BOZP A SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

BOZP A SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

A něco ze života... aneb jak se dají snadno vydělávat peníze na důvěřivosti zaměstnavatele.

Při návštěvě jedné rodinné malé stavební firmy jsem byla informována, že zde nedávno proběhla kontrola z hygieny, a paní, která ji prováděla, měla zcela odlišný pohled než já na zajištění BOZP, zařazení prací do kategorií, pracovní prostředí a podobně. Zbystřila jsem tedy, a chtěla vidět zápis z kontroly. Moje kontaktní paní v oné firmě mi sdělila, že zápis ještě nemá, a že nepřišla ani faktura na 3 hodiny práce á 300,-Kč. Zbystřila jsem ještě více a paní účetní ubezpečila, že kontroly z hygieny se prokazují služebním průkazem, většinou vyhotoví zápis přímo na místě, k mé práci nemají připomínky a rozhodně si žádné peníze za kontrolu neúčtují.

Postupně jsme se dopracovaly k tomu, že paní, která se představila, že jde kontrolovat hygienu práce, pracuje na živnostenský list pro „nějakého poskytovatele služeb v lékařství“, na kontroly bude chodit každý rok, sama nemá vzdělání ani v oboru zdravotnictví, zápis podepíše nějaký doktor, a paní vyplňuje pouze jakýsi checklist, který potom někomu předává.

A perlička na závěr! Tato paní „ičařka“, se mimo kontrol BOZP a hygieny práce pro „někoho“ živí jako kartářka. Ve stavební firmě dokonce nabízela výklad budoucnosti. No není to super fantastické s čím vším se můžeme na pracovišti setkat?

Proto prosím pozor, důsledně si prověřte, koho do své firmy pouštíte a jaké informace mu poskytujete. Služby BOZP (§102, odst. 6, ZP) v návaznosti na pracovnělékařské činnosti upravuje vyhláška č. 79/2013 Sb.:

Organizace a rozsah pracovnělékařských služeb a dokumentace o pracovnělékařských službách

§3

(1) Zaměstnavatel může pro výkon práce na svých pracovištích uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s více poskytovateli těchto služeb zejména, je-li to vzhledem k počtu zaměstnanců nebo umístění jednotlivých pracovišť účelné.

(2) Pravidelný dohled podle § 2 písm. c) bodu 1 se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele nejméně

  • a) jedenkrát za kalendářní rok, nebo
  • b) jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem.

(3) Při pravidelném dohledu podle § 2 písm. c) bodu 1 se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.

§4

Rozsah pracovnělékařských služeb se stanoví s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií podle zákona o ochraně veřejného zdraví, podle obsahu činností, pro jejichž výkon jsou stanoveny požadavky v části II přílohy č. 2 této vyhlášky nebo jiným právním předpisem5) a podle doby potřebné k jejich zajištění. Doba potřebná k provádění pracovnělékařských služeb je stanovena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§5

(1) Dokumentace o pracovnělékařských službách prováděných pro zaměstnavatele obsahuje, jde-li o

  • a) poradenství, záznamy v rozsahu datum a místo poskytnutí poradenství a stručný obsah,
  • b) dohled, záznamy o provedení dohledu, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele, v rozsahu datum a místo provedení dohledu, popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, návrhy opatření a způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu;

součástí záznamů jsou identifikační údaje osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, které pro zaměstnavatele provedly poradenství nebo spolupracovaly na provádění dohledu a jejich podpisy.

(2) Součástí dokumentace o pracovnělékařských službách jsou dále

  • a) výsledky provedených analýz, biologických expozičních testů a jiné obdobné záznamy o činnostech prováděných v rámci pracovnělékařských služeb,
  • b) kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie nebo oznámení zaměstnavatele o zařazení práce do kategorie druhé,
  • c) kopie výsledků šetření příslušných inspekčních orgánů a
  • d) kopie výsledků měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Přidejte komentář