VYHRAZENÁ TECHNICKÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických plynových zařízení (dále také VTPZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

Změny v zařazení VTPZ

Stabilní a polostabilní hasicí zařízení

Proti předchozí právní úpravě v § 2 vyhlášky č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti je od 1.7.2022 zařazeno do VTPZ skupiny H také vypouštění hasebních plynů, což s sebou nese další požadavky pro provozovatele stabilních a polostabilních hasicích zařízení, kteří budou muset provádět nejen úkony kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle § 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ale také splnit všechny požadavky na provoz VTPZ podle § 19 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Rozvody stlačeného vzduchu

Ve smyslu § 5 odst. 2 písm. m) nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nejsou rozvody vzduchu do provozního přetlaku 16 barů považovány za VTPZ z čehož plyne, že rozvody vzduchu nad 16 barů jsou za VTPZ nově považovány.

Zařazení VTPZ do tříd

V § 6 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti je, obdobně jako u VTEZ, nově požadavek na začlenění VTPZ do dvou tříd, které musí provozovatel, podle § 22 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, provést v rámci harmonogramu revizí a kontrol.

VTPZ I. třídy

a) zařízení pro plnění tlakových nádob topnými plyny,

b) zařízení pro plnění tlakových nádob technickými plyny hořlavými, toxickými a žíravými s tlakem vyšším než 4 bary, acetylenem a ostatními plyny s tlakem 20 barů a vyšším,

c) zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel,

d) kompresorové stanice hořlavých plynů obsahujících kyslík s provozním tlakem vyšším než 0,05 baru, zejména hutní plyny,

e) kompresorové stanice hořlavých, toxických a žíravých plynů s tlakem nad 4 bary, kompresorové stanice ostatních plynů s tlakem 20 barů a více,

f) regulační stanice s tlakem vyšším než 4 bary,

g) zařízení pro rozvod topných plynů s tlakem vyšším než 4 bary,

h) zařízení pro rozvod technických plynů hořlavých, toxických a žíravých s tlakem vyšším než 4 bary, zařízení pro rozvod acetylenu s tlakem od 0,2 baru, zařízení pro rozvod plynů ostatních s tlakem 20 barů a vyšším,

i) zařízení pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem vyšším než 3,5 MW,

j) zařízení pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem vyšším než 100 m3 × h-1,

k) zařízení na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem vyšším než 1500 m3 × h-1,

l) zařízení pro spotřebu plynu spalováním ve veřejných budovách s prostorem pro shromažďování nejméně 200 osob se součtem jmenovitých výkonů plynových spotřebičů 1 MW a více v jedné stavbě,

m) zařízení pro skladování toxických a žíravých plynů s objemem vyšším než 5 m3,

n) zařízení pro skladování inertních plynů s tlakem vyšším než 40 barů,

o) zařízení pro skladování hořlavých plynů s uvolnitelným objemem v plynné fázi vyšším než 5000 m3, pro kapalný

1. ropný plyn v označení LPG vyšším než 20000 m3,

2. zemní plyn v označení LNG vyšším než 50000 m3.

VTPZ II. třídy

Ostatní VTPZ, která nejsou uvedena v odstavci 1, se zařazují do II. třídy.

Nové požadavky na bezpečnost provozu VTPZ

Osoba odpovědná za provoz

Povinnost určit osobu odpovědnou za provoz zařízení plyne již z  § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Tento obecný požadavek upřesňuje § 14 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti tím, že musí provozovatel VTPZ při jeho uvedení do provozu jmenovat osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistit podle § 15 odst. 2 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti její zaškolení k požadavkům právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení s ověřením znalostí.

Tímto se přesouvá tato povinnost z obecné prevence rizik na provoz vyhrazených technických zařízení s možnými vyššími pokutami za její nedodržení.

Místní provozní řád

Ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, na rozdíl od § 8 písm. c) vyhlášky č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, přináší úlevu od zpracování místního provozního řádu pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW, což se týká zejména menších plynových kotlů, pro TUV.

Místním provozním řádem je podle § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti předpis, který stanovuje pro místní podmínky zejména postupy pro provoz, kontrolu a údržbu vyhrazeného plynového zařízení a který je zpracován v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozní deník

Provozovatel VTPZ, ve smyslu § 14 odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, má povinnost o provozu vyhrazeného plynového zařízení vést provozní deník, který obsahuje záznamy v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Provozní deník se nevede pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW, s výjimkou kotelen.

Provozovatel VTPZ musí podle § 14 odst. 3 písm. f) nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti uchovávat provozní deník nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu.

Harmonogram revizí a kontrol

Provozovatel VTPZ má podle § 22 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti povinnost vypracovávat harmonogram revizí a kontrol na období 6 let a jeho obsahem jsou konkrétní termíny provedení revizí a kontrol u všech provozovaných vyhrazených plynových zařízení, včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol.

Odborný kurz

Výše je uveden výčet těch nejzásadnějších změn, nicméně nových povinností, plynoucích z prováděcích právních předpisů jednotlivých VTZ, je velké množství, proto jsme se rozhodli zejména pro osoby odpovědné za provoz jednotlivých druhů VTZ připravit odborný kurz Provoz VTZ podle nové legislativy, jehož veřejný termín plánujeme v dohledné době vyhlásit, nicméně na základě poptávky je možné domluvit termín individuální.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.