VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

VYHRAZENÁ TECHNICKÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ PODLE NOVÉ LEGISLATIVY

Další požadavky na zajištění bezpečnosti vyhrazených technických tlakových zařízení (dále také VTZZ) jsou definovány v nařízení vlády č. 193/2022 Sb.

Změny v zařazení VTZZ

Jeřáby a zdvihadla

Na rozdíl od stávající právní úpravy v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, podle které byla rozhodující nosnost 5 000 kg pro zařazení do VTZZ, jsou podle nové právní úpravy ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti do VTZZ zařazeny jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene.

To znamená zásadní změnu pro většinu provozovatelů, kdy jeřáby a zdvihadla nad 1000 kg budou spadat do režimu VTZZ, přičemž z toho plyne povinnost § 10 odst. 1 písm. g) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti aktualizace nebo zavedení místního provozního předpisu a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení, protože se tímto zásadně mění podmínky jejich provozu.

Pracovní plošiny s motorickým pohonem

Provoz pracovních plošin s motorickým pohonem zaznamenal v § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti změnu ve snížení výšky zdvihu, což je rozhodný parametr pro zařazení pracovní plošiny s motorickým pohonem do VTZZ, z původních 3 m na přesahující 1,5 m.

Do VTZZ jsou dále zařazeny všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

Zařazení VTZZ do tříd

Další změnou oproti předchozí právní úpravě je zařazení VTZZ podle § 4 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti do dvou tříd.

VTZZ I. třídy

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními I. třídy podle § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti jsou:

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 3200 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,

c) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

VTZZ II. třídy

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními II. třídy podle § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti jsou:

a) jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a nepřesahující nosnost 3200 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,

b) výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a osob a nákladu, přesahující nosnost 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,

c) pracovní plošiny s motorickým pohonem a s výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny.

Nové požadavky na bezpečnost provozu VTZZ

Osoba odpovědná za provoz

Povinnost určit osobu odpovědnou za provoz zařízení plyne již z  § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Tento obecný požadavek upřesňuje § 10 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti tím, že provozovateli definuje povinnost určit pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Místní provozní předpis

Provozovatel VTZZ musí ve smyslu § 10 odst. 1 písm. g) nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti u vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených na trh po nabytí účinnosti jiného právního předpisu v oblasti posuzování shody3) aktualizovat místní provozní předpis a související dokumentaci v částech týkajících se zajištění provozuschopnosti vyhrazeného zdvihacího zařízení v případě, že se mění účel jeho používání nebo okolní podmínky jeho provozu.

Odborná způsobilost obsluh VTZZ

Předchozí právní úprava VTZZ nespecifikovala požadavky na školení obsluh a toto bylo normativními právními akty řešeno jen na základě obecného § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v rámci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Podle § 12 odst. 1 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti musí být každá pověřená osoba řádně zaškolena, přičemž rozsah a četnost školení písemně stanoví provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení například v místním provozním předpisu.

Další novou povinností je provádění zkoušek před obdobnou odbornou komisí, jako u VTEZ, přičemž podle § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti ke zkoušce z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen může být připuštěn zletilý uchazeč, který je zdravotně způsobilý k obsluze vyhrazeného zdvihacího zařízení nebo k vázání břemen, který absolvoval školení a praktický zácvik v rozsahu stanoveném místním provozním předpisem provozovatele podle druhu a typu vyhrazeného zdvihacího zařízení a splňuje další požadavky podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zkouška z odborné způsobilosti k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a vazače břemen se koná před zkušební komisí, která se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů. Předsedou komise je revizní technik s osvědčením pro příslušný druh a rozsah vyhrazeného zdvihacího zařízení.

Doklady o způsobilosti pověřených osob a k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení nebo k vázání břemen vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se podle § 13 nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti považují za platné do doby pozbytí jejich platnosti, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Odborný kurz

Výše je uveden výčet těch nejzásadnějších změn, nicméně nových povinností, plynoucích z prováděcích právních předpisů jednotlivých VTZ, je velké množství, proto jsme se rozhodli zejména pro osoby odpovědné za provoz jednotlivých druhů VTZ připravit odborný kurz Provoz VTZ podle nové legislativy, jehož veřejný termín plánujeme v dohledné době vyhlásit, nicméně na základě poptávky je možné domluvit termín individuální.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.