Skladování munice soukromými firmami

Donedávna jsem si naivně myslela, že skladování vojenské munice podléhá přísnému dohledu Ministerstva obrany ČR, a že stejně tak probíhá obchodování i s vojenskou technikou. Ale ouha, je to živnost jako každá jiná a tak byla GŘ HZS MV ČR vyhlášena plošná kontrola na podnikatele s tímto sortimentem. A výsledek? Neuvěřitelný! Některé případy byly medializované, ale mnoho dalších se na veřejnost nedostane.

Na problémy skladování munice obecně upozorňoval již téměř před 10 lety můj kolega Ing. Valta ve své diplomové práci a následně manažersky vyhodnotil zejména z hlediska PO a BOZP strategii skladování při studiu MBA.

Problematika skladování nejen vojenské munice a výbušnin by měla být přísně sledovanou, zákony, vyhláškami a normami definovanou specifickou projekčně stavební činností. Není možné, aby se  jejím skladováním a podnikáním začal stát zabývat až po výbuších ve Vrběticích v r. 2014.

Mezi hlavní kritéria při návrhu skladování munice a pyrotechniky samozřejmě náleží bezpečnost uložení munice, tím také snižování rizik z této činnosti vyplývajících a minimalizace ztrát při případné mimořádné události, a to jak na životech, tak na hmotných statcích.

Kritéria bezpečnosti jsou tedy logicky nedílnou součástí jak zadávací tak projektové dokumentace stavby skladovacího objektu. Proto je ve všech fázích nutné uvažovat reálně o všech aspektech, které projekt ovlivňují a profilují.

Výsledná stavba skladovacího objektu, její funkčnost, zejména z hlediska bezpečnosti, je proto průmětem znalostí příčin a následků jednotlivých fyzikálně chemických, stavebně technických a v neposlední řadě také organizačních faktorů zainteresovaných osob napříč celým realizačním procesem.

Moje zhodnocení si proto klade za cíl rozebrání aspektů plynoucích z problematiky skladování vojenské munice a pyrotechniky, které musí jak zadavatel výběrového řízení projektu a realizace moderního skladu munice, tak jeho projektant a provozovatel mít na zřeteli u vytvoření metodiky při postupu vytváření zadávací a realizační projektové dokumentace.

Aby byly sklady munice a pyrotechniky bezpečné, je nutné postupovat podle následujících právních předpisů, kterými jsou zejména:

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády České republiky

 • Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s účinností od 1.1.2007, v aktuálním znění a poslední úpravou,
 • Zákon číslo 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, s účinností od 1.4.2001, v aktuálním znění;
 • Zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s účinností od 1.6.2006, v aktuálním znění;
 • Zákon číslo 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s účinností od 7.7.1992, v aktuálním znění;
 • Zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, s účinností od 1.7.1986,
  v aktuálním znění s poslední úpravou k 1.1.2013;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, v platném znění od 1.11.2014;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s účinností od 1.7.2008, aktualizovaná k 27.9.2011;
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří, s účinností od 1.1.2000;
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s účinností od 1.1.2007, s poslední značnou aktualizací k 29.3.2013;
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 1.1.2007, s podstatnými změnami k 1.1.2013;
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s účinností od 1.1.2007;
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřenís účinností od 1.1.2007, s podstatnými změnami k 29.3.2013;

České státní normy

 • ČSN EN 1990 NA ed. A, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, vydal ÚNMZ s účinností od 1.7.2011;
 • ČSN 73 0804, Požární bezpečnost staveb, Výrobní objekty, vydal ÚNMZ s účinností od 1.3.2010;
 • ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb, Společná ustanovení, vydal ÚNMZ s účinností od 1.5.2009;
 • ČSN 73 0818, Požární bezpečnost staveb, Obsazení objektů osobami, vydal ÚNMZ s účinností od 1.8.1997;
 • ČSN 73 0821 ed. 2, Požární bezpečnost staveb, Požární odolnost stavebních konstrukcí, vydal ÚNMZ s účinností od 1.6.2007;
 • ČSN 73 0831, Požární bezpečnost staveb, Shromažďovací prostory, vydal ÚNMZ s účinností od 1.7.2011;
 • ČSN 73 0834, Požární bezpečnost staveb, Změny staveb, vydal ÚNMZ s účinností od 1.4.2011;
 • ČSN 73 0845, Požární bezpečnost staveb, Sklady, vydal ÚNMZ s účinností od 1.6.2012;
 • ČSN 73 0872, Požární bezpečnost staveb, Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, vydal ÚNMZ s účinností od 1.2.1996;
 • ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb, Zásobování požární vodou, vydal ÚNMZ s účinností od 1.7.2003;
 • ČSN 73 0875, Požární bezpečnost staveb, Navrhování elektrické požární signalizace, vydal ÚNMZ s účinností od 1.5.2011;
 • ČSN EN 1363-1, Zkoušení požární odolnosti, Část 1: Základní požadavky, vydal ÚNMZ s účinností od 1.2.2013;
 • ČSN EN 1366-3, Zkoušení požární odolnosti provozních instalací,
  Část 3: Těsnění prostupů,
  vydal ÚNMZ s účinností od 1.10.2009;
 • ČSN EN 1366-8, Zkoušení požární odolnosti provozních instalací, Část 8: Potrubí pro odvod kouře, vydal ÚNMZ s účinností od 1.1.2005;
 • ČSN EN 13501-1, Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb, Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň, vydal ÚNMZ s účinností od 1.3.2010;
 • ČSN EN 13823, Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň, Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu, vydal ÚNMZ s účinností od 1.1.2011;
 • ČSN EN ISO 9239-1, Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň,
  Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla,
  vydal ÚNMZ s účinností od 1.12.2010;
 • ČSN 33 2000-1 ed. 2, Elektrické instalace budov, Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, vydal ÚNMZ s účinností od 1.6.2009;
 • ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, Elektrické instalace nízkého napětí,
  Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem,
  vydal ÚNMZ s účinností od 1.9.2007;
 • ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení,
  Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání,
  vydal ÚNMZ s účinností od 1.10.2002;
 • ČSN 33 2000-4-482, Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení,
  Část 4: Bezpečnost, Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů, Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím,
  vydal ÚNMZ s účinností od 1.2.2000;
 • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, Elektrická instalace budov, Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení, Všeobecné předpisy, vydal ÚNMZ s účinností od 1.5.2010;
 • ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, vydal ÚNMZ s účinností od 1.3.2012;
 • ČSN EN 62305-1 ed. 2, Ochrana před bleskem, Část 1: Obecné principy, vydal ÚNMZ s účinností od 1.10.2011;
 • ČSN EN 50164-2 ed. 2, Součásti ochrany před bleskem (LPC), Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče, vydal ÚNMZ s účinností od 1.4.2009.

Druhy stavebních objektů skladů výbušnin

Od doby, kdy lidstvo objevilo výbušniny a následně munici, vznikla potřeba jejího bezpečného uložení do její spotřeby. Slovem sklad nebo skladiště označujeme obecně jakékoliv speciální prostory určené pro skladování materiálu, ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. K tomuto účelu byly budovány sklady, jejichž konstrukční zásady se v průběhu času měnily v závislosti na stavebních materiálech a postupech poplatných době jejich vzniku.

V současnosti jsou sklady výbušnin a munice dle jejich použití a množství skladované munice či výbušniny členěny na:

 • sklady příruční,
 • sklady jednotek,
 • sklady armádní,
 • sklady delaborační.

Podle použité konstrukce a dispozice lze rozdělit objekty skladů následovně:

 • podzemní,
 • nadzemní,

-       nadzemní nekryté,

-       nadzemní kryté, bunkrové,

 • podzemní objekty skladů munice a výbušnin.

Součástí konstrukčního řešení je nucená ventilace s filtračními zařízeními a autonomní zdroje elektrické energie. Opatření proti šíření výbuchu jsou řešeny odlehčovacími šachtami, které však v případě exploze neprokázaly dostatečnou účinnost, vzhledem k uzavřenosti podzemních prostorů a skladování výbušnin a munice v podzemí mělo a má svá rizika směrem k technickým zařízením a posádce skladu. Nicméně ohrožení civilních obyvatel rozletem šrapnelů, termickou a tlakovou vlnou je mnohonásobně nižší. I přes výše uvedená rizika je podzemní skladování zásob, včetně munice, efektivní pro jejich ukrytí před bojovou činností na povrchu nebo ukrytí dlouhodobých zásob státu.

Nadzemní objekty skladů munice a výbušnin

V současné době jsou v ČR nejrozšířenější druh skladových objektů. Jejich hlavní výhodou oproti podzemním skladovacím objektům jsou především výrazně nižší jak pořizovací částky tak náklady vynakládané na údržbu. Konstrukčně lze rozdělit nadzemní skladovací objekty na nekryté, částečně kryté a kryté. Nekryté objekty jsou tvořeny klasickými skladovacími prostory, většinou železobetonové konstrukce, které nejsou žádným způsobem maskovány.

Všechny druhy nadzemních skladovacích objektů jsou konstrukčně řešeny tak, aby je případný výbuch skladovaného materiálu nerozmetal a tím se nezvyšovalo nebezpečí rozletu jejich částí po okolí. Toto je řešeno především odlehčenou konstrukcí střechy a lehkými vraty, které před tlakovou vlnou ustoupí a tím se přetlak v prostoru uvolní, čímž s výrazně omezí rozrušení objektu a rozlet jeho částí do okolí.

Mezi hlavní principy stavby skladu patří:

 • Odlehčená konstrukce vrat nesmí činit tlakové vlně takovou překážku, která by byla odolnější nežli konstrukce obvodových stěn objektu.
 • Odlehčená konstrukce střechy stejně jako vrata rovněž střecha musí ustoupit tlakové vlně.
 • Požárně bezpečnostní zařízení pro potlačení výbuchu tato zařízení jsou určena k ochraně technologických celků před účinky výbuchového děje.
 • Ochranný val kolem objektu - Pro omezení rychlosti rázové tlakové vlny je nutné kolem objektu skladu munice vybudovat ochranný val.

       

 Ilustrační foto výbuchu skladu munice v Novákách (SK) v r. 2007

Objekty skladů munice a výbušnin mají celou řadu specifik, které je nutné individuálně respektovat. Ze svých zkušeností vím, že sklady munice se mohou nacházet v podstatě kdekoli, aniž by o nich veřejnost věděla, např. ve starých neoplocených neoznačených objektech, které ani náhodou nevyhovují požadavkům na stavby a není u nich provedena ani změna užívání z hlediska PO, včetně kolaudace.  Podle požadavků PO se jedná o činnost minimálně se zvýšeným požárním nebezpečím, a tedy každý, kdo munici nebo pyrotechniku skladuje, musí dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy v PO.

Proto každému, kdo v této oblasti podniká, doporučuji řešit skladování s odborně způsobilou osobou v PO nebo soudním znalcem v oboru PO. Nemohu neopomenout i pokuty, které mohou podnikatelé s municí a pyrorechnikou od HZS obdržet. Její výše u činností se ZPN je 500.000,-Kč, což se jeví vzhledem k možnému obecnému ohrožení jako částka více než směšná. Rovněž může HZS při zjištění nedostatků zastavit provozování činnosti.

Výbuch ve Vrběticích bude mít dopad na legislativu, neboť nakládání s municí je ve všech předpisech řešeno spíše jen doplňkově. Konkrétně by se měly změnit předpisy pro nakládání s municí a pyrotechnikou. "V současné době se na tuto oblast vztahuje několik zákonných režimů, které nejsou dostatečně provázané. Každý ze zákonů také stanovuje rozdílnou formu provádění kontroly," pronesl premiér Sobotka na mimořádné schůzi dne 12.12.2014 v PS věnovanou bezpečnosti ve Vrběticích. A děje se od této doby něco např. v bezpečnostním výboru?

 

jeden komentář ke článku “Skladování munice soukromými firmami”

 1. jitka napsal:

  Dotaz: může být sklad zábavné pyrotechniky umístěn v zástavbě rodinných domů? Vzdálenost cca 10 m.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.