ŠKOLENÍ BOZP A PO FORMOU E-LEARNINGU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE

ŠKOLENÍ BOZP A PO FORMOU E-LEARNINGU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE

Prosím, prosím... můžeme školit e-learningem? Prosím, prosím... my máme školení v pořádku, děláme ho e-learningem, tady máme doklad. Prosím, prosím... a můžeme ten e-learning udělat za Tondu Vomáčku, páč ten neumí pracovat s počítačem?
NE nemůžete, NE doklady neodpovídají požadavkům legislativy, NE za nikoho školení nemůžete suplovat!
ALE když oni nám slibují, že to máme v pořádku a garantují nám, že všechno splňujeme.
NE nesplňujete NIC.
TAK co máme dělat?
NORMÁLNĚ klasicky školit, tak jak to předpisy v BOZP a PO požadují a ten váš e-learning za 200,-Kč na rok za osobu si můžete samozřejmě jako „pomocný materiál“ pro školení provést, když už chcete být světoví.
ALE to nás vyjde ještě na 20.000,-Kč ročně, tak proč si ho máme kupovat?
TO máte pravdu, proto si za ty ušetřené peníze objednejte kvalitního lektora, který je schopen reagovat na všechny vaše požadavky a spolu s vedoucími zaměstnanci připravte pro své zaměstnance školení na vaše místní podmínky, a ještě vám nějaká ta tisícikoruna zbyde.

E-learning je podle Wikipedie vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

Připomínám, že zaměstnavatel je povinen podle Zákoníku práce, §103, a níže uvedených odstavců, zajistit zaměstnancům školení:
(2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále
a) při změně
1. pracovního zařazení,
2. druhu práce,
b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
(3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.
Požadavky na provedení školení o PO podle prováděcí vyhlášky k Zákonu o PO, č. 246/2001 Sb., v PZ, jsou ještě konkrétnější:
§ 23
Školení zaměstnanců o požární ochraně
(1) Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení
a) s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
b) s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
c) s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
d) se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
e) se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
f) s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
g) s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
(2) Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v odstavci 1, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.
§ 36
Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
(1) Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst. 4 a 5 tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení podle § 16a zákona.
§ 16a
(1) U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 provádí
a) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
b) odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
c) proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

Z uvedeného právního výtahu požadavků na provádění školení pro zaměstnance je tedy zřejmé, že žádné nabízené e-learningové školení na našem trhu nesplňuje požadavky jak Zákoníku práce, tak i Zákona o PO a předpisů souvisejících.

Z nabízených e-learningových školení v ČR se zaměstnanec nedozví např. do které kategorie prací byla jeho pozice zařazena, kdo je jeho poskytovatelem pracovně preventivné péče, jaká pracovní rizika na něho v rámci výkonu pracovní činnosti působí, kde je uložená Kniha evidence úrazů, do které kategorie činností z hlediska PO je zařazeno jeho pracoviště, kudy vedou únikové cesty a kde jsou únikové východy, jak jsou rozmístěny na pracovišti hasicí přístroje, a tak bychom mohli ve výčtu nedostatků e-learningového školení pokračovat dále.

Dokonce je zarážející, že výstup z provedeného e-learningového školení podepíše „nějaký neznámý lektor“ s dovětkem, že je oprávněný provést školení podle §16a, Zákona o PO a praktickou část si má zaměstnavatel provést sám. Tato nehoráznost je v rozporu právě s požadavkem Zákona o PO, protože školení může provést pouze proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista PO, který má dostatečné místní znalosti jak teoretické, tak i praktické získané u podnikající právnické nebo fyzické osoby vyšším stupněm školení.

Závěrem tedy z pohledu soudního znalce musím konstatovat, že čistě e-learningové školení o BOZP a PO nevyhovuje požadavkům na školení podle české právní úpravy. Pokud by došlo např. k úrazu nebo smrtelnému úrazu, či požáru, museli bychom ve znaleckém posudku při e-learningové výuce konstatovat, že zaměstnavatel zanedbal své povinnosti v oblasti školení BOZP a PO.

27 komentářů ke článku “ŠKOLENÍ BOZP A PO FORMOU E-LEARNINGU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE”

 1. Vladimír Jindra napsal:

  Vážení diskutující,
  nedalo mi to a také bych rád přidal jeden příspěvek do diskuse. Nejprve se trochu představím. Pracoval jsem v IT cca 10 let jako technik/správce. Po „vyhoření“ jsem se rozhodl změnit obor a čas mě „zavál“ do oboru BOZP. V naší společnosti v současné době ve spolupráci s programátorem vyvíjím aplikace k BOZP (dostupné na webu pro všechny naše TH zaměstnance). Toto mé úsilí bude letos „korunováno“ oceněním zaměstnance a odpovědní zaměstnanci naší mateřské společnosti uvažují o zavedení těchto aplikací do celkového řízení naší skupiny (tuším celkem cca 3.000 zaměstnanců). Z aplikací máme evidenci měsíčních kontrol BOZP, PO a ŽP (včetně hlídání závad a jejich odstraňování), aplikace k provádění auditů managementu systémů, evidence a práce s cíli v rámci managementu systémů, evidence pracovních úrazů, vedení řídící (nejen) dokumentace, a další a na dalších modulech se právě pracuje …
  Evidentně tedy jsem velký fanda elektronizace a snižování všeho „papírového“, přesto každý měsíc provádím vstupní školení BOZP a PO prezenční formou a nehodlám na tom nic měnit. Pokud bych chtěl zavést e-learning, pak bych stejně musel celý e-learning řídit a připravit sám. Nevěřím společnosti, která provede školení 350.000 osob, že jim podá ty informace, které mají dostat. PC nemůže nahradit interakci mezi školitelem a školeným. Obecný e-learning může říct zaměstnancům co je to kategorizace, dokonce co ta čísla 1 – 4 znamenají, ale řekne jim proč mají v rámci své profese právě tato čísla a kde se pokud možno nepohybovat, případně co nedělat, aby si udrželi zdraví v dobré kondici?
  Jednou jsem měl telefonát od personalistky jisté společnosti, požadavek zněl takto „Potřebujeme proškolit zaměstnance z BOZP a PO, máme vysokozdvižky, kolik to bude stát“? odpověděl jsem „Jedu si koupit červené auto, kolik bude stát“? paní nechápala, musel jsem jí vysvětlit, že školení bez znalosti místních podmínek, konkrétních rizik, jejich předpisů atd. prostě neumím a nebudu dělat, na to ať si najdou někoho za „pětikilo na měsíc“. Už se nikdy neozvala a já mám klidné spaní …
  Dovedu si představit e-learning, který by mohl být v pořádku i v případném soudním sporu, ale rozhodně to není e-learning za 90,- Kč na osobu … a stejně, prostě není nad osobní školení, ono to má ještě jednu velkou výhodu … každý z našich cca 650ti zaměstnanců zná svého bezpečáka (jelikož mám i osvědčení jako BT pro hornickou činnost, tak se tak můžu nazývat).
  Děkuji za článek a doufám, že otevře oči zaměstnavatelům a pomůže alespoň trochu zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v BOZP a PO. Takové články zvednou úroveň BOZP daleko víc než seznam smluvních partnerů …

 2. Alois Zelený napsal:

  Vážení, jmenuji se Alois Zelený, získanými tituly se zde oproti místním zvyklostem chlubit nebudu, nicméně coby již starší pán a mnohaletý praktik v oblasti BOZP a o trochu méněletý i v oblasti PO si dovolím krátkou reakci.

  Ve své praxi jsem se setkal s elearningem vícekrát. Hodně špatným, špatným, dobrým i výborným. Pokud pan Valta hodnotí první dva, nemohu jinak, než mu dát za pravdu. Pokud se ale vyjadřuje obecně k veškerému elektronickému vzdělávání v BP a PO je zjevné, že se vyjadřuje k nečemu, o čem nemá seriozní povědomí.

  Vše, opakuji VŠE co shledává ve svém článku za absentující či chybné, kvalitně připravený elearning nejen splňuje, ale v mnoha případech (a vybraných oborech) i předčí běžné prezenční školení. Např. jistě nejsem jediný, kdo slyšel školitele vyprávět o lešení sekretářkám a pracovníkům IT, případně zaslechl na konci školení obligátní 1-A, 2-C, 3-B atd.

  Nebudu rozebírat a vyvracet všechny body, to už tu podrobně udělali jiní, spíš mě zajímá, proč pan Valta nezmíní mnohá pozitiva této formy školení. Např. možnost dohledání informací v kurzech kdykoliv, okamžitá aktualizace obsahu školení (a zejména distribuce mezi studenty) při změně legislativy, rizik či místních podmínek, případně možnosti lektorské (odborné) podpory, která je obvykle dostupná KDYKOLIV a ne jen 10 minut po ukončení presentace. A mohl bych pokračovat.

  Můj první příspěvek byl smazán pro údajně příliš expresivní vyjadřování, nahradím tedy zřejmě závadný podslední odstavec tímto:

  Pane Valto, většiny Vašich názorů si vážím a ztotožňuji se s nimi, ale vyjadřovat se k něčemu, o čem zjevně nemáte dostatek informací je nejen chybné, ale i poněkud zahambující. A co je pro mě ještě větším zklamáním je přitakávací vyjádřování paní doktorky. Kulantně řečeno. Na Vámi, v diskuzi zmiňovaný první soudní spor, bych se vážená paní doktorko moc těšil. V případě kvalitně připraveného elearningu, který ovšem nezahrnuje jen informace v kurzu obsažené, ale i řadu návazných kroků, nemáte absolutně žádnou šanci. Všechny zákonné požadavky jsou splněny, školení e-learningem neoddiskutovatelně poskytuje studentům všechny relevantní informace a navíc nabízí uživatelský a didaktický komfort, jaký prezenčí školení nemá šanci nabídnout. Podotýkám, že logicky není tento způsob vzdělávání vhodný pro všechny typy organizací a profese, ale předpokládám, že toto poskytovatelé vědí. Alespoň ti kvalitní, se kterými se při své praxi setkávám (bohužel ale i s těmi druhými). A pokud byste se od nich dočkal žaloby pro nekalou soutěž se zneužitím pozice soudního znalce, nedopadlo by to pro Vás vůbec dobře. Důkazního materiálu jsem jen já na vlastní oči viděl dosti a dosti a když porovnám odbornou úroveň a hlavně rétoriku Vašeho článku se znaleckým slibem, nevím, nevím…

  S uctivým pozdravem
  Alois Zelený

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Zelený (pokud je to Vaše pravé jméno),
   aby nedošlo k mýlce, článek nebyl míněn ani koncipován jako kritika e-learningu jako nástroje pro přenos informací, ale relevance školení k BOZP a PO provedeného ČISTĚ e-learningem (bez kombinace s prezenčním školením) z hlediska platné legislativy a to jsou dvě různé věci. Pokuste se prosím tyto dvě věci od sebe odlišit.

   Váš minulý příspěvek nebyl schválen stran nepřiměřených útoků na účastníky diskuse a argumentaci mimo rámec tématu. Váš současný příspěvek je sice také mimo rámec tématu, ale je už alespoň zveřejnitelný.

   Přeji pěkný zbytek dne

   S pozdravem Miroslav VALTA

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M. napsal:

   Vážený pane Zelený, děkuji Vám za Vaši reakci a Váš názor na náš příspěvek. Protože se osobně ani jinak v písemném styku neznáme, pokoušela jsem si na Googlu dohledat historii Vaší firmy nebo dlouholeté podnikání v oboru BOZP a PO, jak uvádíte. Leč marně. Proto se na mě nezlobte, ale mám pochybnosti, zda vůbec existujete nebo se za někoho vydáváte.

   Váš názor bohužel není konzistentní, protože nevíte, zda se přiklonit k e-learningu v BOZP a PO, či nikoliv, nebo zda je kolega Valta odborník v BOZP a PO či nikoliv, nebo proč nerozebíráme poziviva e-learningu, či školení typu 1-A, 2-C, 3-B, a podobně.

   Bohužel jste nepochopil podstatu našeho příspěvku, kterým je právní obhajitelnost e-learningového školení z hlediska trestní odpovědnosti. BOZP a PO se zabýváme z pohledu soudního znalce, a názory různých laických osob, které mají pocit, že mají k danému tématu co říci, a hlavně urážet nás jako znalce, a hrdině zpoza PC vyhrávat nad námi soudní bitvu před Nejvyšším či Ústavním soudem, je velmi úsměvná. Kolikrát jste stál Vy osobně nebo někdo, za koho mluvíte, před soudem a obhajoval jste v trestní věci svou práci? Troufnu si hádat, že ani jednou.

   Zejména pak brzděte své výrazy o různých žalobách a zneužití postavení soudního znalce. Zřejmě sledujete v TV případ Kramný nebo Janoušek, což posiluje Vaše zastřené sebevědomí za PC, jak je třeba se všemi znalci zatočit a „ukázat jim, zač je toho loket“, ale v oboru BOZP a PO takové problémy, pokud vím, nejsou.

   Nečestné a nesportovní je urážet i osoby, které svou pílí a zájmem o obor vystudovaly příslušnou vysokou školu a dále si zvyšovaly svou odbornost, na rozdíl od jiných…, aby mohly klientům, široké veřejnosti a potažmo státu nabídnout co nejlepší služby.

   A závěrem… nevím, nevím… za koho mluvíte, ale my dva si nemáme po odborné stránce co říci.

 3. Vít Šikýř napsal:

  Vážená paní doktorko,

  dovolte mi taktéž stručný komentář k Vašemu článku/názoru. Z mého pohledu (ať už záměrně či nikoliv) vytrháváte e-learning z kontextu služeb BOZP a PO, které poskytují jak výše zmínění diskutující, tak také naše společnost.

  Domnívám se, že zvolená forma a tón článku je slušně řečeno „nevhodná“ a vrhá špatné světlo na e-learning, jakožto (v některých případech) vhodný doplněk k zabezpečení BOZP a PO v jednotlivých společnostech.
  Pokud budete mít zájem, rád Vám ukáži (stejně jako nabízejí moji diskutující kolegové – konkurenti :o)) jak může e-learning spolu se systémově zpracovanou dokumentací a několika konzultacemi (ano, je potřeba klienta navštívit) bezchybně fungovat.

  Závěrem si dovolím krátkou vsuvku/odbočku – od pana ředitele na ZŠ, kterou navštěvuje má dcera, jsem se při diskuzi dozvěděl, že dle posledních studií tato „mladá generace“ vstřebává největší procento informací z chytrých zařízení – tabletů, notebooků, chytrých tabulí, telefonů atd.. Už žádný vycpaný zajíc, žádné rozpouštění modré skalice.. Trend „zírání do obrazovek“ mi není blízký (zvlášť, když se jedná o moje děti) – na druhou stranu je patrné, že kdo „nezírá“, bude brzo „out“…

  Tedy než přijde doba, kdy nám budou informace o BOZP a PO posílány čipem přímo do mozku, nebylo by vhodnější diskutovat o možnostech jak zlepšit „zírání na e-learning“ v kontextu BOZP a PO, než tento způsob řešení hanit?

  S pozdravem a přáním pěkného večera

  Vítek Šikýř

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den, pane Šikýři,
   aby nedošlo k mýlce, článek nebyl míněn ani koncipován jako kritika e-learningu jako nástroje pro přenos informací, ale relevance školení k BOZP a PO provedeného čistě e-learningem (bez kombinace s prezenčním školením) z hlediska platné legislativy a to jsou dvě různé věci. Pokuste se prosím tyto dvě věci od sebe odlišit.

   Přeji pěkný zbytek dne

   S pozdravem Miroslav VALTA

   • Vít Šikýř napsal:

    Vážený pane inženýre,

    zřejmě jsem zůstal nepochopen – zmiňoval jsem v úvodu svého příspěvku, že e-learning BOZP a PO považuji za (v některých případech) vhodný způsob předávání informací, jakožto součást komplexního řešení BOZP a PO ve společnosti…
    Nebo mylně předpokládám, že v případě požadavku na posudek z Vaší strany (např. v případě pracovního úrazu), byste brali v úvahu pouze formu školení a nikoliv další zpracované materiály? V tom spočívá ono „vytrhávání z kontextu služeb..“.

    S pozdravem a přáním pěkného dne

    Vítek Šikýř

    • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

     Hezký den, pane Šikýři,
     nepochopen zůstal náš článek Vámi, vzhledem k tomu, že se nevyjadřujete k jeho obsahu tak jak je míněn a napsán.

     Při posuzování všech objektivních skutečností se jako soudní znalec musím vypořádat se všemi úrovněmi problematiky dle zadaných otázek, které jsou obvykle mířeny stylem „Byly porušeny předpisy na úseku BOZP a PO v souvislosti se vznikem pracovního úrazu?“.

     Pokud by jste byl soudním znalcem věděl by jste, že za znalecké posudky nese soudní znalec trestně právní odpovědnost a je nutné, aby člověk, který chce vykonávat znaleckou činnost, dokázal objektivně vyhodnotit všechna porušení právních předpisů na úseku BOZP a PO, mezi něž patří po hříchu i dokládání školení certifikáty z e-learningu bez provedeného školení na místní podmínky osobami k tomu legislativou určenými.

     Takže objektivní soudní znalec vyhodnotí fakt, že doklad o školení sice předložen byl a následně vyhodnotí všechny nedostatky konkrétní dokumentace o školení, kde je u e-learningů škála pochybení velice široká, od úplně chybějící osnovy, přes obecnou osnovu, neprovedení školení na místní podmínky a rizika, neuvedená nebo neprokázaná legislativní způsobilost lektora ke školení, neuvedení vedoucích zaměstnanců nebo lékařů pracovně lékařské péče v dokladech o školení až po nepoužívání elektronických podpisů k autentizaci záznamů o účastnících školení (čerpáno z výkladu HZS).

     No a výsledný verdikt bude adekvátní míře porušení předpisů v souvislosti s dikcí §103 zákoníku práce. Pokud by e-learning měl být považován za adekvátní, musely by být splněny všechny legislativní podmínky, mezi které je i fyzické školení vedoucím zaměstnancem na místní podmínky.

     Takže samotný doklad ze zakoupeného e-learningového školení nikdy nemůže být právně uznatelným samoprůkazným dokladem o splnění objektivních povinností zaměstnavatele bez dokladu o provedení školení vedoucím zaměstnancem na místní podmínky.

     Pokud by byl e-learning použit pouze jako doplňkový, nikoli nosný, nástroj pro sdělení většího množství údajů, jako například bezpečnostní listy, pracovní nebo technologické postupy na konkrétních pracovištích a konkrétních pracovních pozicích v souvislosti s výkonem pracovní činností, je možné jej, za předpokladu splění výše uvedených podmínek, uznat jako součást školení.

     Pro pořádek nejde o e-learning jako metodu, ale o zákonné požadavky, které musí být plněny všemi metodami školení a e-learning se, vzhledem k popsaným problémům, nemůže pokládat za plnohodnotné školení, kterým by zaměstnavatel splnil bez výhrad a řádně své zákonné povinnosti.

     Svůj názor jsem schopný před soudcem obhájit stejně tak, jak to při své běžné praxi dělám u všech svých posudků.

     Naším cílem je osvěta veřejnosti, aby se každý podobných problémů mohl vyvarovat, popřípadě je minimálně dobré vědět, nač si dát pozor a toho lze jak z článku samotného, tak z diskuse pod ním, dosáhnout.

     Přeji pěkný zbytek dne

     S pozdravem Miroslav VALTA

     • Vít Šikýř napsal:

      Vážený pane inženýre,

      děkuji za Vaši odpověď. Dovolil bych si ukončit naši výměnu názorů konstatováním, že se názorově neshodneme a jeden druhého nepřesvědčíme.. :o)

      S pozdravem a přáním pěkného dne

      Vítek Šikýř

     • Eva Vytlacilova napsal:

      Vidíte, pane inženýre, navzdory Vaší srozumitelné reakci a komunikaci na úrovni, pan Sikyr stejně neuznává a místo aby stáhl ramena, neodpustí si poslední slovo ( když už dojdou argumenty, tak za každou cenu v očích myslících lidí klesnout ještě o jeden stupeň níž) a snad má ještě pocit osobního vítězství…

 4. Jana Menclová napsal:

  Nevím jestli sním nebo bdím, když čtu názory pana Hese a pana Eichlera, jejichž vnucování e-learningového školení všude a všem je známé snad každému v našem oboru. Samozřejmě, že některé části z BOZP nebo PO se dají odprezentovat e-learningem, ale ten základ podle §§101-106, kterým se tak ohánějí, velmi těžko. O požární ochraně ani nemluvím, tam porušují zákon a vyhlášku, a zaměstnavatelům lžou, že je všechno v souladu s právem a nemusí zaměstnance doškolovat.
  Navíc pan Eichler se chlubí, kolik milionů dostal na školení e-learningu z evropských forndů, tak se není co divit, že musí tuto formu svého byznysu urputně obhajovat.
  Naprosto souhlasím s paní Charvátouvou a jejím jmenovcem, a panem Novákem, a samozřejmě s autory článku. Jsem moc ráda, že se konečně začíná tento problém řešit, protože kontrolní orgány nejsou soudy, a tudíž si své názory mohou nechat pro své chráněnce, kteří je zneužívají ke klamání podnikatelů.

  • Miloš Eichler napsal:

   Dobrý den, paní Menclová
   pokud máte vy nebo kdokoli jiný zájem, jsem připraven a ochoten odprezentovat náš e-learningový systém bod po bodě v plné šíři a diskutovat v rovině slušnosti o celé problematice. Jistě by to prospělo všem stranám. Níže jsem uvedl odkaz na stanovisko GŘ HZS, se kterým se ztotožňuji, prostudujte jej prosím. Nikde neuvádíme, že není nutné doškolovat – u univerzálních kurzů je to nutný krok, u kurzů pro konkrétní klienty to není většinou třeba, o tom jsem ale psal níže – systém řízení BOZP a PO. Prosím vás o zdrženlivost při používání výrazů jako je : lžou, porušují zákon apod. Myslím, že můžeme komunikovat jako slušní lidé bez zbytečných emocí. Doufám, že tento příspěvek nebude vymazán jako ten předchozí – mohu doložit screenshotem. Přeji všem hezký den a pozitivní myšlenky.

   Miloš Eichler
   G U A R D 7, v.o.s.

   • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

    Hezký den, pane Eichlere,
    některé příspěvky porušovali pravidla naší diskuse, proto nebyly schváleny k zveřejnění. Na našich stránkách prosím o věcnou a hlavně slušnou diskusi bez osobních narážek.

    Nicméně je zajímavé sledovat, jak se pod článkem „rojí“ různí poskytovatelé e-learningu.

    Pro všechny, kteří článek ani naše předchozí komenty nedostatečně pochopili:

    1) V článku nikde není uvedeno, že by e-learning byla nevhodná metoda učení a jako takovou ji i využíváme u našich klientů. Ale VŽDY jde o kombinaci s prezenčním školením, které je dle popsané legislativy viz. výše a jako nástroj pro seznámení například s bezpečnostními listy, pracovními postupy nebo průvodní či provozní dokumentací technických zařízení.

    2) Celý článek je o tom, že samotný e-learning, prezentovaný jako zákonné plnění povinností k BOZP a PO není z hlediska právních předpisů (viz. výčet v článku a diskusních příspěvcích) relevantní zejména kvůli povinné účasti na školení vedoucích zaměstnanců jak z hlediska BOZP (§346 ZP), tak z hlediska PO (§16a zákona o PO).

    3) Z až hysterické reakce některých poskytovatelů e-learningu je možné vyčíst pocit ohrožení. Pro mne nepochopitelný, vzhledem k tomu, že se tu všichni dušují, že ten jejich e-learning je tou světlou vyjímkou, kdy školí kombinovanou formou s prezenčním školením, protože potom se jich přeci článek netýkal.

    4) Za mě to je klamavá taktika, která je patrna například když se podíváme konkrétně na Vaši stránku http://obchod.guard7.cz/bezpecnost-prace.html tak zde je vidět osnova u školení za 90 Kč na osobu. Máte tu dole sice uvedenu možnost doplnění e-learningu vnitřní dokumentací, ale nabízená osnova kurzu za 90 Kč tuto vnitřní dokumentaci neobsahuje!!!!

    Nechť mi všichni poskytovatelé prominou, ale toto je přesně to, o čem náš článek je. O neadresném obecném proškolení, které nesplňuje všechny legislativní požadavky na zaměstnavatele, čímž je tomuto zaměstnavateli takové školení platné asi jako nákres auta, když se potřebuje někam přepravit…

    Přeji pěkný zbytek dne všem

    Miroslav VALTA

   • Jana Menclová napsal:

    Pane Eichlere, a ostatní nabízeči e-learningu, právě jsem si přečetla vyjádření pana Valty a vzal mi slova z úst, že jste nepochopili smysl příspěvku, protože pouze školení touto formou je neuznatelné. Sama jsem viděla různé výstupy ze školení a jako mnohaletému poskytovateli BOZP a PO mi nedělalo dobře na duši, a trápilo by mě svědomí, že bych měla být se školením spokojená a odkývat ho zaměstnavateli jako vhodné a dostačující. Nevidím ani souvislost, proč si komplikovat život s obecným e-learningem, když musím následně stejně doškolení na místní podmínky zaměstnavatele provést. Každé OZO v PR ví, o čem mluvím, a co všechno chtějí kontrolní orgány doložit, pokud se stane např. úraz. Mám z toho husí kůži. Kdo to nezažil a není OZO, nemá se k tomuto tématu vůbec vyjadřovat.
    Další úskalí je dodržování zákonných termínů. Co vím, vyhlašují firmy období např. od března do května, kdy musí zaměstnanci na PC odklikat školení. A teď nastane případ, že zámečník nebo stavbyvedoucí má školení o PO 12. března 2013, a následující školení 27. května 2015. než se na něho dostane řada u PC nebo až se mu chce v klidu domova, že? Kde je pak dodržená lhůta 2 let? To je další práce pro zaměstnavatele, aby uhlídal termíny. Kontrolní orgány v dnešní době kontrolují i to, aby nebyla lhůta školení prodloužená ani o den, a to i v BOZP, pokud si to firma tak sama nastaví, např. školení ve výšce nebo obsluhy motorových vozíků.
    Školení o PO a BOZP formou e-learningu má tolik úskalí, že ho rozhodně nebudu prosazovat jako něco super výjimečného a skvělého, protože mi tuto myšlenku vnucují autoři e-learningu.

 5. Miloš Eichler napsal:

  Dobrý den,
  obávám se, že hodnotit e-learningová školení BOZP a PO dohromady jako celek je nesmysl. Váš článek je jednostranně zaměřený a obávám se, že příliš e-learningových produktů (ať našich nebo zahraničních) jste neměli možnost posoudit. Podobným způsobem potom můžete hodnotit i literaturu jako celek bez ohledu na jednotlivé žánry a tituly. Navíc mícháte dohromady legislativní požadavky na školení a vzdělávání v BOZP a PO – jsou odlišné. E-learning je ve světovém měřítku rok od roku využíván stále více – alespoň ve vyspělých zemích. G U A R D 7, v.o.s. vyvíjí a poskytuje (převážně klientům, pro které outsourcuje BOZP a PO) e-learning. Ten obsahuje konkrétní potřebné informace – konkrétní rizika, kategorizace, dokumentaci BOZP a PO, garanci lektora včetně čísla odborné způsobilosti, lekce jsou upraveny podle specifických podmínek klienta atpod. Každý kurz je tak unikátní, podle jednotlivého klienta. Jsou zde další aspekty. Velmi důležité je to, že aplikace e-learningu je na posouzení osoby odborně způsobilé (v PO i BOZP) vzhledem k úrovni rizika, počítačové gramotnosti apod. tak, aby zapadala do systému řízení BOZP a PO v organizaci. Jedná se o nástroj, jehož použití může být chybné. My převážně kombinujeme prezenční školení a e-learning tak, abychom využili výhod obou forem školení. Velmi rád s vámi a kýmkoliv dalším v této polemice budu pokračovat a můžeme rozebrat jednotlivé aspekty. Jsem přesvědčen, že pozici e-learningu obhájím.

  • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

   Hezký den,
   Vaše obavy z paušalizace jsou liché. Během naší činnosti po celé republice jsme se setkali s výsledky mnoha e-learningových společností, včetně té Vaší, pane kolego, a bohužel všechny trpěly obdobnými průvodními jevy v různých kombinacích, popsanými v článku a diskusních příspěvcích níže.

   Největší problém Vašeho segmentu trhu je ten, že nemá oporu v platné legislativě a při posuzování, byť alespoň částečně obhjajitelného obsahu, bude právní relevance těchto školení vždy nižší než relevance prezenčních školení, které poskytujeme pro naše klienty prokazatelně na místní podmínky a osobami k tomu legislativně určenými.

   Osobně jsem přesvědčen, že žádné Vaše e-learningové školení by znaleckým posouzením relevance nemělo šanci projít. Nicméně na úrovni této diskuse tuto, pro mě jednoznačně empiricky získanou premisu, nelze ani prokázat ani vyvrátit. Musel by jste uvést konkrétní příklad, dodat všechny konkrétní výsledné dokumenty k objektivnímu posouzení tak, jak ho provádíme při našich znaleckých posudcích.

   Není náhodou, že nám dosud není znám žádný poskytovatel e-learningu, který by v objektivním posouzení jak soudními znalci v oboru, tak orgány státní správy (HZS nebo SUIP) uspěl. Vaše subjektivní přesvědčení je bez důkazů bohužel irelevantní.

   Důkaz můžete získat, vzhledem k legislativním požadavkům, až precedenčním soudním rozhodnutím. Do té doby se musíte připravit na konfrontaci se soudními znalci, kteří budou mít na e-learning obdobný názor, jaký jsme tu prezentovali my.

   Další možností je změna platné legislativy například přes legislativní radu vlády. Přeji mnoho úspěchů v této pro Vás jistě strategické iniciativě.

   Přeji pěkný zbytek víkendu

   Miroslav VALTA

   • Miloš Eichler napsal:

    Dobrý den,
    obávám se, že vaše námitky jsou v rovině domněnek a spekulací – sám to vlastně připouštíte. Bohužel je buď třeba uvést důkazy nebo uvést na pravou míru zaměření článku – jako obecná úvaha nebo osobní názor. To že jste se po celé republice setkali s výsledky e-learningových společností včetně té naší vás neopravňuje k závěrům, které nejsou podloženy konkrétními důkazy. Rád bych například věděl, které naše kurzy jste měli k dispozici, kdy a u kterých našich klientů a konkrétní připomínky – pokud by mohli být poškozeny zájmy klienta navrhuji projednat osobně nebo e-mailem.
    Dále upozorňuji, že v platné legislativě není stanovena forma školení (kromě některých typů v PO – preventisté, PPH…) co není zakázáno je dovoleno. Můžete mi uvést konkrétní odkaz v legislativě, který zakazuje e-learning respektive nařizuje prezenční formu (kromě odborných školení to jsou pouze pokud se nepletu školení PPH a PP)? Můžete mi doložit judikáty popřípadě rozhodnutí OIP a HZS o nevhodnosti konkrétních kurzů? My a určitě i ostatní poskytovatelé e-learningu jsme prošli stovkami kontrol HZS i OIP s kladným výsledkem, není mi tedy jasné, kde tyto informace čerpáte.
    Doporučuji přečíst vyjádření GŘ HZS k použití e-learningu – http://www.hzscr.cz/clanek/odkazy-pozarni-prevence-otazky-a-odpovedi-dotazy-tykajici-se-problematiky-zajisteni-pozarni-bezpecnosti-bytovych-domu.aspx . – Lze provádět školení zaměstnanců formou e-learningu?
    Nelze hodnotit (jak již jsem uvedl) samotný nástroj, ale jeho použití, dopad na školené osoby a to, zda splnil svůj účel. Stejná situace je u prezenčních školení – jak prokážete jeho úplnost, způsobilost lektora atd. Osnovou a tematickým plánem? Účast podepsanou prezenční listinou? Myslím, že víte o čem píši.
    Prosím o poskytnutí seriózní studie včetně konkrétních důkazů o „nepoužitelnosti“ e-learningu.

    S pozdravem
    Miloš Eichler

    • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

     Hezký den,
     rovina spekulací by v našem článku byla jen pokud bychom neměli empirické údaje jak z naší, tak kontrolní činnosti státních orgánů. Upozorňuji na fakt, že my dáváme v článku úhel pohledu soudních znalců nikoli ze strany státních orgánů. Uvádím to, že jsme se v naší práci ještě nesetkali s jedinným právně obhajitelným e-learningem zákonných školení BOZP a PO.

     Je zde i otázka autentifikace konkrétních zaměstnanců (viz. odkaz na HZS). U jednoho našeho klienta je toto uvedeno do praxe formou jedinečných DALLAS klíčů s elektronicky šifrovanými osobními klíči a tuto podmínku splňují jako jediní, kteří jsou nám známi.

     Pokud budeme my, jakožto soudní znalci s trestně právní odpovědností, pověřeni objektivním zhodnocením konkrétního e-learningu, budeme brát v úvahu v prvé řadě právní relevanci splnění již popsaných legislativních požadavků.

     V druhé řadě pak budeme hodnotit, pokud to bude součástí otázky k zodpovězení znalcem, objektivní přínos znalostí o konkrétním pracovišti pro konkrétního zaměstnance.

     Nicméně pro orgány činné v trestním řízení je podstatné naplnění legislativních požadavků, mezi které patří i to, zda zaměstnanec problematice porozumněl, plus vše viz. výše.

     Chápu, že se jako poskytovatel e-learningu cítíte být dotčen, nicméně pokud se podíváme na Vaše stránky (opominu-li chyby v struktuře stránek), tak nabízíte například:
     „E-learningový balíček: BOZP + PO + řidiči + první pomoc pro zaměstnance (administrativa), nebo E-learningový balíček: BOZP + PO + řidiči + první pomoc pro zaměstnance (manuální práce)“.
     Zde po rozkliknutí uvádíte:
     „Komplet e-learningových školení je určen pro zaměstnance, kteří při své práci používají automobil. Splňuje požadavky platné legislativy České republiky svou formou i obsahem na školení zaměstnanců – především zákoník práce a zákon o požární ochraně.“

     Promiňte, ale buď Vy nebo Vaše stránky se mýlíte. Nebo chcete obhájit to, že za cenu 180 Kč zajedete ke každému konkrétnímu klientovi a provedete v ceně i zpracování dokumentace, s kterou pak toho jednoho zaměstnance e-learningem proškolíte? Skutečně to chcete tvrdit? A jak obhájíte školení první pomoci, které musí zaměstnavatel připravit se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb? To jsou konkrétní otázky, na které očekávám Vaši konkrétní odpověď, prosím vyvarujte se obecných formulací.

     Přeji pěkný zbytek víkendu Vám i všem našim čtenářům

     Miroslav VALTA

 6. Jan Hes napsal:

  Dobrý den, paní doktorko, musím se přiznat, že jsem za cca 15 let, co je u nás využíván při školení o BOZP a PO mimo jiné formy školení i e-learning, argumentačně slabší příspěvek k této problematice ještě nečetl. Absurditu tohoto pseudoodborného počinu už jen podtrhává skutečnost, že autorem článku je člověk, který svůj manažerský titul v daném oboru získal právě formou e-learningu 🙂 Jsem připraven vyvrátit veškeré mylné představy, které o e-learningu zjevně jen z povrchního zkoumání nějakých demoverzí kurzů zveřejňovaných na webech poskytovatelů máte a veřejně prezentujete.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M. napsal:

   Vážený pane inženýre, samozřejmě jsem podobnou odezvu od poskytovatelů e-learningových školení v BOZP a PO očekávala. A také chápu, že Vás můj „pseudoodborný počin“ velmi rozladil. Nicméně pro pořádek pojďme argumentovat k jednotlivým Vašim výtkám:

   1)
   to, že nabízíte školení BOZP a PO formou e-learningu již 15 let svědčí pouze o tom, že jste se doposud nesetkal (možná i setkal, nevím) s trestně právní odpovědností za poskytované služby,

   2)
   může se stát, že se sejdeme u soudu, kde budu vystupovat já, jako soudní znalec, a Vy jako osoba (podnikatel) obviněná v trestní věci obecného ohrožení z nedbalosti podle Trestního zákoníku při plnění svých smluvních závazků ke klientům, kterým Vaše služby nabízíte,

   3)
   také se může stát, že strana poškozená, které jste způsobil škodu svým tvrzením, že si koupí Vašeho produktu zajistí splnění právních požadavků v oblasti BOZP a PO, Vás bude podle Nového občanského zákoníku žalovat o náhradu škody,

   4)
   pokud přirovnáváte můj titul za jménem (LL.M., postgraduální právnické studium) k zákonnému školení o BOZP a PO, tak vězte, že já jsem studovala kombinovaně několik let pod vedením především VŠ pedagogů z Univerzity Karlovy, a to teorii formou e-learningu s osobními konzultacemi, složila jsem 10 zkoušek, napsala jsem 5 seminárních prací, pak jsem absolvovala praxi a konzultace, a nakonec jsem musela vypracovat a obhájit diplomovou práci na téma Soudního znalectví v rozsahu 85 stran. Ještě chcete přirovnat moje studium k rychlokurzu e-learningu BOZP a PO? Pokud tento argument pro Vás ještě není dostatečný, tak pro další ilustraci jsem absolvovala i teoretický kurz Sommelier junior formou e-learningu během 3 měsíců, kde jsem musela každou odbornou stať zakončit testem (celkem 12 testů), pak následoval test hlavní a test závěrečný, teprve po úspěšném absolvování e-learningového kurzu jsem mohla po dvoudenním praktickém školení skládajícího se z několika dovedností, které hodnotili opět osobně VŠ pedagogové, absolvovat závěrečný test a následně jsem po splnění všech podmínek pořádající organizace obdržela certifikát sommeliera. Ještě nestačí? V porovnání s jinými e-learningovými dovednostmi je školení e-learningu v BOZP a PO úplnou krátkou časovou srandou, kdy jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a poskytovatelům tohoto školení vůbec nedochází, že jde v BOZP a PO o lidské životy, zdraví a materiální škody, a trestní odpovědnost, na rozdíl od jiných e-learningových výuk, jak jsem je popsala výše,

   5)
   pokud se podívám na Váš web, zjistím z něho, že „Absolvování školení – Jednodušeji už to nejde. Zaměstnanci po obdržení e-mailové výzvy mohou studovat příslušné kurzy (Školení BOZP, Školení PO, Školení řidičů, První pomoc) online kdykoliv a kdekoliv, kde mají přístup na internet. Na závěr kurzu absolvují krátké ověření znalostí testem a v případě úspěchu získají certifikát s příslušnými náležitostmi, který si vytisknou, podepíší a odešlou na smluvené místo v organizaci“. Možná je to jednoduché, že už jednodušší to být nemůže, ale pro mě je to právně nedostatečné,

   6)
   časté dotazy na Vaše školení – „Jaké technické znalosti potřebuje k absolvování školení BOZP a PO zaměstnanec? Stačí umět ovládat internetový prohlížeč. Prostředí LMS i ovládání kurzů, testování a certifikace jsou velmi jednoduché a intuitivní. Jak dlouho trvá absolvovat jeden kurz? Doba studia je individuální (průměrně cca 45 minut). Kurzy jsou víceúrovňové a každý si může zvolit vlastní cestu za poznáním. Někomu stačí základní povinné nosné informace, jiný si může chtít nastudovat i podrobná znění předpisů.“ Opravdu za 45 minut získám jako laik dostatečné znalosti z BOZP? To si děláte ze mě i ze široké veřejnosti legraci?

   7)
   na Vašem webu jsem nedohledala, kteří Vaši „odborníci jako OZO v PR a PO“ zajišťují odbornou část poskytování BOZP a PO, jsou zde pouze anonymní kontakty (http://www.prevent.cz/kontakt/#form), a pro mě je tato informace absolutně nedůvěryhodná, neboť chci vždy vědět, s kým vlastně jednám a jakou má tato osoba za sebou úspěšnou historii v oboru,

   8)
   názor na provádění školení o BOZP a PO formou e-learningu jako nevhodnou formu a právně neuznatelnou nezastávám pochopitelně sama, a jsem velmi potěšena množstvím pozitivních ohlasů na náš příspěvek v časopise BHP od skutečných OZO v PR a PO, kteří tuto práci vykonávají u svých klientů dennodenně, osobně, zodpovědně a hlavně rádi a nehoní se za nesmyslným byznysem.

   Tolik asi stručné vysvětlení, pane inženýre, na Váš podrážděný koment.

   S pozdravem Jana Maturová

   • Jan Hes napsal:

    Dobrý večer, paní doktorko, děkuji za odpověď. Připravuji na Váš článek poměrně obsáhlou reakci, kde najdete příslušné argumenty. Tón jsem zvolil podobný tomu, který máte v úvodu článku zde na webu i článku v BHP. Nijak nezpochybňuji Vaše dosažené vzdělání, naopak, nerozumím tomu, proč kolega Valta velebí v referencích na stránkách CEMI e-learning jako výbornou formu pro získání manažerského titulu MBA, ale neumí si představit využití stejného nástroje i při nepochybně obsahově jednodušším školení o BOZP a PO. Témeř všechny argumenty, které s kolegou uvádíte ve svém článku, se nezakládají nejméně v případě našich služeb na pravdě, přitom je zmiňujete jako danou obecnou jistotu pro všechny poskytovatele v ČR formulacemi typu „… žádné nabízené školení na našem trhu nesplňuje …“ Nemáte pravdu, zaměstnanci jsou při našich školeních s využitím e-learningových nástrojů informováni také o BOZP a PO ve vztahu k jimi vykonávané práci i o místních podmínkách, jsou seznamováni s kategorizací prací i dalšími skutečnostmi, o nichž tvrdíte, že tomu tak není. Z Vašeho článku je bohužel patrné, že o službách, kdy je při školení BOZP a PO využíván e-learning, mnoho nevíte, stejně jako o fungování a možnostech e-learningových nástrojů. A z webu se to opravdu nedočtete, stejně jako se já z Vašeho nedozvím, jak přesně probíhají Vaše školení klasickou formou. Pokud se tedy někdy sejdeme u soudu ohledně e-learningu a budete argumentovat v duchu Vašeho článku v BHP, musím říct, že se na takové setkání upřímně těším. Nepochybuji ani o tom, že máte velkou podporu z řad OZO v prevenci rizik či OZO v PO, zejména pak těch, které nástroje e-learningu zatím také nezvládají. Naprosto rozumím tomu, že je hodně lidí, kterým e-learning musí být nepochybně trnem v oku. Zdravím a těším se na skutečnou bitvu argumentů, které předložené z Vaší strany v podobě článku v BHP zatím vypadají bohužel hodně chatrně, byť podpořené vahou Vašeho postavení. Hezký večer

    • Ing. Bc. Miroslav VALTA napsal:

     Vážený pane inženýre,
     velice si ceníme Vašich reakcí, na základě kterých můžeme lépe demonstrovat situaci v oblasti e-learningu.

     V prvé řadě si dovolím ohrazení vůči argumentačním faulům, kterých se ve svých reakcích dopouštíte tím, že odvádíte pozornost od hlavního tématu k osobám diskutérů a místo toho, aby jste přednesl své brilantní argumenty na obhajobu Vašeho názoru, zbytečně převádíte diskusi do osobní roviny a to kvalitě diskuse nepřispívá. Pro příště Vás žádám o to, aby jste přednášel argumenty k tématu a ne k diskutujícím. Jsou to naše stránky a naše pravidla.

     Dovolím si nicméně stručně reagovat na Vaši poznámku:
     „nerozumím tomu, proč kolega Valta velebí v referencích na stránkách CEMI e-learning jako výbornou formu pro získání manažerského titulu MBA, ale neumí si představit využití stejného nástroje i při nepochybně obsahově jednodušším školení o BOZP a PO.“
     CEMI, na rozdíl od poskytovatelů „zákonných školení v BOZP a PO“, používají e-learning pro studium v rámci celoživotního vzdělávání a nikomu nehrozí žádný postih nebo stíhání v případě nedostatků v osnovách, protože se nejedná o splnění objektivní odpovědnosti zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce, což je velice specifický segment vzdělávacího trhu.

     Osobně jsem pro elektronizaci povinné dokumentace kde to je jen možné, ale existuje celá řada oblastí, kde bohužel není elektronická verze prokazatelným splěním objektivních povinností zaměstnavatele. Pro pořádek, objektivní odpovědnost je odlišná od subjektivní odpovědnosti tím, že při objektivní odpovědnosti musí prokázat zaměstnavatel splnění všech zákonných povinností a je prakticky aplikována presumpce viny. U subjektivní odpovědnosti platí všeobecná presumpce neviny na základě listiny práv a svobod, deklarované v ústavě každé lidské bytosti a důkazní břemeno, na rozdíl od objektivní odpovědnosti, nesou orgány činné v trestním řízení.

     Teď zpět k tématu. Uváděl jste, že:
     „při našich školeních s využitím e-learningových nástrojů informováni také o BOZP a PO ve vztahu k jimi vykonávané práci i o místních podmínkách, jsou seznamováni s kategorizací prací i dalšími skutečnostmi“

     Když se podíváme na základní § 103 ZP, tak tu jsou povinné:

     1)
     písm. b) odst. 1) – informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena

     2)
     písm. d) odst. 1) – sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit

     3)
     písm. f) odst. 1) – přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů32), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště

     4)
     písm. g) odst. 1) – přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí

     5)
     písm. h) odst. 1) – jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství…

     6)
     odst. 1) Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

     7)
     odst. 2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce….

     Právní a ostatní předpisy jsou definovány v § 349 ZP:
     odst. (1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy
     – hygienické a protiepidemické,
     – technické předpisy,
     – technické dokumenty a technické normy,
     – stavební předpisy,
     – dopravní předpisy,
     – předpisy o požární ochraně
     – a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
     (2) Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.

     Dále tu je ještě ustanovení odst. 6 § 102 ZP vyškolení zaměstnanců pověřených poskytováním první pomoci:
     Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

     Z výše uvedených právních předpisů plyne první zásadní problém pro e-learning v tom, že tato školení musí provádět konkrétní vedoucí zaměstnanci nebo odborně způsobilými osobami například ve smyslu §16a zákona o požární ochraně. Školení první pomoci může školit jen lékař preventivní lékařské péče atd., a e-learning tato ustanovení zákonných předpisů neplní.

     Dále je tu celá řada konkrétní dokumentů zaměstnavatele, s kterými musí být konkrétní zaměstnanec seznámen na konkrétní podmíny a tuto obsahovou podmínku zatím nesplnil žádný poskytovatel e-learningu, kterého jsme dosud posuzovali.
     Chybělo zejména prokazatelné seznámení s
     – konkrétními riziky na konkrétním pracovišti,
     – místními provozními bezpečnostními předpisy,
     – bezpečnostními listy konkrétních používaných chemických látek,
     – kategorizace prací konkrétního zaměstnance pro konkrétní pracovní pozici …
     … celé řadě a dalších dokumentů.

     E-learningová forma školení v současné době nenabízí splnění výše uvedených základních principů a povinností školení. Obsahově by teoreticky bylo technicky řešitelné toto školení udělat, ale ne v obecné podobě, v jaké je v současnosti na trhu. Ke každému klientovi by poctivý poskytovatel e-learningu musel přijet, vyhodnotit rizika (protože je vyhodnocena v 90% nemají), zpracovat veškerou povinnou dokumentaci, s kterou zaměstnance následně formou e-learningu může seznámit.

     Nicméně je zde legislativní problém s tím, že školení musí provádět konkrétní osoby a to bez změny legislativy bude stále pro e-learning v oblasti BOZP a PO ten nejzásadnější problém.

     Prosím o věcnou argumentaci bez faulů.

     Přeji pěkný zbytek večera všem

     Miroslav VALTA

 7. Lenka Hlaváčová Charvátová napsal:

  Vážená paní doktorko,
  velmi děkuji za článek v časopise BHP, který jsem si se zájmem přečetla jako první po otevření časopisu. Moje dlouholetá praxe a zkušenost ukazuje, že mám pravdu a nevidím v e-learningovém školení perspektivu a čekáme jen soudní precedent, který tento typ školení nebude považovat za splnění zákonných povinností. Je to sice s dobou, ale moje zkušenosti z praxe, kdy školení u pc provede jeden zaměstnanec za všechny je bohužel běžné. V dnešní době kdy je potřeba zejména mladé zaměstnance vstupující do pracovního režimu učit, že musí dbát o vlastní bezpečnost, dodržovat pracovní a technologické postupy, e-learningové školení není vhodné. Také bych ráda použila článek na web a prezentaci, mám totiž pocit, že z BOZP a PO je jen byznys, který může dělat kdokoliv a ještě co nejlevněji:-)
  Také díky za Vaše stránky ukládám si, zajímavé informace!
  S přáním hezkého dne
  Lenka Hlaváčová Charvátová

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M. napsal:

   Vážená paní kolegyně, děkuji Vám za potvrzení nevhodnosti provádět školení o BOZP a PO formou e-learningu. Bohužel v dnešní době je u většiny firem oblast bezpečnosti práce a požární ochrany jakýmsi obtěžujícím přívažkem, který netvoří zisk, ale stojí jen zbytečné peníze. Ze své praxe u soudu mohu potvrdit, že skutečně jak státní zástupce, tak i soudce, se již v problematice Zákoníku práce poměrně dobře orientují a jsou schopni vyhodnotit, zda předložené doklady o provedeném školení jsou dostačující. Pochopitelně i výslechem zaměstnanců často soudce zjistí, že se školení provádělo pouze formálně, nezajímavě a zdržovalo je od práce.
   Samozřejmě článek můžete použít na váš web nebo k prezentaci. Bude jen ku prospěch věci, pokud se tato informace dostane do povědomí co nejvíce zaměstnavatelům a podnikavcům v nabízení garantovaného splnění legislativních požadavků formou e-learningu.

   Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci, Jana Maturová

 8. Jiří Charvát napsal:

  Dobrý den, paní Maturová,

  velice mne zaujal Váš článek ohledně školení pomocí e-learningu. Přiznám se, že nejsem zastánce této metody školení v oblasti BOZP či PO, ale dnešní doba a hlavně dnešní klientela si jí stále více vyžaduje právě na základě ušetření času a také peněz.
  Já si osobně myslím, že výchovná opatření je základ BOZP a PO a to je právě posluchačské školení. Při běžném školení může posluchač reagovat na školitele například dotazem, což není možné u e-learningového školení. Dále může školitel vysvětlit složitou právní formulaci pomocí příkladu z praxe apod. Asi bych mohl pokračovat dalšími výhodami klasického školení.Ale neustále slyšíte, že musíte jít s dobou a, že to je efektivní a tak dále asi víte o čem mluvím.

  Tímto e-mailem jsem Vás chtěl zdvořile požádat a poprosit o možnost publikovat a prezentovat Váš článek dále, protože si myslím, že je právě k věci a ukazuje i tu černou stránku e-learningu.

  Děkuji Vám za odpověď a jsem s pozdravem
  J.CH.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ, LL.M. napsal:

   Vážený pane kolego, velmi mě těší Váš názor na provádění „klasického“ školení zaměstnanců o BOZP a PO. Abych se přiznala, už jsem nemohla poslouchat názory různých manažerů ve firmách a nabízečů e-learningového školení jako jediného nejlepšího nástroje školení, a tak jsem článek napsala. Podobný, ale stylisticky „slušnější“ vyjde v časopise BHP. Máte pravdu, je nová doba, využívají se nové metody výuky…, ale to neplatí v BOZP a PO, kde je nutný osobní kontakt se školitelem a vedoucím zaměstnancem. Kdybych sama nezažila jako soudní znalec mnoho nešťastníků na „trestní lavici“, za to že neplnili zákonné povinnosti, možná bych měla podobný názor. ALE svým článkem jsem chtěla dát jak zaměstnavatelům, tak i OZO v PR a PO VÝSTRAHU, aby nepodléhali falešným slibům, že pokud mají školení provedené e-learningem, mají splněné zákonné povinnosti. S humorem říkám, že e-learning je vhodný např. jako kurz sommeliera juniora nebo pro jazykovou výuku, ale ne pro BOZP a PO. Pane kolego, samozřejmě můžete článek prezentovat dále, protože pokud se tato problematika rozšíří mezi co nejširší veřejnost, bude to jen ku prospěch věci. Naopak já si dovolím podle Vašeho souhlasu či nesouhlasu (např. anonymně, jen s iniciály) uveřejnit Váš názor pod tento článek na našem webu. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci, a pokud bych Vám do budoucna mohla být nápomocna radou nebo názorem, bude mi ctí.
   S pozdravem Jana Maturová

 9. Pavel Novák, ing. napsal:

  Vtipný příspěvek, přesně vystihuje situaci na trhu s nabízením e-learningu. Komu není rady, tomu není pomoci.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.