Je instalace hromosvodu povinná nebo není?

Každý stavebník musí respektovat stavební zákon č. 183/2006 Sb.
a jeho  prováděcí vyhlášku č. 268/2009 Sb.
citace § 36 prováděcí vyhlášky:

Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména
v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména
v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen
a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem
v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Z výše uvedené citace plyne indikativní odkaz na ČSN EN 62305-2, tedy pro provedení analýzy rizik pro LPS.

Protokol analýzy rizik pro LPS

Výsledkem analýzy dle ČSN EN 62305-2 je stanovení, zda je nutný hromosvod a na jaké technické úrovni (LPS I, II, III, IV). Ani v případě, dospěje-li se analýzou k závěru, že riziko zásahu je malé a ochranu není třeba zřizovat, neriskujme, že se příroda bude chovat podle teorie pravděpodobnosti, a před úderem blesku životy a majetek chraňme. Blesky se o statistiku nezajímají.

Použití protokolu analýzy rizik pro LPS

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
v paragrafu 36 stanoví, že ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by "blesk mohl způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení...", a odkazuje na normu ČSN EN 62305-2, podle které se provede analýza rizik pro stavební povolení a následnou kolaudaci novostaveb.

Pokud si přejete skutečnou analýzu na špičkové úrovni za přijatelnou cenu, neváhejte a kontaktujte nás.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.