VYHRAZENÁ TECHNICKÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických tlakových zařízení (dále také VTTZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Změny v zařazení VTTZ

Snížení limitní hodnoty tlaku pro zařazení

Oproti předchozí právní úpravě v § 2 vyhlášky č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti byla v § 4 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti snížena rozhodná hodnota tlaku pro zařazení do VTTZ z 0,07 MPa (odpovídá 0,7 bar) na 0,5 bar.

Z toho plyne pro provozovatele VTTZ povinnost parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny podle § 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar včetně vyvíječů páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí podle § 4 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti zařadit provozních úkonů na těchto podle § 8 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti do místního provozního předpisu.

Členění tlakových nádob do tříd podle nejvyššího pracovního tlaku

Oproti předchozí právní úpravě v § 2 odst. 3 vyhlášky č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, kde byly tlakové nádoby děleny do skupin A a B, je v § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti provedeno členění do dvou tříd a všechny tlakové nádoby VTTZ musí jejich provozovatelé začlenit v místním provozním předpisu.

Tlakové nádoby zařazené do I. třídy 

Podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti jsou do I. třídy zařazeny tlakové nádoby s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 100 bar a zároveň s objemem větším než 1000 litrů, což představuje oproti skupině A z předchozí právní úpravy zvýšení limitní hodnoty z 2 bar.

Tlakové nádoby zařazené do II. třídy 

Podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti jsou do II. třídy zařazeny tlakové nádoby s nejvyšším pracovním tlakem přesahujícím 0,5 bar, objemem větším než 10 litrů nebo s bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech přesahujícím 100, s výjimkou třídy I. podle písmene a).

Nové požadavky na bezpečnost provozu VTTZ

Osoba odpovědná za provoz

Povinnost určit osobu odpovědnou za provoz zařízení plyne již z  § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Tento obecný požadavek upřesňuje § 8 odst. 4 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti tím, že musí provozovatel před uvedením do provozu určit osobu odpovědnou za provoz VTTZ.

Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné podle věty první s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení.

Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu VTTZ.

Tímto se přesouvá tato povinnost z obecné prevence rizik na provoz vyhrazených technických zařízení s možnými vyššími pokutami za její nedodržení.

Místní provozní předpis

Provozovatel VTTZ musí ve smyslu § 19 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti zajistit zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu, u ostatních vyhrazených tlakových zařízení do 2 měsíců, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze.

Do zpracování místního provozního předpisu se provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Vedení záznamů o provozu VTTZ

V smyslu § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti záznamy o provozu vyhrazeného tlakového zařízení vede a podepisuje topič nebo obsluha vyhrazeného tlakového zařízení.

V záznamech o provozu se zapisují údaje:

a) o době provozu vyhrazeného tlakového zařízení,

b) o provozních parametrech v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem,

c) o mimořádných jevech nebo podmínkách provozu,

d) o předání vyhrazeného tlakového zařízení při směnném provozu,

e) o přezkušování bezpečnostní výstroje,

f) o provedených údržbářských pracích,

g) související s bezpečností provozu.

Rozpis revizí a zkoušek

Podle § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti provozovatel písemně stanoví rozpis revizí a zkoušek podle odstavce 2 písm. b) až f)  vyhrazeného tlakového zařízení v plánu revizí a zkoušek s přihlédnutím k podmínkám uvedeným v § 7, dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zařízení, provozní tekutině a provozním podmínkám.

Termíny revizí a zkoušek

Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, pokud tak nestanoví jiný právní předpis. Odlišný způsob provedení a odlišné lhůty revizí a zkoušek, které nejsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci výrobce, v právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povoluje pověřená organizace odborným stanoviskem podle zákona.

Před uplynutím stanoveného období platnosti rozpisu revizí a zkoušek se zpracuje nový rozpis tak, aby v době skončení platnosti stávajícího rozpisu mohl okamžitě vstoupit v platnost.

Lhůty pro provedení revizí a zkoušek se podle § 9 odst. 4 nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti počítají od provedení předchozí revize a zkoušky.

Následné revize a zkoušky musí být provedeny do posledního dne kalendářního měsíce, na který byly lhůty stanoveny. Lhůty následných revizí a zkoušek, s výjimkou zkoušek podle odstavce 2 písm. e) a f), se počítají od roku uvedení vyhrazeného tlakového zařízení do provozu.

Lhůty zkoušek podle odstavce 2 písm. e) a f) se počítají od roku výroby vyhrazeného tlakového zařízení.

Odborný kurz

Výše je uveden výčet těch nejzásadnějších změn, nicméně nových povinností, plynoucích z prováděcích právních předpisů jednotlivých VTZ, je velké množství, proto jsme se rozhodli zejména pro osoby odpovědné za provoz jednotlivých druhů VTZ připravit odborný kurz Provoz VTZ podle nové legislativy, jehož veřejný termín plánujeme v dohledné době vyhlásit, nicméně na základě poptávky je možné domluvit termín individuální.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.