VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

Provoz VTEZ

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických elektrických zařízení (dále také VTEZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice obsahuje nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Pojďme si společně projít nejdůležitější změny, které plynou jak pro provozovatele VTEZ, tak pro zaměstnavatele jejich obsluh.

Definice VTZE

Elektrická zařízení jsou v § 3 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti dělena na vyhrazená a na ta, která vyhrazená nejsou.

Za vyhrazená elektrická zařízení se považují zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to elektrická zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií, a hromosvody (zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.)

Za vyhrazená elektrická zařízení se nepovažují ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti tj. do svorkovnice rozvaděče, prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody, zdravotnické elektrické přístroje, elektrická zařízení strojního zařízení, které je považováno za stanovený výrobek tj. má CE, elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Zařazení VTEZ do tříd

V § 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti jsou VTEZ rozdělena do dvou tříd, odchylně od členění podle předchozí právní úpravy dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

VTEZ I. třídy

a) elektrické zařízení - nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové nebo provozní dokumentace:

 1. ve vnitřních a vnějších prostorách s extrémně vysokými teplotami okolí nad + 55 °C,
 2. v prostorách s výskytem tryskající a intenzivně tryskající vody a možností ponoření,
 3. v prostorách s trvalým výskytem korozivních a znečišťujících látek a
 4. v prostorách s nebezpečím požáru hořlavých kapalin;

b) elektrické zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů,

c) elektrické zařízení v objektu, který podle požárně bezpečnostního řešení umožňuje přítomnost více než 200 osob,

d) elektrická instalace ve zdravotnických prostorech, s výjimkou zdravotnických prostorů, kde se nepředpokládá použití žádných příložných částí a kde zkrat zdroje nebo jiná porucha nemůže způsobit ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí,

e) elektrické zařízení určené na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud chrání zařízení uvedená v písmenech a) až d).

VTEZ II. třídy

a) ostatní vyhrazená elektrická zařízení podle § 3 odst. 1 písm. a), neuvedená v § 3 odst. 2 a v § 4 odst. 1 písm. a) až d),

b) zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny neuvedená v odstavci 1 písm. e).

Řád prohlídek, údržby a revizí

Podle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti může být řád prohlídek, údržby a revizí součástí řádu preventivní údržby ve smyslu § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí za respektování minimálních normových hodnot dle ČSN 33 1500+Z4 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení, pokud byl pro vyhrazené elektrické zařízení vydán, a pokud nebyl, je nutné jej vypracovat.

Minimální obsah řádu prohlídek, údržby a revizí

V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení musí provozovatel podle § 7 odst. 5 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti stanovit minimálně následující:

a) jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce jednotlivých vyhrazených elektrických zařízení obsaženým v jejich průvodní dokumentaci, k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k provozním podmínkám vyhrazených elektrických zařízení,

b) pravidelné intervaly provádění úkonů podle písmene a),

c) způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby a evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazeného elektrického zařízení,

d) lhůty revizí v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

VTEZ, pro které nestanovuje příloha č. 4 lhůtu, mohou být revidována dle periodicit, které jsou stanoveny v ostatních předpisech k zajištění ochrany a zdraví při práci v protokolu o určení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.

Provoz elektrických spotřebičů

V příloze č. 5 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb. jsou oproti předchozí právní úpravě dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních jen skupiny E1-E3, což znamená, že vypadla sporná skupina E4, která byla od TIČR používána zejména pro revizní techniky elektrických spotřebičů, jejichž provoz nová legislativa tedy nezasahuje a zůstává ve stávajícím režimu, blíže viz. náš článek SPORNÁ OTÁZKA REVIZÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ VE SVĚTLE NOVÉ LEGISLATIVY.

Požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nové požadavky na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, definované v nařízení vlády č. 194/2022 Sb., se od předchozí právní úpravy ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice systémově nezměnily, nicméně vypadla osoba seznámená dle § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu dle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a kvalifikace ve zvláštních případech ve školách a vědeckých, výzkumných a vývojových ústavech dle § 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Odpovědná osoba za provoz elektrických zařízení

Každá právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení musí podle § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice zajistit určení odpovědné osoby, která kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení podle § 4 až 8.

Některé z činností odpovědné osoby, jako je zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení, stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností mohou být delegovány na další osoby, přičemž způsob delegace a konkrétní povinnosti musí být definovány ve vnitřním předpisu provozovatele ve smyslu § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí za respektování minimálních normových hodnot dle ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

Školení obsluh VTEZ

Zásadní změnou je podle § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice to, že za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

To v praxi znamená, že obsluha elektrických zařízení do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, což je většina provozovaných zařízení, není nutné poučit, i když dle § 4 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice osoba poučená zejména vykonává samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením, že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny.

Pro všechny ostatní musí právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních musí podle § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice zajistit, aby osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 46 a 7 byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) vztahujících se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Nemá-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis uvedený ve větě první zpracován, zajistí školení odborně způsobilých osob v rozsahu požadovaném ve větě první nejméně jednou ročně.

Odborný kurz

Výše je uveden výčet těch nejzásadnějších změn, nicméně nových povinností, plynoucích z prováděcích právních předpisů jednotlivých VTZ, je velké množství, proto jsme se rozhodli zejména pro osoby odpovědné za provoz jednotlivých druhů VTZ připravit odborný kurz Provoz VTZ podle nové legislativy, jehož veřejný termín plánujeme v dohledné době vyhlásit, nicméně na základě poptávky je možné domluvit termín individuální.

4 komentářů ke článku “VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY”

 1. Jana Bartoníčková napsal:

  Dobrý den,

  chtěla jsem se zeptat, zda elektroinstalace patří mezi vyhrazená elektrická zařízení a musí tak být jmenována osoba za bezpečný provoz. (V praxi by to tedy znamenalo, že každý nájemce by musel mít tuto osobu jmenovanou.)

  Předem děkuji za odpověď. Bartoníčková

 2. Pohořalá Vendula napsal:

  Hezký den,

  prosím o zaslání cenové nabídky + obsah kurzu na novou legislativu pro oblast vyhrazených elektrických zařízení a odbornou způsobilost v elektrotechnice s účinností od 1.7.2022.
  Přednášky na tato témata v délce cca 3 hod. (dohromady) nebo dle Vašeho návrhu.
  Moc děkuji a přeji příjemný den
  V. Pohořalá

  • Ing. Miroslav VALTA, Ph.D., MBA napsal:

   Hezký den,
   u zavedení požadavků nové legislativy je postup takový, že v rámci prověrek BOZP, což je pro zaměstnavatele zákonný rámec k tomuto účelu vytvořený, provedeme audit stávající dokumentace tak, aby byly minimalizovány náklady. Co se týče odborného kurzu, můžete vypsat přihlášku, na základě které vyřešíme termín vzdělávací akce podle Vašich i našich dispozic.
   Dovolil jsem si Vás kontaktovat s konkrétní nabídkou na Váš mail.
   Přeji pěkný zbytek dne
   S úctou Miroslav VALTA

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.