Školitel obsluh mobilních zdvižných pracovních plošin

Školitel obsluh mobilních zdvižných pracovních plošin
.

Určeno pro:

 • Pro všechny uživatele mobilních zdvižných pracovních plošin (dále jen MEWP), interní i externí odborně způsobilé osoby provádějící školení zaměstnanců obsluhující MEWP.
 • Prokazatelné splnění povinnosti zaměstnavatele nebo objednatele, ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, pro poskytnutí pokynů a odborného školení při pověření zaměstnance specifickým pracovním úkonem, v tomto případě školení zaměstnanců obsluhujících MEWP.
 • Uživateli MEWP je, na základě zkušeností soudních znalců s řešením problematiky jejich provozu, obvykle preferována varianta zavedení kvalifikačních požadavků pro provádění školení obsluh námi, jakožto odborníky v dané oblasti a následné proškolení obsluh, ve smyslu zákoníku práce, již probíhá námi proškolenou odborně způsobilou osobou dle zavedené metodiky.

Absolvent získá

 • Nutné informace a pokyny, které musí zaměstnavatel předat zaměstnancům při výkonu práce ve výšce a nad volnou hloubkou za použití MEWP.
 • Nutné informace k povoleným a zakázaným manipulacím s MEWP ve smyslu ČSN ISO 18893.
 • Podklady pro doložení splnění objektivní odpovědnosti zaměstnavatele (uživatele MEWP), ve smyslu §102 a §103 Zákoníku práce, včetně dokumentace ke školení obsluh podle aktualizované normy ČSN ISO 18878:
  • tematický plán a časový rozvrh školení,
  • prezenční listiny s datem, jménem a příjmením, včetně podpisů jak školených, tak školitelů,
  • testy pro prokazatelné ověření získaných znalostí,
  • výtah z prezentace jako vzor k vlastnímu školení.
 • Osvědčení v ČJ a AJ o absolvování kurzu pro školitele obsluh MEWP s platností 2 roky.
 • Bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání školení, posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem.

Osnova kurzu

 • 08:30 – 08,55 – prezence účastníků
 • 09:00 – úvod do technických zařízení
 • 09:20 – práce ve výšce a nad volnou hloubkou ve smyslu NV č. 362/2005 Sb.
 • 10:00 – průvodní a provozní dokumentace MEWP
 • 10:20 – ČSN ISO 18893 (275006) – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady,  prohlídky, údržba a provoz
 • 11:00 – Rozsah seznámení obsluh s návody od výrobců používaných MEWP a obvyklých OOPP proti pádu
 • 11:20 – ČSN ISO 18878 – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
 • 12:30 – diskuse, zkušenosti z praxe soudního znalce, dotazy posluchačů, testy
 • 13:00 – předpokládané ukončení školení

Nutné informace pro vystavení osvědčení

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Pracoviště (pobočka) zaměstnavatele
 • Oddělení nebo úsek
 • Jméno a příjmení účastníka, tituly
 • Pracovní pozice účastníka
 • Další údaje, které bude objednatel o účastníkovi požadovat

Cena

 • Ceny kurzů máme zpravidla spojené s počtem účastníků.
 • Každý účastník od nás obdrží tištěné podklady v kroužkové vazbě a tištěné osvědčení.
 • Cena za jednoho účastníka je 4.500 Kč bez DPH,
 • Upozornění, pokud bude požadovat účastník kurzu nebo jeho vysílající organizace vyplnění „Evidenčního listu nového dodavatele“, bude za tento úkon účtován poplatek v minimální výši 500,-Kč podle složitosti vyplnění.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ

doplnit z databáze ARES

Fakturační adresa

Účastníci

pro účely vystavení osvědčení

pro účely vystavení osvědčení

Adresa provozovny

Adresa provozovny

Adresa provozovny

pro účely pokynů v den konání kurzu

pro účely pokynů v den konání kurzu

přidat účastníka

Přihlášku vystavil

Musíte souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů.