Novinky při kontrole požární ochrany

Od roku 2014 podléhá provedení státních kontrol požární ochrany Kontrolnímu řádu (zákonu č. 255/2012 Sb., v PZ). Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (kontrolní orgán), při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob (kontrolovaná osoba). Řídí se jim hasičské záchranné sbory, inspektoráty práce, hygiena, životní prostředí a všechny další kontroly, které vás mohou pokutovat.

S velmi zajímavým způsobem provedení kontroly jsme se setkali u naší pražské firmy, kde zajišťujeme oblast požární ochrany. Na běžný firemní e-mail přišlo oznámení tematické kontroly následujícího znění:

Dobrý den,  

proběhne u Vás následná tematická požární kontrola prostřednictvím e-mailu. Budou mimo jiné kontrolovány tyto body:

- provozuschopnost hasicích přenosných přístrojů

- dokumentace o začlenění provozované činnosti

- kolaudační rozhodnutí

- výpis z obch. rejstříku

- hořlavé kapalina umístěny v prostoru skladu nebo v laboratoři

- protokol o provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně  

Aktuální protokoly oskenujte a zašlete do 9.9.2015. Děkuji

HZS hl. m. Prahy

Kontrolovaná osoba se samozřejmě velmi podivila nad způsobem provedení státní kontroly a tím, proč nebyla kontrola oznámena úřední cestou do datové schránky. Byli jsme, jako osoby odborně způsobilé v PO kontrolované osoby, pověřeni, abychom na GŘ HZS ČR zjistili, copak je to za nové způsoby a postupy. Na přání našeho klienta jsme poslali dotaz na GŘ HZS, a obdrželi jsme zprávu, že GŘ vyhodnotilo naši žádost o informaci jako stížnost a ta přísluší k vyřízení HZS HM Prahy. Zde je jediné vyjádření, které se nám z GŘ dostalo:

K tomu MV-GŘ HZS ČR sděluje, že příslušník HZS Praha v daném případě nepostupoval v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, který upravuje formy, jakými je možné zahájit kontrolu.

Všechny další vznesené otázky jsou v kompetenci HZS Praha, jak vyplývá z výše uvedeného.

Vedoucí pracoviště kontroly a stížností podepsáno elektronicky

Očekávali jsme tedy odpovědi na naše položené otázky od HZS Praha. Ty jsme obdrželi 6.10.2015, kdy kontrolovaná osoba ?pro jistotu? zaslala elektronicky požadovanou dokumentaci PO k tematické kontrole na e-mail HZS Praha. V dnešní době prostě nikdo neví, za co mu může být uložena pokuta, poněvadž státní orgán si vždy nějak svůj postup zdůvodní a jeho nadřízený mu zpravidla zdůvodnění v rámci jednoty výkonu státní moci bez odvolání potvrdí. Přece nepůjdou proti svému kolegovi, že? Přesně tak to dopadlo i s naší "žádostí - stížností" vyřízenou tím, na koho jsme si vlastně stěžovali či se dotazovali. Odpovědi jsou vypracovány pečlivě tak, aby ?jako odpověďmi byly? a zároveň na položenou otázku ?jednoznačně neodpovídaly?, jako ukázku uvádíme:

Proč nebylo zahájení TK oznámenou úřední cestou do datových schránek kontrolované osoby?

1

Zde si dovolíme zacitovat kontrolní řád, který říká, že:

PRŮBĚH KONTROLY

§ 4 Pověření ke kontrole

(1) Kontrolu vykonává fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil (dále jen ?kontrolující?).

(2) Pověření ke kontrole vydává vedoucí kontrolního orgánu, anebo osoba k tomu pověřená vedoucím kontrolního orgánu (dále jen ?nadřízená osoba kontrolujícího?). Je-li při jednotlivé kontrole kontrolujících více, určí nadřízená osoba kontrolujícího jednoho z nich vedoucím kontrolní skupiny.

(3) Pověření ke kontrole má formu

a) písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo

b) průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

§ 5 Zahájení kontroly

(1) Kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední.

(2) Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je

a) předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen ?povinná osoba?), jež je přítomna na místě kontroly,

b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo

c) první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

(3) Je-li kontrola zahájena podle odstavce 2 písm. a) nebo c) bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně.

Byť čteme oznámení e-mailové kontroly po několikáté, vůbec z něho nevyplývá, že by se jednalo o provedení úkonů před vlastní kontrolou.

Dále jsme se ptali, zda si touto cestou neusnadňují příslušníci HZS svou činnost:

2

Zvláštní, GŘ říká, že oznámení tematické kontroly nebylo v souladu s Kontrolním řádem, a vyřizovatel stížnosti naopak potvrzuje, že v souladu s Kontrolním řádem bylo, jen se kontrolní orgán HZS Praha ?neobratně vyjádřil?. Vyjádřím-li se já neobratně, jak bude kontrolní orgán hodnotit mou neobratnost? Bude ke mě, potažmo mým klientům, správní orgán shovívavý a tolerantní? Nikoliv, pěkně nám do zápisu uvede na polovinu stránky A4, čeho všeho jsme se dopustili a co jsme všechno porušili. V této souvislosti podotýkáme, že kontrolní orgán kontroluje jen svou úzkou oblast zájmu, kdežto kontrolovaná osoba musí znát a dodržovat všechny zákony a nařízení platné v ČR či EU.

Dovolujeme si k tomuto dále uvést, že jsme způsob provádění kontrolní činnosti e-mailovou cestou konzultovali s příslušníky HZS MSK a dle jejich stanoviska v budoucnosti o této formě elektronické kontroly nikdo z nich neuvažuje. Ani my si nedovedeme představit, jak by kontrolované osobě, snad mimo mikro firmiček BZPN, e-mailová kontrola zjednodušila život a zkrátila časovou zátěž. Prozatím nevedou všechny firmy dokumentaci elektronicky, aby ji mohly během hodiny odeslat. Navíc HZS při kontrolách stále lpí na tištěných dokumentech a elektronizaci evidence zatím příliš nefandí.

Dotázané budoucí kontrolované osoby byly naopak z tohoto způsobu zděšeny, protože by musely skenovat dlouhý čas požadované listiny a komunikovat s kontrolním orgánem o jejich doplnění. V opačném případě by se vystavovaly možnému postihu, protože by neúplná dokumentace byla vyhodnocena jako nevypracovaná a zákonně nevedená. Vyhotovoval by se opět ?papír pro papír? a chyběla by fyzická kontrola, bez které by správnost ?papíru? nebyla prokazatelně ověřena.

Ideálním stavem, dle našeho názoru, je možnost plné elektronizace veškeré dokumentace PO tak, aby tento typ kontrol HZS byl reálně možný a v podstatě pro všechny zúčastněné strany by došlo k minimalizaci času, stráveného samotnou kontrolou. Pro kontrolované osoby by to znamenalo snížení ekonomické zátěže a pro kontrolní orgány možnost pokrytí většího území.

Poznámka na okraj - elektronické vedení dokumentace PO (BOZP) je v současné době nemožné, protože zejména "mladší hasičky" vyžadují striktní vedení požárních knih a dokumentace, přesně ve stylu, jak je to někdo z časů minulých naučil na kurzu pro výkon státní správy na úseku PO. Bohužel...

Přidejte komentář

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.