Odborná způsobilost pro kontroly technického stavu sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen

Odborná způsobilost pro kontroly technického stavu sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen

Během naší praxe soudních znalců v oborech BOZP a PO posuzujeme relevanci mnoha úkonů, které provádí různé subjekty na různých druzích zařízení. Jedním z těchto specifických druhů zařízení je i výbava sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen včetně provádění úkonů kontroly jejich technického stavu. Vzhledem k poměrně nepřehledné situaci v této oblasti a častým dotazům jsme se rozhodli k sepsání odborného článku, kde vše pokusíme uvést do souvislostí, které jako soudní znalci musíme vzít v úvahu pro posuzování odpovědnosti a odborné způsobilosti v rámci konkrétních případů.

Souvislosti z hlediska zákoníku práce a prevence rizik

Co se týče působnosti zákoníku práce, ta se vztahuje výhradně k pracovněprávním vztahům, tedy smluvnímu vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud je tedy zaměstnavatelem provozované sportoviště nebo tělocvična využívané jeho zaměstnanci, vztahují se na jejich výbavu požadavky, které jsou deklarovány zejména v § 4 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány, přičemž stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být, mimo jiné, pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Ve smyslu § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být zařízení zkontrolováno před uvedením do provozu podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

Kdo může provádět kontroly?

Odborná způsobilost kontrolního technika ve smyslu zákoníku práce

Zaměstnavatel je povinnen ve smyslu § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, a které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Kontroly ve smyslu platných ČSN

ČSN EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz v kapitole 6 uvádí tři základní úrovně kontroly a údržby technického stavu zařízení

Běžná vizuální kontrola

Dle článku 6.2 ČSN EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalismem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví. Pro dětská hřiště intenzivně využívaná nebo vystavená vandalství může být nezbytná denní prohlídka tohoto typu.

Provozní kontrola

Provozní kontrola je podrobnější kontrola ověřující funkci a stabilitu zařízení, zvláště z hlediska opotřebení. Tato kontrola by měla být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce.

Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Příklady zaměření vizuální a provozní kontroly jsou čistota, volná výška pod zařízením, kvalita povrchu, odkryté základy, ostré hrany, chybějící části, nadměrné opotřebení (pohyblivých dílů) a celistvost konstrukce.

Roční hlavní kontrola

Roční hlavní kontrola se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, po jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření (viz 8.2.1), povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze a jakýchkoli změnách plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně při­ daných nebo vyměněných částí, např. prokázáním shody s odpovídající částí (částmi) EN 1176.

Zvláštní pozornost by měla být věnována součástem utěsněným po celou dobu životnosti.

Roční hlavní kontrola může vyžadovat vykopáni nebo demontáž některých části. K zjištění dalšího možného poškozeni konstrukce mohou být nezbytná dodatečná opatření.

Zařízení by mělo být kontrolováno oprávněnými osobami přinejmenším ve shodě s pokyny výrobce. Úroveň kvalifikace se bude měnit podle požadované činnosti.

Stanovisko SUIP

V souvislosti s nejednoznačností legislativního rámce odborné způsobilosti jsme podali dotaz na SUIP, od kterého se nám dostalo následujícího stanoviska:

Zařízení ve školách

Pokud jsou používána zařízení sportovišť v rámci zařízení v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (mateřské, základní, střední a vysoké školy), není možné aplikovat běžné zásady prevence rizik dle zákoníku práce.

Metodická informace MŠMT

Pro účely kontrol technického stavu zařízení sportovišť vydalo MŠMT dne 13.12.2007 metodickou informaci Č.j. 24 199/2007-50 k zabezpečování provozu a údržby, obsahující v přílohách 1 až 3 soupis relevantních NPA a ČSN.

V kapitole č. 5 je pak uvedena informace, která není zakotvena v žádném z jmenovaných normativních právních aktů ani českých technických norem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., jde o deklaraci tzv. "revizního technika v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť", kterou definuje zmiňovaná vydaná metodická informace jako fyzickou osobu s příslušnou certifikací nezávislou na výrobci či provozovateli, která posuzuje celkovou úroveň bezpečnosti příslušného zařízení vycházejícího z provedené montáže, oprav a případně dodatečně vestavěných a vyměněných prvků a částí. 

Stanovisko České školní inspekce

Kvůli procesní opatrnosti jsme se z titulu soudních znalců v oboru BOZP a PO se zaměřením na bezpečnost staveb, obrátili na kompetentní kontrolní orgán dle výše uvedeného vyjádření SUIP, pro poskytnutí informací k objasnění nejasností při výkladu povinností provozovatelů sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen, ke kterým vydalo MŠMT dne 13.12.2007 metodickou informaci Č.j. 24 199/2007-50 k zabezpečování provozu a údržby, obsahující v přílohách 1 až 3 soupis relevantních NPA a ČSN.

Vzhledem k právně nejasnému právnímu ukotvení certifikace a certifikačního orgánu revizního technika v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť, jsme požádali o poskytnutí následujících informací: 

  1. Jaký certifikační orgán je MŠMT, potažmo Vaší inspekcí požadován pro doložení certifikace revizního technika v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť? 
  2. Pokud není certifikační orgán určen MŠMT, jaká organizační složka státní správy tento certifikační orgán řídí? 
  3. Je možné revizního technika v oblasti tělocvičného nářadí a dětských hřišť certifikovat na základě přezkoušení po absolvování odborného kurzu, vedeného soudními znalci v bezpečnosti práce se specializací na bezpečnost staveb, revizí elektro a technického zařízení?

Vzorový certifikát

Závěr

Pro odbornou způsobilost osob provádějících kontroly technického stavu sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen není žádným normativním právním předpisem stanovena ani certifikační autorita, ani obsah certifikátu ani požadavky na vzdělání osob.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, jako členové České společnosti pro jakost, Hospodářské komory ČR a soudní znalci v oboru prevence rizik se zaměřením na provádění kontrol technického stavu zařízení, v průběhu letošního roku otevřít nové téma odborného profesního kurzu pro provádění kontrol technického stavu sportovních zařízení, dětských hřišť a tělocvičen, které bude poskytovat jak provozovatelům těchto zařízení, tak osobám provádějícím tyto úkony, splnění výše uvedených legislativních, normových i požadavků z průvodní dokumentace výrobců těchto zařízení.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.