Pojištění činností v BOZP z pohledu soudního znalce

Spravedlnost

Je konec roku 2013 a zítra nastoupí rok nový 2014. Nezbývá tedy než bilancovat rok uplynulý.

Naše firma se zásadně nezúčastňuje výběrových řízení. Důvody jsou jistě pro všechny pochopitelné. Nicméně někteří potenciální klienti volí taktiku nepřiznaného výběrového řízení a oslovují firmy s přímou poptávkou po jejich službách. V jejich požadavcích se ale poslední dobou objevuje i podmínka na pojištění služeb BOZP a PO. Nemusí se jednat pouze o veřejné zakázky, tento požadavek uplatňují často i soukromé firmy.

Pojistit si svou firmu na škodu způsobenou při výkonu práce pro klienta jsem chtěla už před 20ti lety. Tehdy takovou službu žádná pojišťovna nenabízela. Před třemi lety mě ale Komora BOZP a PO nabídla pojištění prostřednictvím pojišťovny Generali. Pojišťovnu, údajně jedinou, která toto pojištění nabízí, jsem oslovila, ale s její nabídkou jsme nebyla spokojená. Dnes již její propagace není uvedena ani na webových stránkách zmiňované komory.

Protože má firma nabízí opravdu širokou nabídku služeb, pokusili jsme se v letošním roce oslovit asi z 32 pojišťoven, které působí v ČR, 7 pojiš?toven nejznámějších a podle nás nabízejících největší rozsah pojištění. Po našem dotazu na pojištění činností na úseku BOZP a PO, popřípadě i oblasti životního prostředí, nám 6 pojišťoven sdělilo, že námi požadované pojištění neposkytují. Opravdu mezi pojišťovnami zůstala jediná Generali, která nám přislíbila pojištění v plném rozsahu, jak jsme původní požadavek specifikovali. Jelikož to byla pro nás nabídka zajímavá, a při tom jsme chtěli mít jistotu jako v prevenci rizik ? Co se stane, když ... pojišťovně jsme zadali 20 naprosto konkrétních případů, které se mohou při naší práci vyskytnout a chtěli jsme, aby nám u každého případu jasně a srozumitelně odpověděla, zda se jejich pojištění na porušení povinností v BOZP a PO vztahuje. Na 19 otázek odpověděli NE! Na jednu otázku ohledně revizí VTZ odpověděli ANO, ale pouze v případě, kdy poškozený naprosto přesně vyčíslí vniklou škodu (příklad popíši níže).

Tedy, co nám může ona pojišťovna pojistit a jak nás může a našeho klienta ochránit? Třeba tak, že když při výkonu odborně způsobilé osoby v prevenci rizik rozbiji při provádění zápisu u stolu klienta vázu, kterou z něho nedopatřením shodím, uhradí její hodnotu. Cena vázy, kterou prokáže klient, bude 300,-Kč, moje roční pojištění bude však nejméně 1.000,-Kč. Za 5 let tedy za pojištění pojišťovně uhradím 5.000,-Kč. Za tuto částku koupím já sama řediteli vázu novou a pokud to bude ředitelka, ještě ji k tomu přidám krásnou kytici, a na pojistném ušetřím.

A teď ke slibovanému konkrétnímu případu, kdy může vzniknout klientovi škoda. Při provádění revizí elektro v lékárně na Vysočině revizní technik kontroloval záložní zdroj UPS, kde zjistil výrobní závadu u kontaktu na baterii, která při revizi způsobila vyřazení počítačového systému lékárny. Lékárna nemohla po dobu cca 1 hodiny do provedení opravy vydávat léky, přijímat platby a objednávat léky. Pokud by provozní závada trvala déle, celý den, mohla by být škoda lékárny podle majitele vyčíslena až na 50.000,-Kč. Dotaz pro pojišťovnu zněl, jak by našeho klienta odškodnila za škodu, kterou jsme sice přímo nezpůsobili, nicméně porucha vznikla při naší revizi elektro na vadném elektrospotřebiči. Pojišťovna, jak nám sdělila, by požadovala po klientovi, jak už jsem psala, přesné vyčíslení vzniklé škody podložené propočtem. Následně by si sama ověřovala, zda jsou uvedené údaje pravdivé. Když jsem si představila, že by majitel lékárny musel dokládat různé účetní závěrky, přehledy průměrných denních tržeb podle jednotlivých dní v týdnu a hodin podle otevírací doby, a plnit další a další požadavky pojišťovny, které by nás v součtu opět vyšly i se ztrátou času nebo cestovními náklady asi na 10.000,-Kč, od úmyslu pojistit se, jsme upustili. Pojištění by nás ročně vyšlo nejméně na 20.000,-Kč.

A tak budu dál pokračovat v podnikání bez pojištění, i když nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., platný od 1.1.2014, se svými 3080 paragrafy, mimo jiné uvádí zejména důležité povinnosti i pro nás v oblasti BOZP a PO, a to v různých částech zákoníku, uvádím pouze:

§ 5

(1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

(2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

Pododdíl 2

§ 2950

Škoda způsobená informací nebo radou

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.

ODBORNÁ RADA

Z hlediska odborníků, mezi něž lze zcela nepochybně řadit i odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a PO, se rada posuzuje podle výše uvedeného. Pokud totiž odborník poskytne informaci či radu neúplnou, nesprávnou či škodlivou, naplní tím jeden ze znaků povinnosti k náhradě takto způsobené škody. Zákon totiž spojuje povinnost k náhradě škody jen s tím případem, kdy byla rada či informace poskytnuta za odměnu a v rámci výkonu profese. Nelze však v tomto směru vyloučit, že znak úplatnosti bude vykládán široce v tom slova smyslu, že se bude mít za splněný tím, že k poskytnutí rady či informace dojde v souvislosti s prodejem služeb nebo zboží.

V tomto směru tedy nezbývá než vyčkat,  jakým způsobem bude toto ustanovení vyloženo soudy. To je ovšem namnoze přístup, který je zastáván samotnými autory nového občanského zákoníku.

O čem naopak pochyby mít nelze, je fakt, že odměna nemusí mít nezbytně charakter finančního plnění, nýbrž sem spadají i odměny věcné. Jinak řečeno, poskytne-li odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo PO radu či informaci a přijme za to věcné protiplnění (např. lahev koňaku, oblečení, televizor nebo maso na jatkách, vánoční stromek), vystavuje se riziku, že se na něj bude vztahovat tento druh povinnosti k náhradě škody, neboť přijetím takového plnění bude splněn znak úplatnosti.

NEODBORNÁ RADA

Pokud jde o neodborníka, hradí tento jen takovou škodu, kterou způsobil vědomě (není přitom zcela jasné, zdali i v tomto případě musí jít o radu či informaci neúplnou, nesprávnou či škodlivou, neboť zákon to v této souvislosti již neuvádí ? patrně lze soudit, že však ano).

NEGATIVNÍ SKUTEČNOSTI

Konečně pak musím upozornit na dílčí  procesní aspekt, jenž v této souvislosti vyvstává do popředí. Obecně totiž samozřejmě platí, že ten, kdo něco tvrdí, je povinen to také dokázat, avšak v případě tzv. negativních skutečností (tj. tvrzení, že se to či ono nestalo), je naopak na druhé straně, aby prokázala existenci takovéto skutečnosti. Vztaženo na problematiku expertní odpovědnosti jde o to, že popře-li osoba, že jí byla ta či ona rada či informace poskytnuta, bude na expertovi, aby poskytnutí takové rady či informace prokázal, což nemusí být snadné.

DOPORUČENÍ

Na základě dosavadních zkušeností se jeví ustanovení nového občanského zákoníku jako doporučení expertní rady či informace neposkytovat. To je ovšem přístup v našem oboru nemožný, jenž z mnoha důvodů není aplikovatelný. Nicméně i když se expertní odpovědnost zdá právě v případě odborníků jako nejvíce riziková, nelze přehlížet i řečenou rovinu odpovědnosti neodborníků, vydávajících se za osoby zkušené v BOZP a PO. Tato povinnost totiž není omezena jen na neodborníky, nýbrž se vztahuje i na odborníky, kteří poskytli nesprávnou, neúplnou či škodlivou radu či informaci bezúplatně, avšak vědomě. To může být typicky případ různých ?sousedských rad? v oblasti BOZP a PO. A právě v tomto směru lze doporučit, aby byla odborná veřejnost k poskytování takových rad více než zdrženlivá a pečlivě si své poradce v BOZP a PO vybírala.

6 komentářů ke článku “Pojištění činností v BOZP z pohledu soudního znalce”

 1. Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

  Hezkou neděli, pane kolego, to jste opravdu šikovný, že se Vám pojištění podařilo sjednat. Mě volal pan Ing. B., který má pojištění u Generali a vyplatili mu náhradu za škodu uražených dveří na myčce. To je přesně to, o čem jsem psala, tyto škody se hradí běžně, ale profesní pojištění pochybení v BOZP nebo PO, asi až na Vaši výjimečnou pojišťovnu, nikdo nehradí. Snad ho nebudete muset potřebovat, JM

 2. Nám se ho po několika špatných zkušenostech získat podařilo. Ano, u běžných standardních pojistek máte pravdu, jsou to smlouvy pouze na chlubení milionovými limity s vědomím, že z plnění nikdo neuvidí ani korunu. Kdysi jsme v neznalosti také dvě uzavřeli, abychom zjistili, že to, na co jsme se chtěli pojistit, je ve výlukách. Naše pojistná smlouva obsahuje šest stran dodatků, kdy nahrazuje jednotlivé články obecných pojistných podmínek zněním na míru a běžné výluky se na nás nevztahují. Není to ovšem Generali.

 3. kkk napsal:

  Jsem rád že se této problematice věnujete. Já sám jsem se po pojištění pídil a i získal, jenže nebylo korektní. Pokud se vám podaří zjistit nějaké soudní rozhodnutí maléru v poradenství, budete velmi populární.

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Hezký den, pane Valdhansi, naprosto s Vámi souhlasím, že žádná pojišťovna nebyla ani k nám korektní a teprve svými konkrétními dotazy, které jsme chtěli přidat jako relevantní přílohu smlouvy, což oni odmítli, jsme zjistili, že nás chtějí jen „ošidit“. Takže tak to u nás chodí… Bohužel žádnou osobní zkušenost s pojišťovnou a profesním pojištěním nemám, pouze jsem byla přítomna u soudu profesního pojištění řidiče „referenta“, kdy mu náhrady také nebyly poskytnuty a pojišťovna zkoumala každou maličkost a hledala důvody, proč finanční plnění neposkytnout. A také to u soudu vyhrála. Rovněž i Vám držím palce, aby se Vám při Vaší práci nic špatného nepřihodilo. JM

 4. Pojištění-k ničemu? napsal:

  Dobrý den, mám tomu rozumět tak, že za profesní pojištění, které ročně zaplatíme 7.000,-Kč při problému nedostaneme od Genereli finanční plnění? Děkuji. MS

  • Dr. Ing. Jana MATUROVÁ napsal:

   Dobrý den, paní MS, chtěla bych být optimista, ale myslím, že od pojišťovny asi nic moc nedostanete. Nevím, kde jste pojištěná, ale předpokládám, že u Generali, takže jim zkuste dát seznam konkrétních dotazů jako my, zda Vám na ně odpoví kladně. Např. Uhradíte pokutu, kterou dostane můj klient od OIP, pokud opomenu jako OZO v PR v dokumentaci BOZP uvést některá důležitá data z právních předpisů? Držím palce, abyste pokutu nedostala, no a zvažte, jestli Vám platba 7.000,-Kč ročně za to stojí. JM

Přidejte komentář