Expoziční scénáře

Expoziční scénáře

Dne 27.4.2020 bylo novelou zákona č. 258/2000 Sb., v PZ, o ochraně veřejného zdraví, zrušeno ustanovení §44a, odst. 7, vyžadující zpracování Pravidel pro bezpečné nakládání s CHLaS. Nicméně kontrolní orgány se budou zaměřovat na kontrolu tzv. Expozičních limitů a jejich dodržování z hlediska prevence rizik a ochrany zdraví a dokumentace, kterou v některých případech budete muset k chemickým látkám a směsím vést. 

Bezpečnostní listy a scénáře expozice

Pracujete-li během svých profesionálních činností s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, dodavatelé vám musí poskytnout bezpečnostní list. 

Další informace lze získat ze scénářů expozice přiložených k bezpečnostnímu listu. Ve scénářích expozice je popsáno, jak lze kontrolovat humánní a environmentální expozici v látce a zajistit tak její bezpečné používání. 

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? 

Informace obsažené v bezpečnostním listu a scénářích expozice pomáhají chránit pracovníky a životní prostředí. Abyste odpovídajícím způsobem kontrolovali rizika, musíte jako uživatel chemické látky a směsi určit a provést příslušná opatření, o nichž vás vaši dodavatelé informovali. 

Dodáváte-li látky nebo směsi následným uživatelům, musíte svým zákazníkům sdělit příslušné informace a poskytnout jim odpovídající poradenství ohledně řízení rizik. 

CO JSOU SCÉNÁŘE EXPOZICE?

Expoziční scénář musí zpracovat firma, která vyrábí nebo dováží nebezpečnou látku v tonáži nad 10 tun/rok. Pokud takovou látku používáte, musí vám váš dodavatel poskytnout rozšířený BL s expozičním scénářem.

Formát expozičního scénáře není předepsán, jako je tomu v případě bezpečnostního listu. V současné době je doporučován čtyřbodový expoziční scénář:

 1. název
 2. podmínky ovlivňující expozici
 3. odhad expozice a odkaz na její zdroj
 4. pokyny pro následné uživatele o tom, jak vyhodnotit, zda pracuje v mezích daných scénářem expozice

Můžete se ale setkat i s jinými formáty expozičních scénářů.

Podle požadavků čl. 31, ES REACH, musí část 8 v BL obsahovat expoziční limity, jako příklad uvádíme výtah z BL Ředidla 6006: 

Obsah obrázku snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky
Výtah z BL Ředidla 6006

Co dělat, když dostanu ES?

Když dostanete expoziční scénáře, musíte pro svá určená použití dané látky posoudit, zda látku používáte za podmínek a opatření definovaných v příslušném expozičním scénáři (např. k čištění, natírání, opravám a podobně).

Kdy nemusí být ES součástí BL?

 • Látka je registrována v množství < 10 t/rok.
 • Látka je registrována jako meziprodukt za přísně kontrolovaných podmínek.
 • Látka není nebezpečná nebo nesplňuje kritéria PBT/vPvB.
 • Látka je vyjmuta z povinnosti registrace.

Jak je to s expozičními scénáři pro směsi?

V případě expozičních scénářů pro směsi mohou být k bezpečnostnímu listu pro směs připojeny expoziční scénáře pro jednotlivé složky směsi nebo informace k jednotlivým složkám směsi mohou být zapracovány do příslušných oddílů bezpečnostního listu anebo mohou být zpracovány a připojeny k BL expoziční scénáře pro směs. Expoziční scénáře pro směs ale nařízení REACH nedefinuje a jejich zpracování je na dobrovolnosti dodavatele směsi.

Jak postupovat, nejsou-li moje podmínky použití ve scénáři expozice uvedeny?

Nejsou-li použití nebo podmínky použití vás či vašich zákazníků v obdrženém scénáři expozice uvedeny, máte následující možnosti:

 • požádat dodavatele, aby vám odpovídající scénář expozice poskytl. Možná bude nutné, abyste použití a podmínky použití dodavateli popsali,
 • v každém případě začněte uplatňovat podmínky použití popsané ve scénáři expozice, který jste obdrželi,
 • pokud je to možné, nahraďte látku nebo postup alternativou, pro kterou je vaše použití popsáno,
 • najděte jiného dodavatele, který je schopen poskytnout vám scénář expozice zahrnující vaše použití,
 • proveďte posouzení chemické bezpečnosti a připravte svou vlastní zprávu o chemické bezpečnosti pro následné uživatele pro své použití a podmínky bezpečného použití nebo
 • pokud je třeba, informujte agenturu ECHA,
 • komunikujte se svými dodavateli.

Musím podat zprávu agentuře ECHA?

Zprávu agentuře ECHA musíte podat, pokud vaše použití nebo podmínky použití nejsou zahrnuty v obdrženém scénáři expozice, a pokud:

 • vypracujete zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti (CSR NU), přičemž množství látky pro dané použití převyšuje jednu tunu za rok, nebo
 • povinnost vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti se na vás nevztahuje, jelikož celkové množství použité látky nepřevyšuje jednu tunu za rok, nebo
 • povinnost vypracovat zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti se na vás nevztahuje, jelikož látku používáte pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD).

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ? 

 • Nařízení REACH jasně stanoví časový sled plnění povinností následného uživatele. Je třeba jednat bezodkladně. 
 • Ujistěte se, že zdokumentujete, co jste již učinili a co máte v plánu učinit pro dosažení kvalitního provádění. 

KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE A POMOC? 

 • Posouzení chemické bezpečnosti prováděné následným uživatelem se zabývá riziky použití, která nejsou zahrnuta v obdržených scénářích expozice. Obvykle vycházejí z informacích o nebezpečí uvedených v bezpečnostním listu. 
 • Zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti nemusíte vypracovávat, pokud: 
 • celkové množství použité látky nepřekročí jednu tunu za rok nebo 
 • látku používáte pro výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) a odpovídajícím způsobem kontrolujete rizika. 

Praktické rady v jazycích daných členských zemí poskytují národní kontaktní místa pro nařízení REACH:

» http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

Časová osa plnění povinností následných uživatelů podle nařízení REACH 

Pověřenec Evropské agentury pro chemické látky pro ČR:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2
Telefon: +420 267 082 305
Fax: +420 267 082 228
Email: biocidy (at) mzcr.cz

Helpdesk pro CLP a REACH na území ČR:

CENIA Vršovická 1442/65

100 10 Praha 10
Telefon: +420 267 125 323
Email CLP: clp (at) cenia.cz
Email REACH: reach (at) cenia.cz ;

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.