Převoz odpadů

Značení převozu odpadů

A

.

Dne 1.11.2008 vstoupila v platnost vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 378/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Dovolte mi tedy opět upozornit na tuto vyhlášku o přepravě odpadů, která stanovuje označení vozidel přepravujících odpad.

V ust. § 2 Označení motorových vozidel přepravujících odpad, je uvedeno:

 1. Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

 2. Výstražné tabulky musí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky.

 3. Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla M1 a N1.

Auto1

.

Kontrola upevnění nákladu

V současné době,  kdy se  naše  země  stala  tranzitní zemí, se jednotky v součinnosti s Policií ČR zaměřují i na kontrolu upevnění nákladu. Někteří řidiči si myslí, že pouze naloží náklad a bočnice a zadní  čelo nákladového  prostoru udrží náklad  tam,  kam  ho  umístili.  Z   vlastní řidičské praxe mohu potvrdit, že stačí ostřejší zatáčka (i přímo na nakládce) a  několikatunové náklady poskakují na korbě jako nafukovací míčky.

Řidiči podceňují tuto mohutnou sílu nákladu a buď nepoužívají upevňovací prostředky (kurty) vůbec, nebo poškozené (naříznuté, popraskané). Velkou chybou je upevňování nákladu pomocí krátkých nebo poškozených kurtů tak, že dva kurty sváží k sobě uzlem.

Právní úprava upravující poutání nákladu při jeho přepravě je řešena ust. § 52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, dále v ust. § 15, odst. 11, vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, a českou technickou normou ČSN EN 12195-2 o prostředcích pro zajišťování břemen na silničních vozidlech.

V ust. § 52 zákona č. 361/2000 Sb., je v odstavcích uvedeno:

2) - náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat.

6) - při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání.

.

.

Auto2
Upevnění nákladu musí udržet celou váhu (hmotnost) nákladu proti pohybu vpřed a polovinu celkové váhy (hmotnosti) proti pohybu dozadu a do stran.

.

.

Při použití přivazovacích popruhů (kurtů) podle ČSN EN 12195-2 se považují za poškozené a musí být vyřazeny, vykazují-li popruhy tato poškození:

 • přivazovací popruh je jakkoli náhodně ve styku s chemickými výrobky,

 • pro přivazovací popruh (k vyřazení): roztržení, pořezání, zářezy a porušení v zatížení  nesoucích vláken a přídržných švech, deformace, které jsou výsledkem žáru,

 • pro koncové kovové komponenty a napínací zařízení (k vyřazení): deformace, pukliny,   zřetelné znaky opotřebování, znaky koroze,

 • přivazovací popruhy nesmí být používány, jsou-li zauzleny,

 • musí být použity pouze čitelně označené a etiketou opatřené přivazovací popruhy.

.

Ve všech státech EU dochází k prudkému nárůstu silniční přepravy nákladů, a s tím souvisí i odpovídající nárůst přepravy nebezpečných věcí. Specifikum přepravy nebezpečných věcí je přeprava látek a předmětů, které svojí povahou mohou představovat určité potenciální nebezpečí. Možné nebezpečí je důvodem k uskutečňování těchto přeprav dle závazných právních předpisů, které poskytují při dodržení jistých pravidel záruku bezpečné přepravy a zmenšují následky v případě havárie vozidla. Jakákoliv  nehoda vozidla  přepravujícího nebezpečné věci je ve většině případů velmi vážná,  může ohrozit nejen zdraví a životy lidí, ale obvykle má i  dopad na životní prostředí.

.shell

.

Při kontrolní činnosti je postupováno dle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle vyhlášky č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě a dle směrnice 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí. Kontrola přepravy nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu dodržování všech právních norem souvisejících s přepravou nebezpečných věcí, především Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  ADR.

.

.

Největší procento porušení dohody ADR je zjištěno v průvodní dokumentaci, především:

 • v přepravních dokladech není zápis přepravovaného zboží v souladu s ADR,
 • neúplné, chybně vyplněné ostatní povinné údaje v přepravním dokladu,
 • písemné pokyny nejsou na zřetelně identifikovaném místě v kabině vozidla,
 • nedostatky v osvědčení o schválení vozidla,
 • průvodní dokumentace chybí úplně.

Následují další porušení:

 • nedostatky v označování vozidel velkými bezpečnostními značkami  a oranžovými tabulkami, ve značení kusů,
 • porušení v povinnosti vybavení vozidla ADR předepsanými hasicími přístroji, prošlá periodická kontrola hasicích přístrojů, poškozené plomby a hasicí přístroj,
 • neúplná povinná výbava ADR,
 • není výjimkou zjištění překročení maximální přípustné hmotnosti vozidla přepravující náklad ADR,
 • časté je rovněž porušení ostatních právních norem – technický stav vozidel, nedodržování denních dob řízení a odpočinků (AETR), zabezpečení nákladu,
 • použití nevhodných  vozidel pro danou přepravu.

.

.

Resumé

Právě jsem se vrátila z cesty po západní části naší Evropské unie (Německo, Belgie, Holandsko). Myslíte si, že jsem někde na přepravních automobilech viděla označení písmenem „A“ nebo správně uložený náklad či další značení? Hádáte správně, že NE. A také jsem nikde za celý týden nepotkala ani jednu kontrolu ze strany policie či celní správy. Podotýkám, že jsem také neviděla ani jednu havárii. Asi to není potřeba. Ale proč je to nutné u nás? Toto značení mají všechna málem rozpadající se vozidla, nějak vpředu a vzadu připevněné. Jen si všimněte, kolik je najednou přepravců odpadu!

Asi už jsme si všichni zvykli na neustálé kontroly (všeho a všude), kdy tyto plní funkci nejen represivní v okamžiku nedodržení příslušných norem a předpisů, ale zároveň by měly plnit i preventivní, neboť hlavním cílem je především zajištění bezpečné přepravy. A my jsme si už zvykli na represi tak, že by nám k životu chyběla J.


 1. Výstražné tabulky musí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky.

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.