NÁLEŽITOSTI PROTOKOLŮ Z KONTROL HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ A PBZ

NÁLEŽITOSTI PROTOKOLŮ Z KONTROL HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ A PBZ

Navazuji na náš článek z roku 2019 Kontroly VP PO a PBZ již pouze jen jako OZO v PO, neboť jsme se v průběhu minulých let setkávali rovněž s různými názory příslušníků HZS, odborně způsobilých osob v PO anebo jen osob, které se označují jako „revizní technici PBZ nebo VPPO nebo kominíci“, na to, zda musí oprávněná osoba uvádět na vystaveném Dokladu nebo Zprávě (stále někdy nazývaných chybně Revizní zpráva o kontrole PBZ nebo VPPO), i svou odbornost a číslo odborné způsobilosti.

Jako soudní znalci máme zato, že každá osoba, která provede činnost, u které je odborná způsobilost vyžadována, např. v PO nebo u kominíka, musí ke svému jménu připojit i číslo dokladu, který ji opravňuje dané úkony provádět. V neposlední řadě je nutné na Dokladu nebo Zprávě uvést, podle kterého právního předpisu byla činnost provedena.

Aby nedošlo k pochybnostem, oslovili jsme GŘ HZS, abychom si ujasnili podle jejich stanoviska, jak má Doklad (VPPO, PHP) nebo Zpráva (oprávněná osoba – kominík) vypadat.

Dnešního dne, 11.1.2023, nám pplk. Ing. Jitka Picková z oddělení kontrolní činnosti sdělila následující:

Povinné náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení stanoví vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 7 odst. 8.

Náležitosti dokladu o provedené kontrole, údržbě nebo opravách hasicích přístrojů jsou uvedeny v § 9 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci.

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty je uveden v příloze 4 vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty pak uvádí příloha č. 3 této vyhlášky.

Uvedení právního předpisu, podle kterého byla daná činnost provedena, není dle těchto ustanovení povinnou položkou, nicméně je běžné, že je na dokladu uvedeno, na základě, jakých požadavků právního předpisu je doklad vydáván. 

Číslo osvědčení revizního technika je přímo vyžadováno u dokladů dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je oprávněna provádět osoba s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany dle § 11 odst. 1 a 2 (osoba odborně způsobilá, technik požární ochrany) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Současně, pokud je tak uvedeno normativními požadavky nebo v průvodní dokumentaci výrobce PBZ, musí tato osoba splňovat stanovené podmínky znalostí, praktických dovedností, případně technického vybavení k provedení kontroly provozuschopnosti. Tato oprávnění pak musí také nějakým způsobem prokázat – např. uvedením čísla osvědčení na vystaveném dokladu.

GŘ HZS samozřejmě metodicky působí vůči HZS krajům i v této oblasti, pokud se tedy setkáváte ve své praxi se zásadními rozpory v požadavcích na předkládané doklady, zašlete nám prosím jejich konkrétní příklady. Budeme se dále touto problematikou zabývat. 

Nicméně pplk. Ing. Jitka Picková se ve své odpovědi nezabývá odpovědí na otázku, jaké náležitostmi má obsahovat Doklad o provedené kontrole VPPO (hasicích přístrojů) uvedených v §9, odst. 8, vyhl. č. 246/2001 Sb., v PZ, obdobně jako u PBZ. S ohledem na stanovisko GŘ HZS z r. 2019 máme tedy také zato, že stejné údaje o odborné způsobilosti musí na Dokladu uvádět i odborně způsobilá osoba v PO (technik PO), který kontrolu VPPO provedl:

Odpověď GŘ HZS: dle našeho názoru se rozsudek NS čj. 21 Cdo 1502/2016 ze dne 20. března 2017 týká i kontroly věcných prostředků. Tedy, že osoba provádějící kontrolu provozuschopnosti musí mít odbornou způsobilost dle podle ustanovení § 11 odst. 1 nebo 2 zákona o PO, v návaznosti, jak je popisováno výše v úvodu.

Byla bych velmi ráda, kdyby po tomto objasnění ze strany GŘ HZS již mezi odbornou veřejností nevznikaly nejasnosti, hádky a dohady, jak se má prokazovat osoba, která „kontrolu“ provedla a jaké náležitosti má obsahovat Doklad nebo Zpráva o provedených úkonech. Rozhodně to není tak, že „Franta Vomáčka si udělá technika PO a bude razítkovat Doklady o kontrole PHP nebo požárních dveří polovině okresu XY“😊

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.