven v březnu tohoto roku.

Správně se však ptají pozůstalí, proč se neřeší, kdo poslal jejich blízské na smrt. Kdo porušil předpisy BOZP a začal plnit nádrž? Kdo neinformoval podle pokynů BOZP stavební dělníky, že musí nebezpečný prostor opustit? Snad se brzy dočláme závěrů soudu. Životy dvěma zaměstnancům to však již nevrátí.

  • ht posudektp://ceskokrumlovsky.denik.cz/nehody/ck_pod-nadrzi-zahynuli-dva-lide20081030.html

  • http://www.ct24.cz/domaci/35003-havarii-nadrze-v-omlenicich-se-zabyvaji-policiste-i-inspektorat-bezpecnosti-prace/

  • http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=13616

  • http://www.financninoviny.cz/tema/zpravy/soud-resi-pad-sila-na-ceskokrumlovsku-pri-nemz-zemreli-dva-lide/442934&id_seznam=319

  • http://jindrichohradecky.denik.cz/nehody/setreni-tragedie-u-veze-neusnulo20100123.html

  • http://magazin.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/soud-resi-pad-sila-na-ceskokrumlovsku-pri-nemz-zemreli-dva-lide/442934&id_seznam=1609

  • http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/soud-hleda-vinika-smrti-dvou-delniku20100304.html

3 komentáře ke článku “Poučení z tragédie v Omlenicích”

 1. 2 roky poté napsal:

  Dobry den,pred dvěmi lety jsem u soudu byla,jedním z mrtvých byl muj přítel.Váš znalecký posudek byl naprosto jednoznačný a logický.Ale bohužel je to dáno zřejmě dobou,te které žijeme,řeší se víc škoda,než lidské životy.Neštěstí se stalo v roce 2008 a opět jsme na začátku,čeká se na nové znalecké posudky!Samozřejmě nic nového nepřinesou,jen doufam,ze nebudou trvat zase tři roky.Ono se to tenkrát příteli také nezdálo,věže se plnily několik dní,sám se na to ptal,ale bylo mu řečeno,ze takhle se to dela vždy! No věřím,ze se jednou spravedlnosti s dětmi dočkáme.D.Kamarytova

 2. Jana Maturová napsal:

  Děkuji za hodnocení, bohužel ještě není soudní řízení zkončeno a v pondělí 29.3.2010 bylo odročeno pro nedostatek a nepřesnost důkazů soudních znalců z oblasti strojírenství.
  Já jsem musela před soudkyní s přísedícími, státní zástupkyní a právními zástupci obžalovaných obhájit svůj znalecký posudek. Nebylo to z důvodu nějaké „profesní kvality“, ale proto, abych dokázala, jaké právní předpisy byly jednotlivými osobami porušeny. Samozřejmě především obhajoba má zájem co nejvíce každý údaj zpochybnit, protože se snaží pro svého klienta „vybojovat“ co nejnižší trest:) Znáš mě, nedala jsem se.

 3. Ilona Filipenková napsal:

  No super clanek!

  Jen jsem nerozumela tehle vete:

  „Předvolána jsem byla i já, abych obhájila svůj znalecký posudek z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“

  To te predvolavaji nahodne, aby jsi obhajovala, ze jsi stale dobra a muzes byt znalcem?

Přidejte komentář