Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako OZO v PO

Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako OZO v PO

Česko je úžasná země, kde ví každý všechno, odborně o všem hovoří, rozdává rady a na všechno má ten jediný správný názor. A tak tomu bylo i u kontrol VP PO a PBZ. Jako znalci v oboru požární ochrana jsme „odborníky z oboru“ žádali, aby nám svoje slova doložili relevantními písemnými stanovisky HZS nebo soudů. Ani v jednom případě se tak nestalo.

Požádali jsme tedy sami o jednoznačné stanovisko GŘ HZS ČR. V červenci 2019 jsme obdrželi odpovědi na naše položené otázky, kdy celou písemnou korespondenci přikládáme v příloze.

Jak to tedy je?

Vycházíme-li ze zmiňovaného vyjádření HZS, jakožto orgánu státního požárního dozoru, je v tuto chvíli na místě konstatovat, že oprávněnou osobou k provedení kontroly PBZ může být pouze osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení §11 odst. I nebo 2 zákona o PO (dále jen „OZO"). Současně, pokud je tak uvedeno normativními požadavky nebo v průvodní dokumentaci výrobce PBZ, musí tato osoba splňovat stanovené podmínky znalostí, praktických dovedností, případně technického vybavení k provedení kontroly provozuschopnosti. V popsaném kontextu je zpracováno i stanovisko GŘ HZS ze dne 26. 2. 2018 (umístěné na webu GŘ HZS).

  • Dotaz: Postavení OZO v PO a provádění kontrol PBZ máte vysvětleno na vašem webu, ALE konkrétní dotaz zní - může provádět kontroly PBZ i osoba, která není OZO v PO a při kontrole PBZ dodrží stanovené právní předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentaci výrobce, jak je požadováno v 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb.?

Odpověď: kontroly provozuschopnosti PBZ může provádět pouze OZO v návaznosti na výše uvedené.

  • Dotaz: U některé odborné veřejnosti převládá názor, že rozsudek NS se vztahuje i na VP PO (zejména hasicí přístroje), musí být osoba provádějící kontroly VP PO také OZO v PO?

 Odpověď: dle našeho názoru se rozsudek NS čj. 21 Cdo 1502/2016 ze dne 20. března 2017 týká i kontroly věcných prostředků. Tedy, že osoba provádějící kontrolu provozuschopnosti musí mít odbornou způsobilost dle podle ustanovení § 11 odst. 1 nebo 2 zákona o PO, v návaznosti, jak je popisováno výše v úvodu.

  • Dotaz: Kdy bude aktualizovaný zákon o PO a prováděcí vyhláška o požární prevenci, aby nevznikaly pochybnosti? Dle vašeho dřívějšího sdělení měla být aktualizace k 1. 1. 2018.

Odpověď: aktualizace zákona o PO úzce souvisí s rekodifikací zákona č. 183/2006 Sb., oúzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na níž v současné době pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a jež bude mít dopad i do oblasti požární ochrany. Termín aktualizace nedokážeme odhadnout.

 

GŘ HZS současně upozorňuje, že není oprávněno závazným způsobem vykládat jednotlivá ustanovení zákona či vydávat závazná výkladová stanoviska, a to ani v případech, kdy je gestorem daného právního předpisu, a že ustanovení právních předpisů závazně vykládá v konkrétní věci pouze soud. To je obligátní sdělení všech státních orgánů, a samozřejmě jejich alibi. A tak nám nezbývá než se názorem GŘ HZS řídit do doby, než se „někdo jiný“, třeba naopak výrobce, začne domáhat svých práv u soudu a podaří se mu husarský kousek jako panu LL (rozsudek NS čj. 21 Cdo 1502/2016 ze dne 20. března 2017), názor hasičů změnit. Věřím, že pan LL neměl v úmyslu zkomplikovat život všem oprávněným osobám provádějícím kontroly VP PO a PBZ, aby musely vykonat zkoušky odborné způsobilosti a být minimálně technici PO, jen proto, že chtěl pouze on sám jako OZO v PO kontrolovat „světlíky“:

"Za této situace dovolací soud sdílí závěr odvolacího soudu o tom, že na určení, že „žalobce je způsobilý a má právo provádět kontrolu, údržbu a servis požárně bezpečnostních zařízení (žalované) společnosti FIRECON CZ, s.r.o., na objektech, na kterých jsou instalovány výrobky (žalované) společnosti FIRECON CZ, s.r.o.“, není dán naléhavý právní zájem ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) o.s.ř."

Stanovisko HZS

Stanovisko HZS

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.