Kvalifikace školitelů uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Kvalifikace školitelů uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Také jste se setkali s externím školitelem uživatelů osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu z výšky (dále jen OOPP), hrdě někdy nazývaným instruktorem nebo zkušebním komisařem, který vaše zaměstnance, vás nebo vaše kolegy nejenže v rámci školení neseznámil s návody od výrobců konkrétních OOPP a podmínkami jejich použití na konkrétním pracovišti, neprovedl praktický zácvik v používáním, ale vlastně vám neposkytl téměř žádnou užitečnou informaci, a to nejužitečnější, co pro vás v tomto směru udělal, bylo spuštění série videí a předložení prezenční listiny, a v lepším případě i testů se zaškrtávající tabulkou? Pak vězte, že v tom rozhodně v ČR nejste sami.

Od roku 1998 se v rámci naší praxe soudních znalců v oboru bezpečnosti práce (BOZP), vykonávané jak pro orgány činné v trestním řízení, odborové a neziskové organizace v rámci „pro bono“ programu naší znalecké kanceláře, tak i pro pojišťovny, nadnárodní společnosti, ale také malé podniky či jednotlivce, setkáváme s pestrou škálou kvality externích školitelů.

Z výše popsaných důvodů je rostoucím trendem v této oblasti zaškolení školitelů z řad vlastních zaměstnanců uživatelských společností pro provádění školení z právních a ostatních předpisů pro používání OOPP proti pádu v kombinaci se zácvikem aplikace teoretických znalostí na specializovaných polygonech.

Legislativní požadavky na školitele uživatelů OOOP proti pádu

 • V rámci soustavné činnosti jsou zaměstnavatelé v procesu prevence rizik, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 zákoníku práce, v platném znění, jednak povinni vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, tak i přijímat opatření k jejich odstranění, respektive minimalizaci, a to v souvislosti s používáním konkrétních OOPP na konkrétních pracovištích zaměstnavatele jejich uživatelů.
 • Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, v platném znění, jsou zaměstnavatelé povinni zajistit zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce, dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP), zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními před působením rizik, týkajících se jejich práce a pracoviště, a to taktéž v souvislosti s používáním na konkrétních pracovištích zaměstnavatele/provozovatele.
 • Podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce, v platném znění, jsou zaměstnavatelé povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (předpisech BOZP), které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, a vztahují se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti, v posuzovaném případě pak uživatel konkrétního OOPP při jeho používání na konkrétním pracovišti zaměstnavatele jejich uživatelů.

Kvalifikační předpoklady pro školitele OOPP proti pádu

V rámci prevence rizik, podle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce, s přihlédnutím k ustanovení § 103 odst. 3 téhož předpisu, a v návaznosti na požadavek prokazatelnosti dle prováděcích právních předpisů, definovaném v § 3 odst. 3 nařízení vlády č. 390/2021 Sb. o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a v článku XI. přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky je zaměstnavatel povinen doložit zejména:

 1. stanovení rozsahu a hloubky školení z právních a ostatních předpisů podle § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce:
  • včetně rozsahu seznámení se souvisejícími riziky, které vyplývají z provozu konkrétních druhů a typů OOPP na konkrétních pracovištích,
  • a to v souvislosti se stanovením požadavků na teoretické a praktické požadavky na kvalifikaci (kvalifikačních požadavků) jak vlastních i externích školitelů, tak uživatelů, resp. budoucích vlastních i externích školitelů a budoucích uživatelů OOPP proti pádu,
  • včetně stanovení příslušných dokumentů pro doložení objektivní odpovědnosti zaměstnavatele, jako jsou tematické plány a časové rozvrhy školení (osnovy), prezenční listiny, či způsob ověření znalostí ve smyslu § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.
 2. zajištění proškolení jak u vlastních školitelů, tak uživatelů, respektive budoucích školitelů a budoucích uživatelů OOPP na základě v rozsahu dle bodu 1.,
 3. na základě § 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, stanovení periody ověřování znalostí získaných při školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, jak u vlastních školitelů, tak u uživatelů OOPP proti pádu dle bodu 1.,
 4. zajištění jak u vlastních školitelů, tak u uživatelů OOPP prokazatelného způsobu ověřování znalostí právních a ostatních předpisů BOZP v periodách dle bodu 3.,
 5. stanovení periody, rozsahu a hloubky opakovaného školení vlastních školitelů s tím, že ve smyslu § 23 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, jako právního předpisu pro zajištění BOZP, je pro školení zaměstnanců periodicita opakování maximálně 2 roky od minulého školení a ověření jejich znalostí,
 6. u externích školitelů uživatelů OOPP proti pádu vyžadovat doložení výše uvedených zásad v rámci zadávacích požadavků pro provedení školení.

Výcvik praktické dovednosti školitelů a uživatelů OOPP

Součástí kvalifikace – kvalifikačních požadavků jak školitelů, tak uživatelů OOPP, by vedle výše uvedených teoretických znalostí, měly být i praktické dovednosti v používání všech částí i systému OOPP proti pádu jako celku na příslušných pracovištích.

Při určování kvalifikačních požadavků je zaměstnavatel povinen vycházet také:

Možnosti realizace školení uživatelů OOPP proti pádu

Můžeme si sice položit oprávněnou otázku, zda je od našeho státu správné, aby školitelé uživatelů OOPP proti pádu neměli žádnou předepsanou a státem garantovanou specifickou odbornou kvalifikaci, nicméně to nic nemění na objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za provedené školení uživatelů konkrétních OOPP proti pádu při jejich konkrétní aplikaci na konkrétním pracovišti, k jejímuž naplnění má následující možnosti realizace:

 • interní formou – vlastními silami, a to buď přímo (osobně), je-li sám dostatečně kvalifikován, nebo prostřednictvím pověřeného dostatečně kvalifikovaného zaměstnance s doložením zaměstnavatelem požadované úrovně odborné způsobilosti a praxe s používáním konkrétních OOPP poskytovaných zaměstnavatelem,
 • externí formou – prostřednictvím dostatečně kvalifikovaného školitele, s doložením zaměstnavatelem požadované úrovně odborné způsobilosti a praxe s používáním konkrétních OOPP poskytovaných zaměstnavatelem, a dobrou znalostí provozu a činností zaměstnavatele,
 • v současné době nabízejí možnost proškolení obsluh též někteří výrobci (dodavatelé) OOPP proti pádu, zde platí rovněž požadavek pro školitele, a to doložení požadované úrovně odborné způsobilosti a praxe s obsluhou konkrétních OOPP poskytovaných zaměstnavatelem a znalostí specifických rizik konkrétního pracoviště zaměstnavatele. V tomto případě doporučuji si dát pozor na to, zda se jedná o školitele, který zná podmínky BOZP pro použití OOPP a neplete si výkon práce ve výšce a nad volnou hloubkou s lezectvím!

Ve všech případech za kvalitu provedeného školení objektivně odpovídá, ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2odst. 3 zákoníku práce, v platném znění, s přihlédnutím ke znění § 103 odst. 1 písm. f) téhož, příslušný zaměstnavatel, který zaměstnává uživatele konkrétně poskytovaných OOPP proti pádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky z hlediska jejich řádné doložitelnosti.

Tuto skutečnost, a zjevnou nedostatečnost, by si měli zaměstnavatelé uvědomit zejména při zajišťování školení externí formou.

Důsledky nekvalitního školení uživatelů OOPP proti pádu z pohledu soudních znalců

V případě nehody, způsobené nedostatečně proškolenou obsluhou, tedy pokud se podaří likvidátorům pojišťoven, ale i zaměstnancům, kteří škodu způsobili, u soudu prokázat, že školení nebylo dostatečně kvalitní, je objektivní odpovědnost za škody a úrazy na základě špatně odvedené práce externího školitele na zaměstnavateli, následně pak na vedoucím zaměstnanci, který z hlediska svého postavení u zaměstnavatele školitele sjednal a zajistil.

V neposlední řadě, a v souvislosti s výše uvedeným, bychom z pohledu soudních znalců chtěli upozornit na trestně právní odpovědnost konkrétních vedoucích zaměstnanců na jejich stupni řízení, ve smyslu §11 zákoníku práce, v platném znění, kdy za úroveň pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 349 téhož předpisu, odpovídají, a dále pak v návaznosti na nedbalostní trestné činy, které jsou na základě definice v §16 trestního zákoníku, v platném znění spáchány, jestliže pachatel:

 1. věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
 2. nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

V této souvislosti si dovolujeme uvést naši zkušenost z praxe, že orgány činné v trestním řízení často hodnotí protiprávní jednání aktérů případu jako nedbalost vědomou, tedy takovou, která pro ně má v právní klasifikaci činu přitěžující následky.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, jako členové České společnosti pro jakost, Hospodářské komory ČR a soudní znalci v oboru prevence rizik se zaměřením na bezpečnost práce při provozu technických zařízení, otevřít nové téma odborného profesního kurzu pro školitele  uživatelů OOPP pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou, které bude poskytovat, jak uživatelům těchto OOPP, tak osobám provádějícím tyto úkony, informace pro splnění výše uvedených legislativních, normových i jiných požadavků z průvodní dokumentace jejich výrobců a dodavatelů.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

 • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
 • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

 • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
 • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
 • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.