Povinnosti podle nového zákona o VTZ pohledem soudních znalců

Povinnosti podle nového zákona o VTZ pohledem soudních znalců

Od 1.7.2022 vchází v platnost nový zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, a jak jsme uvedli v předchozím článku naší minisérie, věnované nové legislativě k provozu vyhrazených technických zařízení (dále VTZ), prováděcí právní předpisy stále ještě MPSV nevydalo, nicméně povinnosti, které plynou ze samotného zákona platné budou. Pojďme si společně projít nejdůležitější změny.

Role provozovatele, vlastníka a uživatele VTZ

Není-li, podle § 20 odst. 7 zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, provozovatel vlastníkem VTZ, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí VTZ.

To může přinést zmatky zejména do nájemních vztahů, kde není smluvně řádně ošetřena role provozovatele a uživatele VTZ, protože výše uvedená úprava provozovateli ukládá povinnost zajistit řádné používání VTZ, tedy to jak konkrétní uživatelé jím provozovaná zařízení obsluhují.

Další komplikaci to může přinést společnostem zajišťujícím facility management, tedy že plní roli provozovatele pro vlastníka VTZ, který může, ale nemusí, být zároveň uživatelem, kdy musí doložit naplnění například kontrolní činnosti zajištění řádného používání zařízení zaměstnanci uživatele.

Obdobně tomu je u vlastníků, kteří pronajímají prostory a VTZ v nich instalované, kdy provozovatelem by podle nové právní úpravy měl být nájemce ode dne jejich prokázaného převzetí, pokud to ve smlouvě není určeno jinak, což v drtivé většině nájemních smluv vůbec ošetřeno není, takže nájemci prostor mají nově povinnost prokázat například provedení revizí zařízení, které mají v nájmu, což může vést ke sporným situacím.

Větší důraz na průvodní dokumentaci VTZ

Pojem průvodní dokumentace je definován v § 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení jako soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení.

Zde stojí za zmínku zřejmě nejzásadnější změna oproti předchozí právní úpravě, kdy chybí-li podle § 20 odst. 3 písm. c) zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, považuje se tento stav za ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení, přičemž je provozovatel povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu.

Není-li, podle § 20 odst. 4 zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což posouvá stávající úpravu z § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, na zákonnou úroveň s nově definovanými povinnostmi.

Z toho vyplývá, že pokud provozovatel reviznímu technikovi od 1.7.2022 nepředloží průvodní dokumentaci nebo její náhradu v místním provozním bezpečnostním předpisu, musí revizní technik prohlásit takové zařízení za neschopné bezpečného provozu.

Hlášení vzniku havárie

Provozovatel je, podle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Tato nová povinnost kopíruje zavedenou praxi při hlášení úrazů ve smyslu § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu jen s tím rozdílem, že u VTZ ještě nejsou prováděcím právním předpisem definovány formuláře pro nahlášení, takže postačí informování prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsaným emailem.

Odborný kurz

Výše je uveden výčet těch nejzásadnějších změn, nicméně nových povinností, plynoucích z prováděcích právních předpisů jednotlivých VTZ, je velké množství, proto jsme se rozhodli pro osoby odpovědné za provoz jednotlivých druhů VTZ připravit odborný kurz Provoz VTZ podle nové legislativy, jehož veřejný termín plánujeme v dohledné době vyhlásit, nicméně na základě poptávky je možné domluvit termín individuální.

Přidejte komentář

Nabízené služby

Odborné stanovisko

  • Písemné stanovisko soudního znalce ve Vaší věci.
  • Čas strávený odpovědí na jednoduché otázky od 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 750 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem

Videokonference

  • Online konzultace Vaší věci se soudním znalcem.
  • Většinu problémů lze konzultovat do 30 minut.
  • Komplexní problémy na základě vzájemné dohody.
1 250 Kč / 30 min bez DPH
Mám zájem
Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.